Pioner inden for medicinsk forskning og udvikling af antivirale lægemidler får fondspenge

Novo Nordisk Fonden uddeler pris til professor for arbejde med at finde nye tilgange til at løse medicinske problemer og giver også stor bevilling til udvikling af nye antivirale lægemidler til fremtidens pandemier. Trygfonden støtter initiativ, hvor frivillige unge besøger kriseramte børn.

Pro­fes­sor Mol­ly Ste­vens mod­ta­ger No­vo Nor­disk Pri­sen 2023 for sit ba­ne­bry­den­de ar­bej­de in­den for nye og in­nova­ti­ve til­gan­ge til at lø­se vig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger in­den for den me­di­cin­ske ver­den. Pri­sen er på fem mil­li­o­ner kro­ner. (fo­to: David Vintiner)

187 mil­li­o­ner kroner.

Så man­ge pen­ge får 14 forsk­nings­grup­per nu til­sam­men at gø­re godt med til at ud­vik­le nye an­ti­vira­le læ­ge­mid­ler må­l­ret­tet frem­ti­dens pandemier.

Be­vil­lin­ger­ne er den før­ste pul­je af in­ve­ste­rin­ger, der kom­mer fra PAD – et glo­balt filan­tro­pisk sam­ar­bej­de, som blev lan­ce­ret i 2022 af No­vo Nor­disk Fon­den og de ame­ri­kan­ske fon­de Open Philant­hro­py og Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion i kølvan­det på covid19-pandemien.

PAD’s for­mål er at frem­skyn­de op­da­gel­sen og ud­vik­lin­gen af an­ti­vira­le læ­ge­mid­ler til frem­ti­dens pan­de­mi­trus­ler. Med li­ge ad­gang til be­hand­ling som ker­ne­prin­cip har PAD fo­kus på at sik­re, at nye be­hand­lings­for­mer og læ­ge­mid­ler gø­res til­gæn­ge­li­ge for men­ne­sker i lav- og mellemindkomstlande.

“Ad­gang til sik­re og ef­fek­ti­ve an­ti­vira­le be­hand­lin­ger er et cen­tralt ele­ment i be­red­ska­bet over for ud­brud af smit­som­me syg­dom­me, men de læ­ge­mid­ler, der skul­le be­hand­le covid-19, blev først til­gæn­ge­li­ge langt in­de i pan­de­mi­en,” si­ger Ken Dun­can, De­puty Di­rector for Di­scove­ry & Trans­la­tio­nal Sci­en­ces i Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion, i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Pris til pioner

No­vo Nor­disk Fon­den står og­så bag ugens an­den ud­de­lings­nyhed. Fon­den har nem­lig net­op of­fent­lig­gjort, at pro­fes­sor Mol­ly Ste­vens fra Im­pe­ri­al Col­le­ge Lon­don og Ka­rol­in­ska In­sti­tut­tet i Sto­ck­holm mod­ta­ger 2023-ud­ga­ven af No­vo Nor­disk Pri­sen på fem mil­li­o­ner kroner.

Vi­den­skab om små ting ly­der ik­ke som no­get, der kan ha­ve stor ind­fly­del­se i ver­den, men na­no­tek­no­lo­gi har vist, at det ik­ke for­hol­der sig så­dan. Me­to­der til at ska­be nyt væv, me­re føl­som­me scre­e­nings­me­to­der for syg­dom­me og bed­re læ­ge­mid­ler er blot nog­le få ek­semp­ler på an­ven­del­ser­ne, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

En af pio­ne­rer­ne in­den for fel­tet er pro­fes­sor Mol­ly Ste­vens, der mod­ta­ger No­vo Nor­disk Pri­sen 2023 for sit ba­ne­bry­den­de ar­bej­de in­den for nye og in­nova­ti­ve til­gan­ge til at lø­se vig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger i den me­di­cin­ske verden.

Hen­des teams ba­ne­bry­den­de ar­bej­de spæn­der fra knog­le­væv­s­tek­no­lo­gi, over sen­so­rer til kræft­di­ag­no­se til helt nye ty­per af læ­ge­mid­ler. Hun me­ner selv, at de nye tek­no­lo­gi­er med­vir­ker til at de­mo­kra­ti­se­re ad­gan­gen til sundhedsydelser.

Mol­ly Ste­vens mod­ta­ger of­fi­ci­elt No­vo Nor­disk Pri­sen den 21. april i Bagsværd.

Unge opmuntrer børn på krisecentre

Vi fort­sæt­ter til Tryg­fon­den, som net­op har støt­tet ini­ti­a­ti­vet ’Spi­l­op­per­ne’ fra Ung­dom­mens Rø­de Kors med knap to mil­li­o­ner kroner.

Når børn fra volds­ram­te hjem flyg­ter på kri­se­cen­ter med de­res mor, kan det sæt­te dy­be spor og blandt an­det fø­re til en­som­hed og angst. Spi­l­op­per­ne er un­ge fri­vil­li­ge fra Ung­dom­mens Rø­de Kors, som gør en ind­sats for at gi­ve bør­ne­ne en til­trængt pau­se fra frygt og usikkerhed.

Spi­l­op­per­ne be­sø­ger hver uge bør­ne­ne for at le­ge, lyt­te til de­res be­kym­rin­ger og gi­ve dem net­op det, som en kri­se­ramt mor ik­ke nød­ven­dig­vis har over­skud til. De un­ge fri­vil­li­ge er der ude­luk­ken­de for at væ­re sam­men med bør­ne­ne, og det ska­ber tryg­hed og gen­ken­de­lig­hed i en of­te ufor­ud­si­ge­lig hver­dag, skri­ver Tryg­fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Når jeg spil­le­de bord­ten­nis el­ler bræt­spil, kun­ne jeg for en stund få no­get adspre­del­se fra de tun­ge tanker

Ma­ri­na – Kvin­de, der som barn to gan­ge flyg­te­de til kri­se­cen­ter med sin mor og bror

Spi­l­op­per­nes ind­sats er vig­tig, me­ner Ma­ri­na, der som barn to gan­ge måt­te flyg­te til et kri­se­cen­ter sam­men med sin mor og bror på grund af trus­ler og psy­kisk vold fra faren.

”Som barn og ung kom jeg hur­tigt til at be­kym­re mig og få skyld­fø­lel­se over­for min far, men når jeg spil­le­de bord­ten­nis el­ler bræt­spil, kun­ne jeg for en stund få no­get adspre­del­se fra de tun­ge tan­ker,” for­tæl­ler hun.

Ung­dom­mens Rø­de Kors har Spi­l­op­per på 17 kri­se­cen­tre og tre så­kald­te ef­ter­værnsak­ti­vi­te­ter for børn, der har bo­et på kri­se­cen­ter. Cir­ka 1.900 børn op­hol­der sig hvert år på et krisecenter.

Sender mere hjælp til Ukraine

I fre­dags, den 24. fe­bru­ar, var det ét år si­den, at Rusland in­va­de­re­de Ukrai­ne og kri­gen brød ud – og in­tet ty­der på, at den er ved at slut­te. Be­ho­vet for hu­ma­ni­tær hjælp og støt­te er der­for fort­sat højt. 

Ole Kirks Fond har i den for­bin­del­se valgt at do­ne­re yder­li­ge­re 20 mil­li­o­ner kro­ner til for­de­ling mel­lem fon­dens to ek­si­ste­ren­de part­ne­re, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Dansk Rø­de Kors. Det op­ly­ste fon­den på Lin­ke­dIn på års­da­gen for kri­gens start. 

Do­na­tio­nen skal hjæl­pe sær­ligt sår­ba­re børn og de­res fa­mi­li­er blandt an­det med psy­ko­so­ci­al støt­te, ad­gang til ba­sa­le for­nø­de­n­he­der som tøj, me­di­cin og ble­er samt til op­gra­de­ring af bør­ne­hjem, der hu­ser nog­le af Ukrai­nes al­ler­mest ud­sat­te børn.

Støtte til jordskælvsramte syrere

Vi bli­ver in­den­for nød­hjælp med nyhe­den om, at No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver 13 mil­li­o­ner kro­ner til livsvig­tig nød­hjælp samt sund­heds- og fø­de­va­re­hjælp til det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en ef­ter det ny­li­ge jord­s­kælv, der kom to uger ef­ter de før­ste vold­somt øde­læg­gen­de jord­s­kælv i Tyr­ki­et og Syrien.

Be­ho­vet for støt­te til de jord­s­kælvs­ram­te be­folk­nin­ger i de to lan­de er sta­dig enormt, fast­slår No­vo Nor­disk Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

De enor­me øde­læg­gel­ser, som jord­s­kæl­ve­ne har med­ført, har gjort det end­nu me­re pres­se­ren­de at yde hu­ma­ni­tær bi­stand og sik­re fort­sat in­ter­na­tio­nal opmærksomhed

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Be­vil­lin­gen for­de­les mel­lem tre or­ga­ni­sa­tio­ner, der al­le­re­de er til ste­de i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en: Op til seks mil­li­o­ner kro­ner går til Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO til at yde akut sund­heds­hjælp. Op til fem mil­li­o­ner kro­ner går til FN’s Ver­dens­fø­de­va­re­pro­gram WFP til at yde akut fø­de­va­re­hjælp. Og en­de­lig går op til to mil­li­o­ner kro­ner til Fol­kekir­kens Nød­hjælp til nød­hjælp og fødevarehjælp.

”Ef­ter fle­re år med kon­flikt er der al­le­re­de sto­re hu­ma­ni­tæ­re be­hov i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en. De enor­me øde­læg­gel­ser, som jord­s­kæl­ve­ne har med­ført, har gjort det end­nu me­re pres­se­ren­de at yde hu­ma­ni­tær bi­stand og sik­re fort­sat in­ter­na­tio­nal op­mærk­som­hed,” si­ger Flem­m­ing Kon­rad­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de i No­vo Nor­disk Fonden.

Umid­del­bart ef­ter jord­s­kæl­vet den 6. fe­bru­ar be­vil­ge­de No­vo Nor­disk Fon­den fem mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Rø­de Kors og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for at støt­te de­res nød­hjælp­s­o­pe­ra­tion i det nord­ve­st­li­ge Syrien.

Fondspenge til naturvidenskab for unge

Po­ul Due Jen­sens Fond har be­slut­tet at støt­te den så­kald­te ’Big Bang’-konference i Oden­se i marts med en halv mil­li­on kro­ner. Big Bang er Dan­marks stør­ste na­tur­fags­kon­fe­ren­ce og -mes­se. Den er for al­le, der un­der­vi­ser, for­mid­ler el­ler for­sker in­den for det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt.

Kon­fe­ren­cen fin­der sted i Oden­se Con­gress Cen­ter den 22-23. marts.

Der­u­d­over støt­ter Grund­fos-fon­den sci­en­ce-even­tet ’Un­ge For­ske­re’ med en halv mil­li­on kro­ner. Un­ge For­ske­re er Dan­marks stør­ste na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ta­lent­kon­kur­ren­ce, hvor der af­vik­les re­gio­na­le se­mi­fi­na­ler i marts, mens den na­tio­na­le fi­na­le af­hol­des i Øks­ne­hal­len i Kø­ben­havn i slut­nin­gen af april i for­bin­del­se med en stor Sci­en­ce EXPO.

Po­ul Due Jen­sens Fond sponso­re­rer og­så sær­pri­sen for det bed­ste se­ni­o­r­pro­jekt in­den for vand.

Fon­den har des­u­den be­slut­tet for tred­je år i træk at støt­te Na­tur­vi­den­skabs­festi­va­len med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det er en na­tio­nal festi­val, som fin­der sted hvert år i uge 39.

Fra militært øveområde til badesø

Vi slut­ter i det nord­li­ge Ran­ders, hvor et tid­li­ge­re mi­li­tært øvel­ses­om­rå­de nu bli­ver la­vet om til et so­ci­alt sam­lings­sted og cen­trum for so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter. Det sker blandt an­det med an­læg­gel­sen af en seks hektar stor og op til ni me­ter dyb badesø.

Pro­jek­tet er støt­tet af A.P. Møl­ler Fon­den med 37 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

Ud over ba­de­sø­en kom­mer der og­så ba­de­bro­er, sand­stran­de, en sau­na, om­klæd­nings­rum samt fa­ci­li­te­ter til ak­ti­vi­te­ter i og ved van­det. Der byg­ges end­vi­de­re et hus til for­e­nin­ger med værk­ste­der og mu­lig­hed for op­be­va­ring af blandt an­det ka­jak­ker og paddleboards. 

Ran­ders Kom­mu­ne skal dri­ve ste­det, og pla­nen er, at en so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed skal sæl­ge for­plej­ning til de besøgende.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer