Annoncespot_img

Folkemøde: Nordea-fonden sætter fokus på små børn

Nordea-fonden vil på folkemødet 2019 dele ud af erfaringerne fra en række konkrete projekter og indsatser målrettet børn under 7 år.

Nordea-fonden – Sangens Hus
Nor­dea-fon­den øn­sker at spre­de er­fa­rin­ger­ne fra ind­sat­ser­ne for de 0-6-åri­ge. På som­me­rens folk­mø­de kan man bl.a. mø­de re­præ­sen­tan­ter fra San­gens Hus, der med støt­te fra fon­den vil etab­le­re 100 sang­bør­ne­ha­ver i he­le lan­det (fo­to: San­gens Hus).

Nor­dea-fon­den har igen­nem fle­re år støt­tet ini­ti­a­ti­ver, som styr­ker go­de liv for de 0-6-åri­ge. Nu øn­sker fon­den at spre­de er­fa­rin­ger­ne fra ind­sat­ser­ne. Der­for sam­ler fon­den en ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re, som på fol­ke­mø­det til som­mer vil de­le ud af den op­sam­le­de vi­den fra de gen­nem­før­te projekter.

”Nor­dea-fon­den støt­ter go­de liv, og sær­ligt be­gyn­del­sen på li­vet er af­gø­ren­de for hvem og hvor­dan vi bli­ver, når vi vok­ser op – og for at ha­ve mu­lig­hed for at ska­be en til­væ­rel­se ken­de­teg­net ved høj triv­sel og sun­de va­ner. En stor del af vo­res frem­tids­mu­lig­he­der dan­nes fra vi er helt små, end­da så tid­ligt som i gravi­di­te­ten og un­der bar­sel. Tid­li­ge må­l­ret­te­de ind­sat­ser for at sti­mu­le­re børns mo­to­rik og sprog, er og­så vig­ti­ge, for­di de styr­ker børns ev­ner til at ska­be re­la­tio­ner, vi­se fø­lel­ser og ud­fol­de sig,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nor­dea-fon­den Ti­ne Wi­ck­ers om bag­grun­den for indsatsen.

Sam­men med 13 or­ga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­te­je­re er fon­den nu i gang med at plan­læg­ge folkemøde-programmet.

”Vi har be­slut­tet, at man i Vil­la Go­de Liv i 2019 kan mø­de dyg­ti­ge og er­far­ne ak­tø­rer på fel­tet, og la­de sig in­spi­re­re af ind­sat­ser, som kan få fle­re børn til at blom­stre. Des­u­den bli­ver der og­så mu­lig­hed for di­a­log med fon­den, og at hø­re, hvor­vidt man kan sø­ge støt­te,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nor­dea-fon­den Ti­ne Wickers.

Du kan se hvem, der de­ler vi­den, er­fa­rin­ger og me­to­der un­der Nor­dea-fon­dens ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­mø­det her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer