Årets mest læste historier

I anledning af årets udgang har vi samlet de ti mest læste artikler på Danmarks Fonde. Blandt de mest populære historier er flere af vores egne opgørelser og undersøgelser. Flere af artiklerne handler om fondenes stigende indflydelse i samfundet, og helt i top­pen ligger historier om Fondenes Videnscenter samt dem, der handler om de mere in­ter­ne forhold i fondene, som anbefalingerne om God Fondsledelse har sat lys på.

Hovedet i Havet
Fol­ke­sko­len er mæt­tet af fondsprojekter

10 Fon­de­ne ke­rer sig om fol­ke­sko­len. Nog­le ste­der er in­ter­es­sen dog så om­fat­ten­de, at det er ble­vet en be­last­ning for sko­ler­ne, på­pe­ge­de en for­sker. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning er og­så be­kym­ret over ud­vik­lin­gen, og ef­ter­ly­ste po­li­tisk stil­ling­ta­gen og sty­ring af fonds­mid­ler­ne. Det var årets tien­de mest læ­ste hi­sto­rie.

Kommuner & fundraising
Hver tred­je kom­mu­ne går stra­te­gisk ef­ter fondsmidler

9Stra­te­gisk fun­dra­i­sing er i sti­gen­de grad på dags­or­de­nen bå­de blandt kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re og em­beds­værk. Vo­res un­der­sø­gel­se fra ja­nu­ar vi­ste, at 31 ud af de 98 kom­mu­ner sy­ste­ma­tisk bru­ger res­sour­cer på at sø­ge fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der hos pri­va­te fonde.

 

Stiftere
Se li­sten: Dis­se bran­cher ska­ber flest fondsdonationer

8Hvor stam­mer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fond­s­pen­ge egent­lig fra? Vi gen­nem­gik 100 fon­de og un­der­søg­te i hvil­ke bran­cher, stif­ter­ne op­rin­de­ligt skab­te grund­la­get for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er ud­delt som al­men­nyt­ti­ge bi­drag til sam­fun­det. Det var årets ot­ten­de mest læ­ste hi­sto­rie.

 

Bestyrelseshonorarer i fonde og virksomheder
Mar­kant lø­n­ef­ter­slæb i Dan­marks stør­ste fonde

7Be­sty­rel­ser­ne i Dan­marks stør­ste virk­som­he­der tje­ner i gen­nem­snit me­re end dob­belt så me­get som be­sty­rel­ser­ne i de stør­ste fon­de. Det kan bli­ve et pro­blem på sigt, me­ner den før­en­de for­sker på om­rå­det, pro­fes­sor Ste­en Thomsen.

 

Carlsbergfondets bestyrelse
Eks­per­ter: Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se har ik­ke uddelingskompetence

6Der var rod Carls­berg­fon­dets fun­dats, på­pe­ge­de fle­re eks­per­ter i for­å­ret. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se var kom­met på mel­lem­hånd mel­lem fonds­lo­v­giv­nin­gen og Carls­berg­fon­dets fun­dats. Eks­per­ter­ne vur­de­re­de, at an­sva­ret for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger lig­ger hos Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, som prin­ci­pi­elt ik­ke må ud­de­le­ge­re be­slut­nings­kom­pe­ten­cen. Det var årets sjet­te mest læ­ste hi­sto­rie. Men in­den året var om­me hav­de Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand væ­ret for­bi fondstil­sy­net og få­et ryd­det op i fun­dat­sen, som myn­dig­he­der­ne selv hav­de god­kendt af fle­re omgange.

 

Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar
Fon­den for So­ci­alt An­svar: Fun­dra­i­sing er en udfordring

5I vo­res pod­cast-se­rie om mo­der­ne filan­tro­pi for­tal­te di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar, at hun op­le­ver, at det er ble­vet langt svæ­re­re for de små og mel­lem­sto­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner at sø­ge fonds­mid­ler hos de stør­re fon­de. Det skyl­des, at fon­de­ne ar­bej­der langt me­re stra­te­gisk end tid­li­ge­re med fo­kus på lang­sig­te­de ind­sat­ser. Gen­læs ar­tik­len og hør po­dca­sten her.

 

Fondenes Videnscenter
Dan­ske fon­de etab­le­rer Fon­de­nes Videnscenter

4En grup­pe be­stå­en­de af 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger stif­te­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Selv­om vi bre­a­ke­de hi­sto­ri­en i de­cem­ber 2017, blev nyhe­den den fjer­de mest læ­ste i 2018.

 

 

 

Liljeborgfonden
Pan­dora-stif­ter etab­le­rer vel­gø­ren­de fond

3På tred­je­plad­sen kom nyhe­den om en ny fond. Det var medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, Win­nie Lil­je­borg, der etab­le­re­de en al­men­nyt­tig er­hvervs­dri­ven­de fond til for­del for ud­sat­te børn, un­ge og mødre.

 

 

Fondenes Videncenter
Nyt vi­dens­cen­ter in­vi­te­rer fle­re fon­de til netværket

2Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var og­så om­drej­nings­punkt for årets næst­mest læ­ste hi­sto­rie. Det in­ter­es­se­re­de rig­tig man­ge af vo­res læ­se­re, at al­le fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er vel­kom­ne i den nye fonds­for­e­ning. ”jo fle­re jo bed­re,” sag­de for­e­nin­gens for­mand, Lars Han­sen fra Vil­lum Fon­den og un­der­stre­ge­de, at ad­gangs­bil­let­ten er re­de­gø­rel­sen for God Fondsledelse.

 

Fondsdirektørløn
Ve­der­lag: Så­dan løn­nes fondsdirektørerne

1Årets mest læ­ste hi­sto­rie var vo­res op­gø­rel­sen over di­rek­tør­løn­nin­ger­ne i 30 af de stør­ste fon­de i sektoren.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer