Stina Vrang Elias supplerer BRFfonden

Ad­mi­ni­stre­ren­de Di­rek­tør i DEA, Sti­na Vrang Eli­as ind­træ­der i Brf­fon­dens bestyrelse. 

Stina Vrang Elias

Be­sty­rel­sen i BRF­fon­den har sup­ple­ret sig med adm. di­rek­tør, Sti­na Vrang Eli­as. Hun ind­træ­der i be­sty­rel­sen på den post, som har stå­et le­dig si­den fon­dens di­rek­tør, Kri­sti­an May, den 1. ok­to­ber 2016 ud­t­rå­d­te af bestyrelsen.

BRF­fon­den blev stif­tet i 1959 som Byg­ge­ri­ets Re­al­kre­dit­fond med det for­mål at dri­ve re­al­kre­ditvirk­som­hed. I 2014 solg­te fon­den BRF Kre­dit A/S til Jy­ske Bank, og det er nu fon­dens stra­te­gi at byg­ge kol­le­gi­er til stu­de­ren­de in­den­for hånd­værks­mæs­si­ge uddannelser.

”Sti­na Vrang Eli­as er yderst me­ri­te­ret in­den­for er­hverv­s­ud­dan­nel­se. At få en kan­di­dat ind med hen­des bag­grund er per­fekt i for­hold til det for­mål, vi har nu,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Sti­na Vrang Eli­as er ud­over at væ­re adm. di­rek­tør for DEA og­så for­mand for Rå­det for de grund­læg­gen­de Er­hvervs­ret­te­de Ud­dan­nel­ser (REU) samt med­lem af Dis­rup­tionrå­det. Hun er ud­dan­net cand.scient.adm. fra RUC.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer