Ny 4-årig strategi til Nordisk Kulturfond

Bestyrelsen i Nordisk Kulturfond har netop vedtaget fondens første 4-årige strategi for 2019-2022. Den nye strategi handler især om netværksdannelse, viden om kunst og kultur, og derudover indeholder den et globalt fokus.

Den nye stra­te­gi gi­ver iføl­ge fon­den en helt ny mu­lig­hed for at ar­bej­de me­re fo­ku­se­ret og ret­nings­be­stemt i en læn­ge­re pe­ri­o­de. Den er ba­se­ret på en ræk­ke om­ver­dens­a­na­ly­ser og be­skri­ver, hvor­dan kunst og kul­tur ud­gør en af hjør­ne­ste­ne­ne i sam­ar­bej­det mel­lem de nor­di­ske lan­de og de­res be­tyd­ning i for­hold til re­sten af ver­den. Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

De tre over­ord­ne­de mål­sæt­nin­ger i den nye stra­te­gi be­rør pro­duk­tio­nen af kunst og kul­tur med nor­disk re­le­vans, frem­me af net­værk og sti­mu­le­ring af kulturpolitikken.

Nor­disk Kul­tur­fond er en of­fent­lig ak­tør med frie mid­ler, som den de­ler ud uden di­rek­te po­li­tisk sty­ring. Dén po­si­tion bli­ver iføl­ge pres­se­med­del­el­sen end­nu vig­ti­ge­re i dis­se år, og det skal der­for “væ­re ud­gangs­punk­tet for fon­dens kom­men­de arbejde.”

Den nye stra­te­gi har des­u­den som am­bi­tion, at “kul­tu­ren skal væ­re græn­se­løs og åben for mø­der – at al­le Nor­dens ind­byg­ge­re, nye som gam­le, skal ha­ve sam­me ret til at del­ta­ge i det kul­tu­rel­le ci­vil­sam­fund – og at nor­disk re­le­vans skal ud­vik­les og for­nys med et for­ny­et glo­balt fo­kus for øje.”

Den nye stra­te­gi kan læ­ses her i sin hel­hed (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer