Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen er 90 mil­li­o­ner kro­ner fra Lund­beck­fon­den til 18 ta­lent­ful­de for­ske­re, 14 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt samt en kvart mil­li­on kro­ner fra Spar Nord Fon­den til ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wag­ner-san­ge­re.

Villum International Postdoc 2020 (foto: Villum Fonden)
Vil­lum Fon­dens pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc' er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt. Ved se­ne­ste ud­de­ling modt­og føl­gen­de for­ske­re mel­lem 2,16 og 2,49 mio. kr. (fra ven­stre): Freja Ny­gaard Ras­mus­sen, Ji­awei Wang, Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen, Kim Bir­­nie-Ga­u­vin, Nan­na Inie og Li­ne Meld­gaard Mad­sen.

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor.

Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den, som net­op har af­slut­tet sin vur­de­ring af årets an­sø­ge­re til forsk­nings­be­vil­lin­ger i ka­te­go­ri­en ’As­cen­ding In­ve­sti­ga­tors’. I alt ud­de­ler fon­den 90,1 mil­li­o­ner kro­ner, der for­de­les mel­lem 18 for­ske­re, som hver i gen­nem­snit får fem mil­li­o­ner kro­ner.

As­cen­ding In­ve­sti­­ga­tors-be­vil­lin­­ger­­ne er må­l­ret­tet etab­le­re­de og ta­lent­ful­de for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler. Be­vil­lin­ger­ne skal gø­re det mu­ligt for den en­kel­te mod­ta­ger yder­li­ge­re at ud­vik­le sin forsk­nings­kar­ri­e­re for der­i­gen­nem at ska­be væ­sent­li­ge vi­den­ska­be­li­ge bi­drag in­den for neu­rovi­den­skab og be­hand­ling af syg­dom­me re­la­te­ret til ner­ve­sy­ste­met.

”Vi er gla­de for at se de man­ge spæn­den­de pro­jek­ter, der er kom­met ind, og vi er gla­de for, at vi i Lund­beck­fon­den via As­cen­ding In­ve­sti­­ga­tors-be­vil­lin­­ger­­ne kan gø­re det mu­ligt for dis­se ta­lent­ful­de for­ske­re at ud­vik­le de­res pro­jek­ter til gavn for dansk neu­ro­forsk­ning,” si­ger Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg i en pres­se­med­del­el­se.

Fra bæredygtighed i byggeri til fisk i varmt vand

Rund­t­u­ren for­bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at Vil­lum Fon­den net­op har gi­vet be­vil­lin­ger på i alt 14 mil­li­o­ner kro­ner til seks for­ske­re un­der det nye pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc’.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt, og be­vil­lings­mod­ta­ger­nes forsk­nings­pro­jek­ter spæn­der fra bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri til fi­skear­ters til­pas­ning til sti­gen­de vand­tem­pe­ra­tu­rer.

Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­­st­­doc-pro­­gram­­met støt­ter på det tids­punkt i for­sker­kar­ri­ere­for­lø­bet, hvor der star­ter et stort fra­fald af kvin­der på de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Pro­gram­met er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske uni­ver­si­te­ter.

”Vi øn­sker at væ­re med til at fore­byg­ge, at Dan­mark går glip af kvin­de­li­ge for­sker­ta­len­ter in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er frem­ra­gen­de for­ske­re, der bli­ver ud­valgt på bag­grund af an­be­fa­lin­ger fra uni­ver­si­te­ter og fag­lig vur­de­ring af en in­ter­na­tio­nal for­sker­ko­mité. De seks nye be­vil­lings­mod­ta­ge­re er al­le af ret­te støb­ning for­met af forsk­nings­ta­lent, in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og am­bi­tio­ner om en uni­ver­si­tetskar­ri­e­re. Vo­res håb er, at de kan vi­se vej­en for an­dre og in­spi­re­re fle­re ta­lent­ful­de kvin­der til at sø­ge en for­sker­kar­ri­e­re,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fon­den.

De nye Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen (KU), Freja Ny­gaard Ras­mus­sen (AAU), Ji­awei Wang (DTU), Kim Bir­­nie-Ga­u­vin (DTU), Li­ne Meld­gaard Mad­sen (AU) og Nan­na Inie (IT-U).

Aalborg på det kunstneriske verdenskort

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter i ope­ra­ens tegn og med et lidt me­re be­ske­dent be­løb end forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne. Spar Nord Fon­den har så­le­des do­ne­ret en kvart mil­li­on kro­ner til The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion, som er ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wag­­ner-san­­ge­re. Bag ar­ran­ge­men­tet står Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster.

En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske ver­dens­kort.

Tecwyn Evans – kunst­ne­risk chef, Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster

Do­na­tio­nen dæk­ker blandt an­det ho­ved­præ­mi­en på 20.000 eu­ro. Den gi­ves til den bed­ste san­ger in­den for Wag­ners ope­ra­er blandt un­ge, am­bi­tiø­se san­ge­re. Ud af i alt 100 an­sø­ge­re har jury­en ud­valgt de 16 bed­ste san­ge­re, som kom­mer fra he­le ver­den for at bli­ve be­dømt af den in­ter­na­tio­na­le jury i den pre­sti­ge­fyld­te kon­kur­ren­ce.

”Vi er ut­ro­ligt stol­te af, at Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster og Mu­sik­kens Hus end­nu en gang kan by­de vel­kom­men til en ræk­ke af de bed­ste Wag­­ner-san­­ge­re fra he­le ver­den, som kom­mer til by­en for at kon­kur­re­re om den pre­sti­ge­fyld­te ti­tel. En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske ver­dens­kort,” si­ger Tecwyn Evans, som er kunst­ne­risk chef for Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster, i en pres­se­med­del­el­se.

Gal­la­fi­na­len i The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion af­vik­les den 31. ok­to­ber. Sang­kon­kur­ren­cen er un­der pro­tek­tion af Dron­ning Mar­gret­he, som selv har over­væ­ret gal­la­fi­na­len op til fle­re gan­ge.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…