Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Blandt ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen er 90 mil­li­o­ner kro­ner fra Lund­beck­fon­den til 18 ta­lent­ful­de for­ske­re, 14 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den til kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt samt en kvart mil­li­on kro­ner fra Spar Nord Fon­den til ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wagner-sangere.

Villum International Postdoc 2020 (foto: Villum Fonden)
Vil­lum Fon­dens pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc' er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt. Ved se­ne­ste ud­de­ling modt­og føl­gen­de for­ske­re mel­lem 2,16 og 2,49 mio. kr. (fra ven­stre): Freja Ny­gaard Ras­mus­sen, Ji­awei Wang, Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen, Kim Bir­­nie-Ga­u­vin, Nan­na Inie og Li­ne Meld­gaard Madsen.

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fondssektor.

Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den, som net­op har af­slut­tet sin vur­de­ring af årets an­sø­ge­re til forsk­nings­be­vil­lin­ger i ka­te­go­ri­en ’As­cen­ding In­ve­sti­ga­tors’. I alt ud­de­ler fon­den 90,1 mil­li­o­ner kro­ner, der for­de­les mel­lem 18 for­ske­re, som hver i gen­nem­snit får fem mil­li­o­ner kroner.

As­cen­ding In­ve­sti­­ga­tors-be­vil­lin­­ger­­ne er må­l­ret­tet etab­le­re­de og ta­lent­ful­de for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler. Be­vil­lin­ger­ne skal gø­re det mu­ligt for den en­kel­te mod­ta­ger yder­li­ge­re at ud­vik­le sin forsk­nings­kar­ri­e­re for der­i­gen­nem at ska­be væ­sent­li­ge vi­den­ska­be­li­ge bi­drag in­den for neu­rovi­den­skab og be­hand­ling af syg­dom­me re­la­te­ret til nervesystemet.

”Vi er gla­de for at se de man­ge spæn­den­de pro­jek­ter, der er kom­met ind, og vi er gla­de for, at vi i Lund­beck­fon­den via As­cen­ding In­ve­sti­­ga­tors-be­vil­lin­­ger­­ne kan gø­re det mu­ligt for dis­se ta­lent­ful­de for­ske­re at ud­vik­le de­res pro­jek­ter til gavn for dansk neu­ro­forsk­ning,” si­ger Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg i en pressemeddelelse.

Fra bæredygtighed i byggeri til fisk i varmt vand

Rund­t­u­ren for­bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at Vil­lum Fon­den net­op har gi­vet be­vil­lin­ger på i alt 14 mil­li­o­ner kro­ner til seks for­ske­re un­der det nye pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Postdoc’.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt, og be­vil­lings­mod­ta­ger­nes forsk­nings­pro­jek­ter spæn­der fra bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri til fi­skear­ters til­pas­ning til sti­gen­de vandtemperaturer.

Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­­st­­doc-pro­­gram­­met støt­ter på det tids­punkt i for­sker­kar­ri­ere­for­lø­bet, hvor der star­ter et stort fra­fald af kvin­der på de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Pro­gram­met er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske universiteter.

”Vi øn­sker at væ­re med til at fore­byg­ge, at Dan­mark går glip af kvin­de­li­ge for­sker­ta­len­ter in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er frem­ra­gen­de for­ske­re, der bli­ver ud­valgt på bag­grund af an­be­fa­lin­ger fra uni­ver­si­te­ter og fag­lig vur­de­ring af en in­ter­na­tio­nal for­sker­ko­mité. De seks nye be­vil­lings­mod­ta­ge­re er al­le af ret­te støb­ning for­met af forsk­nings­ta­lent, in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og am­bi­tio­ner om en uni­ver­si­tetskar­ri­e­re. Vo­res håb er, at de kan vi­se vej­en for an­dre og in­spi­re­re fle­re ta­lent­ful­de kvin­der til at sø­ge en for­sker­kar­ri­e­re,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fonden.

De nye Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen (KU), Freja Ny­gaard Ras­mus­sen (AAU), Ji­awei Wang (DTU), Kim Bir­­nie-Ga­u­vin (DTU), Li­ne Meld­gaard Mad­sen (AU) og Nan­na Inie (IT-U).

Aalborg på det kunstneriske verdenskort

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter i ope­ra­ens tegn og med et lidt me­re be­ske­dent be­løb end forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne. Spar Nord Fon­den har så­le­des do­ne­ret en kvart mil­li­on kro­ner til The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion, som er ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wag­­ner-san­­ge­re. Bag ar­ran­ge­men­tet står Aal­borg Symfoniorkester.

En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske verdenskort.

Tecwyn Evans – kunst­ne­risk chef, Aal­borg Symfoniorkester

Do­na­tio­nen dæk­ker blandt an­det ho­ved­præ­mi­en på 20.000 eu­ro. Den gi­ves til den bed­ste san­ger in­den for Wag­ners ope­ra­er blandt un­ge, am­bi­tiø­se san­ge­re. Ud af i alt 100 an­sø­ge­re har jury­en ud­valgt de 16 bed­ste san­ge­re, som kom­mer fra he­le ver­den for at bli­ve be­dømt af den in­ter­na­tio­na­le jury i den pre­sti­ge­fyld­te konkurrence.

”Vi er ut­ro­ligt stol­te af, at Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster og Mu­sik­kens Hus end­nu en gang kan by­de vel­kom­men til en ræk­ke af de bed­ste Wag­­ner-san­­ge­re fra he­le ver­den, som kom­mer til by­en for at kon­kur­re­re om den pre­sti­ge­fyld­te ti­tel. En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske ver­dens­kort,” si­ger Tecwyn Evans, som er kunst­ne­risk chef for Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster, i en pressemeddelelse.

Gal­la­fi­na­len i The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion af­vik­les den 31. ok­to­ber. Sang­kon­kur­ren­cen er un­der pro­tek­tion af Dron­ning Mar­gret­he, som selv har over­væ­ret gal­la­fi­na­len op til fle­re gange.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…