Ny partner til Lundbeckfonden Emerge

Andreas Jurgeit er ansat som ny partner i Lundbeckfonden Emerge.

Andreas Jurgeit
 

Den 1. ja­nu­ar 2019 til­træ­der An­dreas Jur­geit en stil­ling som part­ner i Lund­beck­fon­den Emerge.

Lund­beck­fon­den Emer­ge er fon­dens in­ve­ste­rings­en­hed med fo­kus på tid­li­ge biotekinvesteringer.

”Igen­nem de sid­ste ti år har An­dreas spil­let en ak­tiv rol­le i bi­o­tek­bran­chen. Han stif­te­de før­ste gang be­kendt­skab med bi­o­tek un­der sit ph.d.-studium, da han som for­sker sam­ar­bej­de­de med 3V Biosci­en­ces. Se­ne­re blev han an­sat som In­ve­st­ment Ma­na­ger hos ven­tu­re­ka­pi­ta­lin­ve­stor Re­dal­pi­ne med ba­se i Zürich. Se­ne­st har han, som di­rek­tør for li­fe sci­en­ce-grup­pen hos Merck Ven­tu­res, stå­et for glo­ba­le in­ve­ste­rin­ger - med po­r­te­føl­je­virk­som­he­der og be­sty­rel­ses­man­da­ter i Eu­ro­pa, USA og Is­ra­el,” skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

An­dreas Jur­geit er 37 år og kom­mer op­rin­de­ligt fra Østrig. Han er ud­dan­net mo­le­kylær­bi­o­log fra Inns­bruck Uni­ver­si­tet og fik sin ph.d. i viro­lo­gi fra Zürich Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer