BRFfonden: ”Hverken revisor eller fondstilsyn har haft bemærkninger”

Med to års for­sin­kel­se er Brf­fon­dens be­sty­rel­se nu fuld­tal­lig og i tråd med fun­dat­sen. Si­den fon­dens di­rek­tør ud­t­rå­d­te af be­sty­rel­sen i ok­to­ber 2016, har po­sten væ­ret le­dig, for­di fonds­le­del­sen øn­ske­de at af­ven­te af­slut­nin­gen på stra­te­gi­ar­bej­det. ”Ulov­ligt” si­ger pro­fes­sor. ”Umid­del­bart en god for­kla­ring,” si­ger fondstil­sy­net, der ge­ne­relt be­stræ­ber sig på at væ­re prag­ma­ti­ske i sit til­syn.

BRF Byggeriets Realkreditfond
”Er­hvervs­sty­rel­sen ser vel på, hvem der sid­der i be­sty­rel­sen og vur­de­rer om det er an­svar­li­ge per­so­ner, og hvad for­kla­rin­gen er. Og hvis for­kla­rin­gen er god nok, så er det vel så­dan det er," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den Lars Munch.

På­bud fra fondstil­sy­net om at over­hol­de trans­pa­rens­reg­ler­ne, hvid­va­skreg­ler, bø­der, ri­si­ko­ba­se­ret kon­trol og skær­pe­de krav til re­viso­rer om at ind­be­ret­te for­søm­mel­ser til er­hvervs­sty­rel­sen. Det er nog­le af de em­ner, som fon­de­nes ad­vo­ka­ter, re­viso­rer og rå­d­gi­ve­re har væ­ret op­ta­get af de se­ne­ste år. Men på trods af de ri­gi­de pa­ra­graf­fer er fondstil­sy­net åb­ne over­for fon­de­nes øn­sker og be­hov. Det er sa­gen om BRF­fon­dens be­sty­rel­se et godt ek­sem­pel på.

Fonds­le­del­sen i BRF­fon­den har væ­ret helt åben om, at be­sty­rel­sen gen­nem me­re end to år var un­der­be­man­det i strid med vedtæg­ten og i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven. Det har fon­den skre­vet i si­ne års­regn­ska­ber og den har og­så op­lyst år­sa­gen til fondstil­sy­net i for­bin­del­se med en an­den sag om al­ders­græn­se.

Be­sty­rel­sen me­ner, at Er­hvervs­sty­rel­sen har an­lagt en prag­ma­tisk til­gang til for­tolk­nin­gen af vedtæg­ten og af er­hvervs­fonds­lo­ven i ly­set af den om­stil­lings­pro­ces, som fon­den har be­fun­det sig i de se­ne­ste år.

”Vi har i års­rap­por­ten op­lyst, hvor­for vi ik­ke umid­del­bart valg­te en af­lø­ser for BRF­fon­dens di­rek­tør, da han af hen­syn til god gover­nan­ce ud­t­rå­d­te af be­sty­rel­sen. Det har hver­ken re­vi­sion el­ler myn­dig­he­der haft be­mærk­nin­ger til. Vi har talt med re­viso­rer­ne om det, og de har syn­tes, at det var en god for­kla­ring. Det sam­me har Er­hvervs­sty­rel­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch.

Strategien på plads

Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de om­tal­te den 2. ok­to­ber, har BRF­fon­den ar­bej­det cir­ka fi­re år med at ud­vik­le en ny vi­sion, mis­sion og stra­te­gi. Fon­den blev stif­tet i 1959 som Byg­ge­ri­ets Re­al­kre­dit­fond med det for­mål at dri­ve re­al­kre­ditvirk­som­hed. I 2014 solg­te fon­den BRF Kre­dit A/S til Jy­ske Bank, og be­sty­rel­sen skul­le her­ef­ter ud­vik­le en helt ny stra­te­gi for fon­dens vir­ke, her­un­der en ud­de­lings­po­li­tik. Der­for øn­ske­de be­sty­rel­sen ik­ke at ud­pe­ge et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, før det stod klart, hvil­ken ret­ning fon­den skul­le ar­bej­de ef­ter, og der­med hvil­ken ty­pe kom­pe­ten­cer be­sty­rel­sen hav­de be­hov for.

“Vi har haft en le­dig be­sty­rel­ses­post. Hvor­for be­sat­te vi ik­ke den med det sam­me? Det gjor­de vi ik­ke, for­di vil­le væ­re sik­re på, at det var kol­le­gi­er til stu­de­ren­de på hånd­værks­ud­dan­nel­ser, vi vil­le ar­bej­de med. Ef­ter stra­te­gi­af­kla­rin­gen ved vi nu, at det er en per­son med vi­den in­den for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, vi ger­ne vil ha­ve. Hvis nu vi ik­ke hav­de skul­le byg­ge hånd­værks­kol­le­gi­er, kan det væ­re, vi skul­le ha­ve haft en an­den kan­di­dat," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF Fon­den,” Lars Munch.

Men iføl­ge fonds­lo­ven skal en fonds­le­del­se væ­re fuld­tal­lig og­så un­der et stra­te­gi­ar­bej­de, som sæt­ter nye ram­mer for fon­dens vir­ke og drift, for­kla­re­de pro­fes­sor i fonds­ret, Ras­mus Feldt­hu­sen den­gang:

”Der er ik­ke i er­hvervs­fonds­lo­ven gi­vet mu­lig­hed for, at fonds­be­sty­rel­sen kan ud­sky­de ud­peg­nin­gen af et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, hel­ler ik­ke med hen­vis­ning til, at be­sty­rel­sen er midt i en stra­te­gi­pro­ces. Ud­peg­nin­gen af det nye be­sty­rel­ses­med­lem skal der­for ske straks. Be­sty­rel­sen er der­for for­plig­tet til at sør­ge for, at der hur­tigst mu­ligt sker ud­peg­ning af et nyt med­lem til be­sty­rel­sen,” sag­de han.

BRF­fon­den er lan­dets tien­de stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og har i dag en for­mue på ca. 8 mia. kr. hvoraf 2 mia. er lik­vi­de mid­ler. Fon­den har de se­ne­ste fi­re år ik­ke fo­re­ta­get ud­de­lin­ger.

Dispensation

På bag­grund af om­ta­len af det lang­va­ri­ge stra­te­gi­ar­bej­de og det mang­len­de be­sty­rel­ses­med­lem, un­der­ret­te­de di­rek­tør Kri­sti­an May på fon­dens eget ini­ti­a­tiv fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen.

”Tan­ken var, at der skul­le ud­pe­ges et sjet­te be­sty­rel­ses­med­lem, så snart fon­den var nå­et så langt med sin nye stra­te­gi, at man me­nings­fuldt kun­ne re­k­rut­te­re en kan­di­dat med re­le­van­te kom­pe­ten­cer i for­hold til den nye stra­te­gi. Stra­te­gi­ar­bej­det har imid­ler­tid truk­ket ud, og der­med har be­sty­rel­ses­plad­sen og­så stå­et le­dig læn­ge­re tid end op­rin­de­ligt for­ven­tet,” skri­ver di­rek­tø­ren til kon­tor­che­fen i fondstil­sy­net og op­ly­ser sam­ti­dig, at det sid­ste med­lem se­ne­st vil bli­ve ud­pe­get til års­mø­det i marts 2019.

Kort ef­ter di­rek­tø­rens hen­ven­del­se den 8. ok­to­ber kvit­te­rer kon­tor­che­fen i en mail for un­der­ret­nin­gen:

”Man­ge tak for ori­en­te­rin­gen. Det ly­der umid­del­bart for­nuf­tigt – vi ven­der li­ge til­ba­ge med et for­melt svar hur­tigst mu­ligt.”

Her­ef­ter sva­rer Er­hvervs­sty­rel­sen, at fondstil­sy­net be­trag­ter fon­dens hen­ven­del­se som en an­mod­ning om at dis­pen­se­re for vedtæg­tens krav om, at fon­dens be­sty­rel­se skal be­stå af seks med­lem­mer. Sty­rel­sen gi­ver på den bag­grund samtyk­ke til, at be­sty­rel­sen kan be­stå af fem med­lem­mer i yder­li­ge­re seks må­ne­der frem til ul­ti­mo marts 2019.

Ansvarlige personer

Lars Munch er et er­fa­rent pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem i fonds­sek­to­ren. Han er med­lem af No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se og er for­mand for be­sty­rel­ser­ne i Lou­i­si­a­na Fon­den, Mu­se­ums­fon­den af 1966 samt Fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne. Des­u­den er han for­mand for be­sty­rel­sen i JP/Politikens Hus, som og­så er fond­se­jet. Han me­ner, at det er sund for­nuft, at BRF­fon­dens be­sty­rel­se har af­ven­tet en af­kla­ring af kom­pe­ten­ce­be­ho­vet. Han me­ner des­u­den, at Er­hvervs­sty­rel­sen har an­lagt sam­me prag­ma­ti­ske vur­de­ring af sa­gen:

”Er­hvervs­sty­rel­sen ser vel på, hvem der sid­der i be­sty­rel­sen og vur­de­rer om det er an­svar­li­ge per­so­ner, og hvad for­kla­rin­gen er. Og hvis for­kla­rin­gen er god nok, så er det vel så­dan det er," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den Lars Munch.

Kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, Chri­sti­ne Max­ner, kan prin­ci­pi­elt ik­ke kom­men­te­re på kon­kre­te sa­ger, som sty­rel­sen er in­vol­ve­ret i. Men ge­ne­relt for­tæl­ler hun, at fondstil­sy­net er indstil­let på at hjæl­pe fon­de­ne.

”Helt ge­ne­relt kan vi si­ge, at vi al­tid har fo­kus på at væ­re prag­ma­ti­ske i vo­res til­syn, og at vi be­stræ­ber os på at væ­re åb­ne over­for fon­de­nes øn­sker og be­hov. Om­vendt for­ven­ter vi og­så, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de sør­ger for at hol­de os ori­en­te­ret og an­mo­der om vo­res vej­led­ning, når det er nød­ven­digt, og at fon­de­ne ret­ter ind, når der er be­hov for det,” si­ger hun.

Hvad an­går lovens reg­ler, som iføl­ge fonds­rets­pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen be­ty­der, at be­sty­rel­sen straks skal sør­ge for at væ­re fuld­tal­lig i hen­hold til vedtæg­ten, si­ger hun:

”Når sty­rel­sen kon­sta­te­rer, at en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke har ud­pe­get et be­sty­rel­ses­med­lem i hen­hold til vedtæg­ten, vil vi ty­pisk på­by­de, at fon­dens be­sty­rel­se ta­ger ini­ti­a­tiv til at få ud­pe­get et nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Hvis fon­dens be­sty­rel­se som led i en di­a­log mel­lem sty­rel­sen og fon­den an­mo­der om, at vi på mid­ler­ti­dig ba­sis dis­pen­se­rer for vedtæg­tens krav el­ler gi­ver til­la­del­se til at æn­dre vedtæg­tens be­stem­mel­se om ud­peg­ning af le­del­se, vil vi na­tur­lig­vis over­ve­je an­mod­nin­gen, hvis det i øv­rigt vir­ker hen­sigts­mæs­sigt for fon­den,” si­ger Chri­sti­ne Max­ner.

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen har ik­ke øn­sket at yder­li­ge­re kom­men­te­re sa­gen ef­ter fondstil­sy­net har gi­vet samtyk­ke til dis­pen­sa­tion.

BRF­fon­dens be­sty­rel­se ud­pe­ge­de fre­dag den 14. de­cem­ber di­rek­tør i DEA, Sti­na Vrang Eli­a­sen til den le­di­ge post i be­sty­rel­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.