Fredagsbarer i København og kulturelt samlingspunkt i Ølgod får fondsmidler

Bikubenfonden har indgået et strategisk partnerskab med Statens Museum for Kunst om kunstneriske og eksperimenterende fredagsbarer. Realdania støtter et stort kulturhusprojekt i Ølgod. Og Egmont Fonden giver med ny bevilling 100 unge fra økonomisk trængte familier tilskud til at komme på efterskole.

Knap 200.000 gæ­ster har hidtil del­ta­get i de kunst­ne­ri­ske fre­dags­ba­rer på Sta­tens Mu­se­um for Kunst. Nu sky­der Bi­ku­ben­fon­den yder­li­ge­re pen­ge ind i at ud­vi­de og ny­ud­vik­le fre­dags­ba­rer­ne de kom­men­de ni år. (fo­to: Malt­he Ivarsson)

De se­ne­ste 10 år er der ble­vet af­vik­let 58 gra­tis fre­dags­ba­rer un­der nav­net ’SMK Fri­days’ på Sta­tens Mu­se­um for Kunst i Kø­ben­havn med til­sam­men knap 200.000 gæ­ster, som blandt me­get an­det har over­nat­tet på mu­se­et, del­ta­get i sam­ta­lesa­lo­ner og hørt mu­sik med ud­gangs­punkt i sam­lin­gen af kunst.

De kom­men­de ni år skal suc­ce­sen for­sø­ges ud­vi­det og nyudviklet. 

Bi­ku­ben­fon­den har støt­tet SMK Fri­days gen­nem al­le åre­ne, og iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den har den ind­gå­et et ni-årigt stra­te­gisk part­ner­skab med SMK, der bå­de skal ud­vik­le SMK Fri­days og væ­re med til at un­der­støt­te mu­se­ets øn­ske om at væ­re mø­de­sted for fle­re og for fle­re for­skel­li­ge mennesker. 

”Den op­rin­de­li­ge drøm med SMK Fri­days var at gø­re SMK re­le­vant for un­ge og at ska­be en an­der­le­des og ufor­mel mu­se­ums­op­le­vel­se sær­ligt for dem. De un­ge kom, men for­ma­tet har vist sig at væ­re at­trak­tivt for gæ­ster i al­le al­dre. Og det har kun tændt en stør­re ild: At gø­re SMK Fri­days vel­kom­men­de for end­nu fle­re og fle­re for­skel­li­ge – i bå­de di­gi­ta­le og fy­si­ske fæl­les­ska­ber, na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt," si­ger SMK’s di­rek­tør Mi­k­kel Bogh.

Den nye be­vil­lings­pe­ri­o­de star­ter i au­gust 2023, og part­ner­ska­bet er op­delt i tre fa­ser af tre års va­rig­hed. Den før­ste be­vil­ling er på 13 mil­li­o­ner kroner.

Støtte til nyt kulturhus i Ølgod

Vi bli­ver i kun­sten og kul­tu­rens ver­den, men sprin­ger fra ho­ved­sta­den til Øl­god i Syd­ve­stjyl­land, hvor der er pla­ner om at gø­re et tid­li­ge­re kon­ser­ve­rings­cen­ter og kul­tur­hus til nyt sam­lings­punkt for mo­der­ne kulturliv.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Var­de Kom­mu­ne har den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia net­op med­delt, at den støt­ter pro­jek­tet med en be­vil­ling på 12,7 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med kan der sæt­tes gang i en gen­nem­gri­ben­de renove­ring og nytænk­ning af byg­nin­gen med en ræk­ke nye funktioner.

Pla­nen er, at hu­set blandt an­det skal rum­me et værk­sted, en min­dre café, en kul­tur­sal, et kom­bi­ne­ret bi­bli­o­teks- og mu­se­ums­mil­jø samt et lo­kal­hi­sto­risk arkiv.

Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at vi nu er tæt på at kun­ne re­a­li­se­re et mo­der­ne kul­tur­hus i en by med knap 4.000 indbyggere

Mads Sø­ren­sen – Borg­me­ster (V), Var­de Kommune

Næ­ste skridt er at fin­de den mang­len­de fi­nan­si­e­ring med for­vent­ning om, at det før­ste spa­destik kan ta­ges i for­å­ret 2024.

”Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at vi nu er tæt på at kun­ne re­a­li­se­re et mo­der­ne kul­tur­hus i en by med knap 4.000 ind­byg­ge­re. Re­al­da­ni­as flot­te blåstem­pling af pro­jek­tet skal ses i ly­set af, at en grup­pe fri­vil­li­ge i åre­vis har stå­et sam­men og kæm­pet for, at kul­tu­ren og­så har en plads i min­dre lo­kal­sam­fund. Den slags ihær­dig­hed er ik­ke blot im­po­ne­ren­de, men og­så alt­af­gø­ren­de for den fort­sat­te ud­vik­ling i vo­res kom­mu­ne,” si­ger Mads Sø­ren­sen, der er borg­me­ster for Ven­stre i Var­de Kom­mu­ne, i pressemeddelelsen.

For­vent­nin­gen er, at det fær­di­ge kul­tur­hus vil ko­ste 39 mil­li­o­ner kro­ner. Var­de Kom­mu­ne har til­ken­de­gi­vet at støt­te med et be­løb på ni­veau med Realdanias.

100 unge fra trængte familier på efterskole

Det er en dyr for­nø­jel­se at sen­de sit barn på ef­ter­sko­le, og for man­ge øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er er pri­sen for høj til, at de un­ges øn­ske om et ef­ter­sko­le­op­hold kan bli­ve opfyldt.

Men en ny part­ner­skabs­be­vil­ling på to mil­li­o­ner kro­ner fra Eg­mont Fon­den til ef­ter­sko­ler­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Ef­ter­sko­ler­ne gi­ver nu knap 100 un­ge fra øko­no­misk pres­se­de mu­lig­he­der for al­li­ge­vel at kom­me af sted.

Med fonds­støt­ten på 20.000 kro­ner pr. fa­mi­lie kan de på­gæl­den­de fa­mi­li­er nem­lig få dæk­ket no­get af egen­be­ta­lin­gen til de­res barns ef­ter­sko­le­op­hold. Ind­sat­sen er må­l­ret­tet un­ge, som har sær­ligt be­hov for ef­ter­sko­le på grund af ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der el­ler pro­ble­mer i sko­len el­ler hjem­met, skri­ver Eg­mont Fon­den på LinkedIn.

Støt­ten sker som en del af pro­gram­met ’En Hånds­ræk­ning’, der har fo­kus på via part­ner­or­ga­ni­sa­tio­ner – i det­te til­fæl­de Ef­ter­sko­ler­ne – at gi­ve di­rek­te øko­no­misk hjælp til fa­mi­li­er og en­kelt­per­so­ner i ud­sat­te positioner. 

Vil sikre Hærvejen som ikonisk vandre- og cykelrute

Med 8,4 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den bli­ver det nu mu­ligt for de 15 kom­mu­ner bag ud­vik­lin­gen af Hær­vej­en frem til 2026 at få den vi­den, der kan re­a­li­se­re vi­sio­nen om, at Hær­vej­en bli­ver en iko­nisk van­dre- og cy­kel­ru­te med na­tio­nal og in­ter­na­tio­nal tiltrækningskraft.

Det skri­ver Nor­dea-fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet har en am­bi­tiøs plan om at ind­sam­le og ana­ly­se­re til­bunds­gå­en­de da­ta om bru­ge­re af Hær­ve­jens van­dre- og cy­kel­ru­te. Den nye vi­den vil gi­ve al­le ak­tø­rer mu­lig­hed for at skræd­der­sy fa­ci­li­te­ter, til­bud og ru­ter til de fak­ti­ske be­hov og øn­sker hos nu­væ­ren­de og frem­ti­di­ge bru­ge­re af ruten.

”Pro­jek­tet skal sik­re lang­sig­tet og re­le­vant em­pi­risk grund­lag for ud­vik­lin­gen af Hær­ve­jens van­dre- og cy­kel­ru­te – vi­den, som for­hå­bent­lig kom­mer he­le na­tur- og fril­ufts­dan­mark til go­de, så vi kan få end­nu fle­re kva­li­fi­ce­re­de ak­ti­vi­te­ter ude i det fri,” si­ger Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Van­dre­ru­ten er 638 km lang og cy­kel­ru­ten 454 km lang. Ru­ter­ne lø­ber gen­nem tre re­gio­ner og 15 kommuner.

International forskergruppe får hjerneforskningspris

En in­ter­na­tio­nal grup­pe af for­ske­re fra USA, Eng­land og Tys­kland har re­vo­lu­tio­ne­ret for­stå­el­sen af de mo­le­kylæ­re me­ka­nis­mer bag hjer­nens ud­vik­ling og pla­sti­ci­tet. Det ud­lø­ste i sid­ste uge ver­dens stør­ste hjer­ne­forsk­nings­pris The Brain Prize, som ud­de­les af Lundbeckfonden.

Pri­sen og en pen­ge­sum på 10 mil­li­o­ner kro­ner går til pro­fes­sor Mi­cha­el Gre­en­berg ved Har­vard Me­di­cal School i USA, pro­fes­sor Chri­sti­ne Holt ved Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge i Eng­land og pro­fes­sor Erin Schu­man ved Max Plan­ck In­sti­tu­te for Brain Re­search i Tyskland. 

De­res ar­bej­de gi­ver og­så vig­tig ny ind­sigt i år­sa­ger­ne og me­ka­nis­mer­ne bag nog­le af de mest øde­læg­gen­de li­del­ser i hjernen

Le­ne Sko­le – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Lundbeckfonden

Le­ne Sko­le, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, be­teg­ner de tre prisvin­de­re som pio­ne­rer in­den for de­res felt.

”De­res ba­ne­bry­den­de forsk­ning har gi­vet dyb ind­sigt i de mo­le­kylæ­re me­ka­nis­mer bag hjer­nens ud­vik­ling og pla­sti­ci­tet. De­res ar­bej­de gi­ver og­så vig­tig ny ind­sigt i år­sa­ger­ne og me­ka­nis­mer­ne bag nog­le af de mest øde­læg­gen­de li­del­ser i hjer­nen. Pri­sen er helt igen­nem vel­fortjent," un­der­stre­ger Le­ne Sko­le i en pres­se­med­del­el­se fra Lundbeckfonden.

Priser til naturfagslærere

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den har i den for­gang­ne uge ud­delt pri­ser, end­da he­le ot­te af slagsen, om end i en lidt me­re be­ske­den øko­no­misk stør­rel­se end hjerneforskningsprisen.

Met­te He­s­sel­holt Hen­ne Han­sen fra Læ­rer­ud­dan­nel­sen på VIA i Sil­ke­borg sæt­ter en ære i at un­der­vi­se næ­ste ge­ne­ra­tion af dyg­ti­ge bi­o­lo­gilæ­re­re, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Nu mod­ta­ger hun fon­dens år­li­ge pris til en na­tur­fags­un­der­vi­ser på læreruddannelsen.

Med an­er­ken­del­sen føl­ger 250.000 kro­ner, hvoraf 50.000 kro­ner er en per­son­lig pris, mens 200.000 kro­ner går til professionshøjskolen.

Ida Gul­da­ger fra UC SYD i Aa­ben­raa mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens pris til en na­tur­fags­un­der­vi­ser på pæ­da­gog­ud­dan­nel­sen for hen­des en­ga­ge­ment i un­der­vis­nin­gen og ud­vik­ling af sci­en­ce-pæ­da­go­gik­ken. Og­så dén og de øv­ri­ge ud­del­te pri­ser er på en kvart mil­li­on kroner.

Jakob War­m­ing fra Vit­ten­bergsko­len Va­de­hav i Ri­be får fon­dens na­tur­fags­læ­rer­pris i det ve­st­li­ge Dan­mark for sin iver for at gø­re ele­ver­ne nys­ger­ri­ge på naturen.

Øst for Sto­re­bælt går den til­sva­ren­de pris til sko­le­læ­rer He­le­ne Aakil­de Laurid­sen fra Gå­setårnsko­len i Vor­ding­borg. Hun er over­be­vist om, at hvis hun kan hjæl­pe børn og un­ge med at hol­de fast i de­res med­fød­te barn­li­ge nys­ger­rig­hed, skal de nok fin­de frem til løs­nin­ger på de 17 verdensmål.

Per­nil­le Svei­strup Ol­sen fra Gry­de­mo­sesko­len i Es­per­gær­de mod­ta­ger fon­dens na­tur- og tek­no­lo­gilæ­rer­pri­sen i Øst­dan­mark for at gi­ve si­ne ele­ver et na­tur­vi­den­ska­be­ligt sprog, der ska­ber stør­re for­stå­el­se for den ver­den, de le­ver i.

Sko­le­læ­rer Iben Leth Jen­sen fra Øst­birk Sko­le mod­ta­ger na­tur- og tek­no­lo­gilæ­rer­pri­sen vest for Sto­re­bælt. Det sker som en an­er­ken­del­se af Iben Leth Jen­sens ev­ne til at in­spi­re­re bå­de ele­ver og kol­le­ga­er med sin smit­ten­de be­gej­string for naturfagsundervisningen.

An­ders Torp fra Øre­stad Gym­na­si­um sæt­ter en ære i, at hans fy­sik- og ma­te­ma­ti­kun­der­vis­ning ik­ke ba­re skal væ­re in­ter­es­sant, men og­så mor­som. Det­te, og me­get me­re, er år­sa­gen til, at han mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens na­tur­vi­den­ska­be­li­ge gym­na­si­e­læ­rer­pris øst for Storebælt.

Sid­ste per­son på li­sten over pris­mod­ta­ge­re er gym­na­si­e­læ­rer Klaus Møl­ler Kri­sten­sen fra Tra­di­um Tek­nisk Gym­na­si­um i Ran­ders, som får den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge gym­na­si­e­læ­rer­pris for Ve­st­dan­mark. Det sker som en an­er­ken­del­se af hans ud­vik­ling af un­der­vis­ning i STEM-fa­ge­ne i he­le Randers.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer