BRFfonden: ”Hverken revisor eller fondstilsyn har haft bemærkninger”

Med to års forsinkelse er Brffondens bestyrelse nu fuldtallig og i tråd med fundatsen. Siden fondens direktør udtrådte af bestyrelsen i oktober 2016, har posten været ledig, fordi fondsledelsen ønskede at afvente afslutningen på strategiarbejdet. ”Ulovligt” siger professor. ”Umiddelbart en god forklaring,” siger fondstilsynet, der generelt bestræber sig på at være pragmatiske i sit tilsyn.

BRF Byggeriets Realkreditfond
”Er­hvervs­sty­rel­sen ser vel på, hvem der sid­der i be­sty­rel­sen og vur­de­rer om det er an­svar­li­ge per­so­ner, og hvad for­kla­rin­gen er. Og hvis for­kla­rin­gen er god nok, så er det vel så­dan det er," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den Lars Munch.

På­bud fra fondstil­sy­net om at over­hol­de trans­pa­rens­reg­ler­ne, hvid­va­skreg­ler, bø­der, ri­si­ko­ba­se­ret kon­trol og skær­pe­de krav til re­viso­rer om at ind­be­ret­te for­søm­mel­ser til er­hvervs­sty­rel­sen. Det er nog­le af de em­ner, som fon­de­nes ad­vo­ka­ter, re­viso­rer og rå­d­gi­ve­re har væ­ret op­ta­get af de se­ne­ste år. Men på trods af de ri­gi­de pa­ra­graf­fer er fondstil­sy­net åb­ne over­for fon­de­nes øn­sker og be­hov. Det er sa­gen om BRF­fon­dens be­sty­rel­se et godt ek­sem­pel på.

Fonds­le­del­sen i BRF­fon­den har væ­ret helt åben om, at be­sty­rel­sen gen­nem me­re end to år var un­der­be­man­det i strid med vedtæg­ten og i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven. Det har fon­den skre­vet i si­ne års­regn­ska­ber og den har og­så op­lyst år­sa­gen til fondstil­sy­net i for­bin­del­se med en an­den sag om aldersgrænse.

Be­sty­rel­sen me­ner, at Er­hvervs­sty­rel­sen har an­lagt en prag­ma­tisk til­gang til for­tolk­nin­gen af vedtæg­ten og af er­hvervs­fonds­lo­ven i ly­set af den om­stil­lings­pro­ces, som fon­den har be­fun­det sig i de se­ne­ste år.

”Vi har i års­rap­por­ten op­lyst, hvor­for vi ik­ke umid­del­bart valg­te en af­lø­ser for BRF­fon­dens di­rek­tør, da han af hen­syn til god gover­nan­ce ud­t­rå­d­te af be­sty­rel­sen. Det har hver­ken re­vi­sion el­ler myn­dig­he­der haft be­mærk­nin­ger til. Vi har talt med re­viso­rer­ne om det, og de har syn­tes, at det var en god for­kla­ring. Det sam­me har Er­hvervs­sty­rel­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch.

Strategien på plads

Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de om­tal­te den 2. ok­to­ber, har BRF­fon­den ar­bej­det cir­ka fi­re år med at ud­vik­le en ny vi­sion, mis­sion og stra­te­gi. Fon­den blev stif­tet i 1959 som Byg­ge­ri­ets Re­al­kre­dit­fond med det for­mål at dri­ve re­al­kre­ditvirk­som­hed. I 2014 solg­te fon­den BRF Kre­dit A/S til Jy­ske Bank, og be­sty­rel­sen skul­le her­ef­ter ud­vik­le en helt ny stra­te­gi for fon­dens vir­ke, her­un­der en ud­de­lings­po­li­tik. Der­for øn­ske­de be­sty­rel­sen ik­ke at ud­pe­ge et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, før det stod klart, hvil­ken ret­ning fon­den skul­le ar­bej­de ef­ter, og der­med hvil­ken ty­pe kom­pe­ten­cer be­sty­rel­sen hav­de be­hov for.

“Vi har haft en le­dig be­sty­rel­ses­post. Hvor­for be­sat­te vi ik­ke den med det sam­me? Det gjor­de vi ik­ke, for­di vil­le væ­re sik­re på, at det var kol­le­gi­er til stu­de­ren­de på hånd­værks­ud­dan­nel­ser, vi vil­le ar­bej­de med. Ef­ter stra­te­gi­af­kla­rin­gen ved vi nu, at det er en per­son med vi­den in­den for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, vi ger­ne vil ha­ve. Hvis nu vi ik­ke hav­de skul­le byg­ge hånd­værks­kol­le­gi­er, kan det væ­re, vi skul­le ha­ve haft en an­den kan­di­dat," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF Fon­den,” Lars Munch.

Men iføl­ge fonds­lo­ven skal en fonds­le­del­se væ­re fuld­tal­lig og­så un­der et stra­te­gi­ar­bej­de, som sæt­ter nye ram­mer for fon­dens vir­ke og drift, for­kla­re­de pro­fes­sor i fonds­ret, Ras­mus Feldt­hu­sen dengang:

”Der er ik­ke i er­hvervs­fonds­lo­ven gi­vet mu­lig­hed for, at fonds­be­sty­rel­sen kan ud­sky­de ud­peg­nin­gen af et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, hel­ler ik­ke med hen­vis­ning til, at be­sty­rel­sen er midt i en stra­te­gi­pro­ces. Ud­peg­nin­gen af det nye be­sty­rel­ses­med­lem skal der­for ske straks. Be­sty­rel­sen er der­for for­plig­tet til at sør­ge for, at der hur­tigst mu­ligt sker ud­peg­ning af et nyt med­lem til be­sty­rel­sen,” sag­de han.

BRF­fon­den er lan­dets tien­de stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og har i dag en for­mue på ca. 8 mia. kr. hvoraf 2 mia. er lik­vi­de mid­ler. Fon­den har de se­ne­ste fi­re år ik­ke fo­re­ta­get uddelinger.

Dispensation

På bag­grund af om­ta­len af det lang­va­ri­ge stra­te­gi­ar­bej­de og det mang­len­de be­sty­rel­ses­med­lem, un­der­ret­te­de di­rek­tør Kri­sti­an May på fon­dens eget ini­ti­a­tiv fondstil­sy­net i Erhvervsstyrelsen.

”Tan­ken var, at der skul­le ud­pe­ges et sjet­te be­sty­rel­ses­med­lem, så snart fon­den var nå­et så langt med sin nye stra­te­gi, at man me­nings­fuldt kun­ne re­k­rut­te­re en kan­di­dat med re­le­van­te kom­pe­ten­cer i for­hold til den nye stra­te­gi. Stra­te­gi­ar­bej­det har imid­ler­tid truk­ket ud, og der­med har be­sty­rel­ses­plad­sen og­så stå­et le­dig læn­ge­re tid end op­rin­de­ligt for­ven­tet,” skri­ver di­rek­tø­ren til kon­tor­che­fen i fondstil­sy­net og op­ly­ser sam­ti­dig, at det sid­ste med­lem se­ne­st vil bli­ve ud­pe­get til års­mø­det i marts 2019.

Kort ef­ter di­rek­tø­rens hen­ven­del­se den 8. ok­to­ber kvit­te­rer kon­tor­che­fen i en mail for underretningen:

”Man­ge tak for ori­en­te­rin­gen. Det ly­der umid­del­bart for­nuf­tigt – vi ven­der li­ge til­ba­ge med et for­melt svar hur­tigst muligt.”

Her­ef­ter sva­rer Er­hvervs­sty­rel­sen, at fondstil­sy­net be­trag­ter fon­dens hen­ven­del­se som en an­mod­ning om at dis­pen­se­re for vedtæg­tens krav om, at fon­dens be­sty­rel­se skal be­stå af seks med­lem­mer. Sty­rel­sen gi­ver på den bag­grund samtyk­ke til, at be­sty­rel­sen kan be­stå af fem med­lem­mer i yder­li­ge­re seks må­ne­der frem til ul­ti­mo marts 2019.

Ansvarlige personer

Lars Munch er et er­fa­rent pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem i fonds­sek­to­ren. Han er med­lem af No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se og er for­mand for be­sty­rel­ser­ne i Lou­i­si­a­na Fon­den, Mu­se­ums­fon­den af 1966 samt Fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne. Des­u­den er han for­mand for be­sty­rel­sen i JP/Politikens Hus, som og­så er fond­se­jet. Han me­ner, at det er sund for­nuft, at BRF­fon­dens be­sty­rel­se har af­ven­tet en af­kla­ring af kom­pe­ten­ce­be­ho­vet. Han me­ner des­u­den, at Er­hvervs­sty­rel­sen har an­lagt sam­me prag­ma­ti­ske vur­de­ring af sagen:

”Er­hvervs­sty­rel­sen ser vel på, hvem der sid­der i be­sty­rel­sen og vur­de­rer om det er an­svar­li­ge per­so­ner, og hvad for­kla­rin­gen er. Og hvis for­kla­rin­gen er god nok, så er det vel så­dan det er," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den Lars Munch.

Kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, Chri­sti­ne Max­ner, kan prin­ci­pi­elt ik­ke kom­men­te­re på kon­kre­te sa­ger, som sty­rel­sen er in­vol­ve­ret i. Men ge­ne­relt for­tæl­ler hun, at fondstil­sy­net er indstil­let på at hjæl­pe fondene.

”Helt ge­ne­relt kan vi si­ge, at vi al­tid har fo­kus på at væ­re prag­ma­ti­ske i vo­res til­syn, og at vi be­stræ­ber os på at væ­re åb­ne over­for fon­de­nes øn­sker og be­hov. Om­vendt for­ven­ter vi og­så, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de sør­ger for at hol­de os ori­en­te­ret og an­mo­der om vo­res vej­led­ning, når det er nød­ven­digt, og at fon­de­ne ret­ter ind, når der er be­hov for det,” si­ger hun.

Hvad an­går lovens reg­ler, som iføl­ge fonds­rets­pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen be­ty­der, at be­sty­rel­sen straks skal sør­ge for at væ­re fuld­tal­lig i hen­hold til vedtæg­ten, si­ger hun:

”Når sty­rel­sen kon­sta­te­rer, at en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke har ud­pe­get et be­sty­rel­ses­med­lem i hen­hold til vedtæg­ten, vil vi ty­pisk på­by­de, at fon­dens be­sty­rel­se ta­ger ini­ti­a­tiv til at få ud­pe­get et nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Hvis fon­dens be­sty­rel­se som led i en di­a­log mel­lem sty­rel­sen og fon­den an­mo­der om, at vi på mid­ler­ti­dig ba­sis dis­pen­se­rer for vedtæg­tens krav el­ler gi­ver til­la­del­se til at æn­dre vedtæg­tens be­stem­mel­se om ud­peg­ning af le­del­se, vil vi na­tur­lig­vis over­ve­je an­mod­nin­gen, hvis det i øv­rigt vir­ker hen­sigts­mæs­sigt for fon­den,” si­ger Chri­sti­ne Maxner.

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen har ik­ke øn­sket at yder­li­ge­re kom­men­te­re sa­gen ef­ter fondstil­sy­net har gi­vet samtyk­ke til dispensation.

BRF­fon­dens be­sty­rel­se ud­pe­ge­de fre­dag den 14. de­cem­ber di­rek­tør i DEA, Sti­na Vrang Eli­a­sen til den le­di­ge post i be­sty­rel­sen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer