Udskiftning i Industriens Fond

Sten Scheibye takker af som formand for Industriens Fond og overlader posten Lars-Peter Søbye.

"Per­son­ligt har jeg i man­ge år ar­bej­det med bæ­re­dyg­tig­hed og glo­bal vækst, og det spil­ler jo enormt godt sam­men med den stra­te­gi og de te­ma­er, som fon­den be­skæf­ti­ger sig med," si­ger Lars-Pe­ter Sø­bye, der er ny for­mand i In­du­stri­ens Fond.

Sten Schei­bye, der igen­nem man­ge år stod i spid­sen for Co­l­o­p­last og des­u­den har væ­ret for­mand for No­vo Nor­disk A/S og No­vo Nor­disk Fon­den, stop­per som for­mand for In­du­stri­ens Fond.

Her han sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2009 og har i ho­ved­par­ten af åre­ne sid­det for bor­den­den som bestyrelsesformand.

Nu over­la­der han for­mand­spo­sten til næst­for­man­den, den tid­li­ge­re top­chef i rå­d­giv­nings­virk­som­he­den COWI, Lars-Pe­ter Søbye.

Det op­ly­ser In­du­stri­ens Fond i en pressemeddelelse.

”Sten har spil­let en ko­los­sal rol­le i bå­de etab­le­rin­gen og ud­vik­lin­gen af In­du­stri­ens Fond. Man­ge sa­ger, stra­te­gi­drøf­tel­ser og spæn­den­de pro­jek­ter har væ­ret for­bi hans skri­ve­bord gen­nem åre­ne, og man kan ro­ligt si­ge, at han har væ­ret en af­gø­ren­de driv­kraft i at for­me fon­den og dens vir­ke til det vi ken­der i dag. Jeg vil ger­ne si­ge en stor tak til Sten for ind­sat­sen og sam­ti­dig by­de vel­kom­men til Lars-Pe­ter som for­mand,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

Selv er Sten Schei­bye glad for at af­le­ve­re en fond i ab­so­lut top­form til sin ef­ter­føl­ger på formandsposten.

”Det har væ­ret bå­de sjovt og be­ri­gen­de at væ­re en del af In­du­stri­ens Fond. For det før­ste, så er fon­dens for­mål af­gø­ren­de for os al­le sam­men. Dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne er fun­da­men­tet for et stærkt Dan­mark, så det har, gen­nem al­le åre­ne, væ­ret en vig­tig mis­sion med stor be­tyd­ning for man­ge men­ne­sker. In­du­stri­ens Fond spil­ler en vig­tig rol­le som er­hvervs­frem­me­ak­tør, og der er al­drig strøm­met me­re kon­kur­ren­ce­kraft fra fon­den og ud til virk­som­he­der­ne end der gør i dag, og den ud­vik­ling er Lars-Pe­ter den helt rig­ti­ge til at vi­dere­fø­re,” si­ger Sten Scheibye.

Lars-Pe­ter Sø­bye sæt­ter sig i for­mands­sto­len med fle­re års er­fa­ring fra sin tid som be­sty­rel­ses­for­mand i Dan­marks stør­ste ar­bejds­gi­ver- og er­hvervsor­ga­ni­sa­tion, Dansk In­du­stri, der li­ge­som In­du­stri­ens Fond og­så har fo­kus på at ska­be et stærkt dansk erhvervsliv.

”Li­ge fra før­ste dag har det væ­ret spæn­den­de at væ­re en del af In­du­stri­ens Fonds be­sty­rel­se og jeg glæ­der mig enormt me­get til at byg­ge vi­de­re på det fon­den er i dag. Per­son­ligt har jeg i man­ge år ar­bej­det med bæ­re­dyg­tig­hed og glo­bal vækst, og det spil­ler jo enormt godt sam­men med den stra­te­gi og de te­ma­er, som fon­den be­skæf­ti­ger sig med,” si­ger Lars-Pe­ter Sø­bye og tilføjer:

”Der­u­d­over in­ter­es­se­rer jeg mig me­get for iværk­sæt­te­ri. Det her med at byg­ge no­get op fra bun­den, ba­se­ret på ny tek­no­lo­gi, go­de idéer og unik­ke for­ret­nings­mo­del­ler, det er vildt in­spi­re­ren­de og no­get, jeg selv har ar­bej­det med gen­nem mi­ne seks år som for­mand for Bloxhub. Det er en agen­da, hvor In­du­stri­ens Fond gen­nem man­ge år har in­vol­ve­ret sig i for­skel­li­ge pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter, så den del kun­ne jeg godt se for mig, at vi skær­per og ud­vik­ler yder­li­ge­re i en ik­ke alt for fjern fremtid.”

Sten Schei­bye er­stat­tes i be­sty­rel­sen af Git­te Kir­ke­gaard, der til dag­lig er CEO i virk­som­he­den Logitrans.

Der­med kom­mer fon­dens be­sty­rel­se frem­over til at be­stå af Tor­ben M. An­der­sen, der er ny på næst­for­mand­spo­sten, Ma­rie-Lou­i­se Bjerg, Lis­bet Thy­ge Frand­sen, Mi­ka­el Bay Han­sen, Git­te Kir­ke­gaard og for­mand Lars-Pe­ter Søbye.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer