Styrelse styrker tilsynet med fonde

Erhvervsstyrelsen søger en specialiseret regnskabsanalytiker, der kan være med til at styrke tilsynet med de erhvervsdrivende fonde.

Si­den mo­der­ni­se­rin­gen af lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de har Er­hvervs­sty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed lø­ben­de styr­ket til­sy­net med fon­de­ne. Til det ar­bej­de er der nu brug for en øko­nom med en re­visor­ud­dan­nel­se el­ler lig­nen­de, som har er­fa­ring med regn­skabs­a­na­ly­se el­ler har vi­den om fon­de. Det frem­går af jo­bop­sla­get til stillingen.

”Job­bet er udad­vendt og for­ud­sæt­ter, at du med for­nø­den au­to­ri­tet kan op­træ­de som til­syns­myn­dig­hed, her­un­der stil­le krav om ef­ter­le­vel­se af for­plig­tel­ser­ne, der føl­ger af lov­giv­nin­gen på om­rå­det. Det vil væ­re en for­del, hvis du har er­fa­ring med at sæt­te dig ind i lov­krav og prak­sis og med at hånd­hæ­ve disse”.

Fondsmyn­dig­he­dens nye me­d­ar­bej­der kom­mer blandt an­det til at ar­bej­de med regn­skabs­mæs­sig og fi­nan­si­el ana­ly­se i re­la­tion til fon­de­ne, sam­men­lig­nen­de regn­skabs­a­na­ly­ser og ben­ch­mark, brug af regn­skabs­mæs­si­ge nøg­le­tal og in­di­ka­to­rer, ana­ly­se af tids­se­ri­er for øko­no­misk ud­vik­ling samt ri­si­ko­a­na­ly­se på grund­lag af øko­no­mi­ske og for­ret­nings­mæs­si­ge oplysninger.

Der er an­søg­nings­frist den 27. april 2016.

Læs me­re om stil­lin­gen her: er​hvervs​sty​rel​sen​.dk/​j​obs

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer