Ny 4-årig strategi til Nordisk Kulturfond

Be­sty­rel­sen i Nor­disk Kul­tur­fond har net­op ved­ta­get fon­dens før­ste 4-åri­ge stra­te­gi for 2019-2022. Den nye stra­te­gi hand­ler især om net­værks­dan­nel­se, vi­den om kunst og kul­tur, og der­u­d­over in­de­hol­der den et glo­balt fokus.

Den nye stra­te­gi gi­ver iføl­ge fon­den en helt ny mu­lig­hed for at ar­bej­de me­re fo­ku­se­ret og ret­nings­be­stemt i en læn­ge­re pe­ri­o­de. Den er ba­se­ret på en ræk­ke om­ver­dens­a­na­ly­ser og be­skri­ver, hvor­dan kunst og kul­tur ud­gør en af hjør­ne­ste­ne­ne i sam­ar­bej­det mel­lem de nor­di­ske lan­de og de­res be­tyd­ning i for­hold til re­sten af ver­den. Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

De tre over­ord­ne­de mål­sæt­nin­ger i den nye stra­te­gi be­rør pro­duk­tio­nen af kunst og kul­tur med nor­disk re­le­vans, frem­me af net­værk og sti­mu­le­ring af kulturpolitikken.

Nor­disk Kul­tur­fond er en of­fent­lig ak­tør med frie mid­ler, som den de­ler ud uden di­rek­te po­li­tisk sty­ring. Dén po­si­tion bli­ver iføl­ge pres­se­med­del­el­sen end­nu vig­ti­ge­re i dis­se år, og det skal der­for “væ­re ud­gangs­punk­tet for fon­dens kom­men­de arbejde.”

Den nye stra­te­gi har des­u­den som am­bi­tion, at “kul­tu­ren skal væ­re græn­se­løs og åben for mø­der – at al­le Nor­dens ind­byg­ge­re, nye som gam­le, skal ha­ve sam­me ret til at del­ta­ge i det kul­tu­rel­le ci­vil­sam­fund – og at nor­disk re­le­vans skal ud­vik­les og for­nys med et for­ny­et glo­balt fo­kus for øje.”

Den nye stra­te­gi kan læ­ses her i sin hel­hed (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer