Årets mest læste historier

I an­led­ning af årets ud­gang har vi sam­let de ti mest læ­ste ar­tik­ler på Dan­marks Fon­de. Blandt de mest po­pu­læ­re hi­sto­ri­er er fle­re af vo­res eg­ne op­gø­rel­ser og un­der­sø­gel­ser. Fle­re af ar­tik­ler­ne hand­ler om fon­de­nes sti­gen­de ind­fly­del­se i sam­fun­det, og helt i top­pen lig­ger hi­sto­ri­er om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter samt dem, der hand­ler om de me­re in­ter­ne for­hold i fon­de­ne, som an­be­fa­lin­ger­ne om God Fonds­le­del­se har sat lys på. 

Hovedet i Havet
Fol­ke­sko­len er mæt­tet af fondsprojekter

10 Fon­de­ne ke­rer sig om fol­ke­sko­len. Nog­le ste­der er in­ter­es­sen dog så om­fat­ten­de, at det er ble­vet en be­last­ning for sko­ler­ne, på­pe­ge­de en for­sker. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning er og­så be­kym­ret over ud­vik­lin­gen, og ef­ter­ly­ste po­li­tisk stil­ling­ta­gen og sty­ring af fonds­mid­ler­ne. Det var årets tien­de mest læ­ste hi­sto­rie.

Kommuner & fundraising
Hver tred­je kom­mu­ne går stra­te­gisk ef­ter fondsmidler

9Stra­te­gisk fun­dra­i­sing er i sti­gen­de grad på dags­or­de­nen bå­de blandt kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re og em­beds­værk. Vo­res un­der­sø­gel­se fra ja­nu­ar vi­ste, at 31 ud af de 98 kom­mu­ner sy­ste­ma­tisk bru­ger res­sour­cer på at sø­ge fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der hos pri­va­te fonde.

 

Stiftere
Se li­sten: Dis­se bran­cher ska­ber flest fondsdonationer

8Hvor stam­mer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fond­s­pen­ge egent­lig fra? Vi gen­nem­gik 100 fon­de og un­der­søg­te i hvil­ke bran­cher, stif­ter­ne op­rin­de­ligt skab­te grund­la­get for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er ud­delt som al­men­nyt­ti­ge bi­drag til sam­fun­det. Det var årets ot­ten­de mest læ­ste hi­sto­rie.

 

Bestyrelseshonorarer i fonde og virksomheder
Mar­kant lø­n­ef­ter­slæb i Dan­marks stør­ste fonde

7Be­sty­rel­ser­ne i Dan­marks stør­ste virk­som­he­der tje­ner i gen­nem­snit me­re end dob­belt så me­get som be­sty­rel­ser­ne i de stør­ste fon­de. Det kan bli­ve et pro­blem på sigt, me­ner den før­en­de for­sker på om­rå­det, pro­fes­sor Ste­en Thomsen.

 

Carlsbergfondets bestyrelse
Eks­per­ter: Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se har ik­ke uddelingskompetence

6Der var rod Carls­berg­fon­dets fun­dats, på­pe­ge­de fle­re eks­per­ter i for­å­ret. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se var kom­met på mel­lem­hånd mel­lem fonds­lo­v­giv­nin­gen og Carls­berg­fon­dets fun­dats. Eks­per­ter­ne vur­de­re­de, at an­sva­ret for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger lig­ger hos Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, som prin­ci­pi­elt ik­ke må ud­de­le­ge­re be­slut­nings­kom­pe­ten­cen. Det var årets sjet­te mest læ­ste hi­sto­rie. Men in­den året var om­me hav­de Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand væ­ret for­bi fondstil­sy­net og få­et ryd­det op i fun­dat­sen, som myn­dig­he­der­ne selv hav­de god­kendt af fle­re omgange.

 

Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar
Fon­den for So­ci­alt An­svar: Fun­dra­i­sing er en udfordring

5I vo­res po­d­cast-se­rie om mo­der­ne filan­tro­pi for­tal­te di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar, at hun op­le­ver, at det er ble­vet langt svæ­re­re for de små og mel­lem­sto­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner at sø­ge fonds­mid­ler hos de stør­re fon­de. Det skyl­des, at fon­de­ne ar­bej­der langt me­re stra­te­gisk end tid­li­ge­re med fo­kus på lang­sig­te­de ind­sat­ser. Gen­læs ar­tik­len og hør po­dca­sten her.

 

Fondenes Videnscenter
Dan­ske fon­de etab­le­rer Fon­de­nes Videnscenter

4En grup­pe be­stå­en­de af 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger stif­te­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Selv­om vi bre­a­ke­de hi­sto­ri­en i de­cem­ber 2017, blev nyhe­den den fjer­de mest læ­ste i 2018.

 

 

 

Liljeborgfonden
Pan­­dora-stif­ter etab­le­rer vel­gø­ren­de fond

3På tred­je­plad­sen kom nyhe­den om en ny fond. Det var medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, Win­nie Lil­je­borg, der etab­le­re­de en al­men­nyt­tig er­hvervs­dri­ven­de fond til for­del for ud­sat­te børn, un­ge og mødre.

 

 

Fondenes Videncenter
Nyt vi­dens­cen­ter in­vi­te­rer fle­re fon­de til netværket

2Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var og­så om­drej­nings­punkt for årets næst­mest læ­ste hi­sto­rie. Det in­ter­es­se­re­de rig­tig man­ge af vo­res læ­se­re, at al­le fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er vel­kom­ne i den nye fonds­for­e­ning. ”jo fle­re jo bed­re,” sag­de for­e­nin­gens for­mand, Lars Han­sen fra Vil­lum Fon­den og un­der­stre­ge­de, at ad­gangs­bil­let­ten er re­de­gø­rel­sen for God Fondsledelse.

 

Fondsdirektørløn
Ve­der­lag: Så­dan løn­nes fondsdirektørerne

1Årets mest læ­ste hi­sto­rie var vo­res op­gø­rel­sen over di­rek­tør­løn­nin­ger­ne i 30 af de stør­ste fon­de i sektoren.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer