Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Blandt ugens udvalgte uddelinger fra fondsverdenen er 90 millioner kroner fra Lundbeckfonden til 18 talentfulde forskere, 14 millioner kroner fra Villum Fonden til kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt samt en kvart million kroner fra Spar Nord Fonden til verdens største konkurrence for unge Wagner-sangere.

Villum International Postdoc 2020 (foto: Villum Fonden)
Vil­lum Fon­dens pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc' er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt. Ved se­ne­ste ud­de­ling modt­og føl­gen­de for­ske­re mel­lem 2,16 og 2,49 mio. kr. (fra ven­stre): Freja Ny­gaard Ras­mus­sen, Ji­awei Wang, Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen, Kim Bir­nie-Ga­u­vin, Nan­na Inie og Li­ne Meld­gaard Madsen.

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fondssektor.

Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den, som net­op har af­slut­tet sin vur­de­ring af årets an­sø­ge­re til forsk­nings­be­vil­lin­ger i ka­te­go­ri­en ’As­cen­ding In­ve­sti­ga­tors’. I alt ud­de­ler fon­den 90,1 mil­li­o­ner kro­ner, der for­de­les mel­lem 18 for­ske­re, som hver i gen­nem­snit får fem mil­li­o­ner kroner.

As­cen­ding In­ve­sti­ga­tors-be­vil­lin­ger­ne er må­l­ret­tet etab­le­re­de og ta­lent­ful­de for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler. Be­vil­lin­ger­ne skal gø­re det mu­ligt for den en­kel­te mod­ta­ger yder­li­ge­re at ud­vik­le sin forsk­nings­kar­ri­e­re for der­i­gen­nem at ska­be væ­sent­li­ge vi­den­ska­be­li­ge bi­drag in­den for neu­rovi­den­skab og be­hand­ling af syg­dom­me re­la­te­ret til nervesystemet.

”Vi er gla­de for at se de man­ge spæn­den­de pro­jek­ter, der er kom­met ind, og vi er gla­de for, at vi i Lund­beck­fon­den via As­cen­ding In­ve­sti­ga­tors-be­vil­lin­ger­ne kan gø­re det mu­ligt for dis­se ta­lent­ful­de for­ske­re at ud­vik­le de­res pro­jek­ter til gavn for dansk neu­ro­forsk­ning,” si­ger Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg i en pressemeddelelse.

Fra bæredygtighed i byggeri til fisk i varmt vand

Rund­t­u­ren for­bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at Vil­lum Fon­den net­op har gi­vet be­vil­lin­ger på i alt 14 mil­li­o­ner kro­ner til seks for­ske­re un­der det nye pro­gram ’Vil­lum In­ter­na­tio­nal Postdoc’.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet frem­ra­gen­de kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt, og be­vil­lings­mod­ta­ger­nes forsk­nings­pro­jek­ter spæn­der fra bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri til fi­skear­ters til­pas­ning til sti­gen­de vandtemperaturer.

Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc-pro­gram­met støt­ter på det tids­punkt i for­sker­kar­ri­ere­for­lø­bet, hvor der star­ter et stort fra­fald af kvin­der på de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Pro­gram­met er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske universiteter.

”Vi øn­sker at væ­re med til at fore­byg­ge, at Dan­mark går glip af kvin­de­li­ge for­sker­ta­len­ter in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er frem­ra­gen­de for­ske­re, der bli­ver ud­valgt på bag­grund af an­be­fa­lin­ger fra uni­ver­si­te­ter og fag­lig vur­de­ring af en in­ter­na­tio­nal for­sker­ko­mité. De seks nye be­vil­lings­mod­ta­ge­re er al­le af ret­te støb­ning for­met af forsk­nings­ta­lent, in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og am­bi­tio­ner om en uni­ver­si­tetskar­ri­e­re. Vo­res håb er, at de kan vi­se vej­en for an­dre og in­spi­re­re fle­re ta­lent­ful­de kvin­der til at sø­ge en for­sker­kar­ri­e­re,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fonden.

De nye Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er Dr­u­de Fritzbø­ger Chri­sten­sen (KU), Freja Ny­gaard Ras­mus­sen (AAU), Ji­awei Wang (DTU), Kim Bir­nie-Ga­u­vin (DTU), Li­ne Meld­gaard Mad­sen (AU) og Nan­na Inie (IT-U).

Aalborg på det kunstneriske verdenskort

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter i ope­ra­ens tegn og med et lidt me­re be­ske­dent be­løb end forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne. Spar Nord Fon­den har så­le­des do­ne­ret en kvart mil­li­on kro­ner til The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion, som er ver­dens stør­ste kon­kur­ren­ce for un­ge Wag­ner-san­ge­re. Bag ar­ran­ge­men­tet står Aal­borg Symfoniorkester.

En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske verdenskort.

Tecwyn Evans – kunst­ne­risk chef, Aal­borg Symfoniorkester

Do­na­tio­nen dæk­ker blandt an­det ho­ved­præ­mi­en på 20.000 eu­ro. Den gi­ves til den bed­ste san­ger in­den for Wag­ners ope­ra­er blandt un­ge, am­bi­tiø­se san­ge­re. Ud af i alt 100 an­sø­ge­re har jury­en ud­valgt de 16 bed­ste san­ge­re, som kom­mer fra he­le ver­den for at bli­ve be­dømt af den in­ter­na­tio­na­le jury i den pre­sti­ge­fyld­te konkurrence.

”Vi er ut­ro­ligt stol­te af, at Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster og Mu­sik­kens Hus end­nu en gang kan by­de vel­kom­men til en ræk­ke af de bed­ste Wag­ner-san­ge­re fra he­le ver­den, som kom­mer til by­en for at kon­kur­re­re om den pre­sti­ge­fyld­te ti­tel. En kon­kur­ren­ce af det­te for­mat til­træk­ker sig ver­dens op­mærk­som­hed og slår i den grad Aal­borg fast på det kunst­ne­ri­ske ver­dens­kort,” si­ger Tecwyn Evans, som er kunst­ne­risk chef for Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster, i en pressemeddelelse.

Gal­la­fi­na­len i The Lauritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Sin­ging Com­pe­ti­tion af­vik­les den 31. ok­to­ber. Sang­kon­kur­ren­cen er un­der pro­tek­tion af Dron­ning Mar­gret­he, som selv har over­væ­ret gal­la­fi­na­len op til fle­re gange.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer