Storfonde anerkender forskeres kritik: Matematik er afgørende

”Helt overordnet er det rigtigt vigtigt at sikre, at børn og unge får fremragende matematik-undervisning, og jeg tror, at vi vil se Novo Nordisk Fondens støtte til dette fagfelt blive prioriteret mere fremadrettet,” siger Senior Program Lead, Education & Outreach Bente Guldbrandsen.

Matematik i skolen
"Ma­te­ma­tik er sam­men med dansk de al­ler­stør­ste og helt grund­læg­gen­de sko­le­fag, og med det sto­re of­fent­li­ge fo­kus har vi fon­de nok set ma­te­ma­tik som en stats­lig op­ga­ve – blandt an­det for­di vi fon­de fo­ku­se­rer der, hvor vi me­ner, vi kan gø­re den stør­ste for­skel," si­ger Ole Laur­sen, pro­gram­chef for ’Børn, un­ge og sci­en­ce' i Vil­lum Fonden.

Fle­re stor­fon­de ta­ger nu en ræk­ke for­ske­res kri­tik af fon­de­nes mang­len­de ma­te­ma­tik­fo­kus til efterretning.

Bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den vil i kølvan­det på kri­tik­ken over­ve­je ba­lan­cer­ne i de­res ud­de­lin­ger på området.

”Det er en god de­bat, som for­sker­ne ta­ger op, og det er ab­so­lut re­le­vant at over­ve­je ba­lan­cer­ne i fon­de­nes ud­de­lin­ger,” me­ner Ben­te Guld­brand­sen, Se­ni­or Pro­gram Le­ad, Educa­tion & Out­reach hos No­vo Nor­disk Fonden.

Det sker ef­ter en ræk­ke for­ske­re samt ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren i Dansk Sko­leskak i sid­ste uge ret­te­de kri­tik af, at ma­te­ma­tik får alt for lidt op­mærk­som­hed fra fon­de­ne, når de bru­ger sto­re pen­ge­sum­mer på at få fle­re børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for na­tur­fag via et må­l­ret­tet fo­kus på STEM (Sci­en­ce, Te­ch­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring, Math).

Ben­te Guld­brand­sen for­tæl­ler, at No­vo Nor­disk Fon­den har haft stort fo­kus på na­tur­fa­ge­ne i de åb­ne op­slag, men at de og­så har støt­tet pro­jek­ter med fo­kus på ma­te­ma­tik. Over fem år har No­vo Nor­disk Fon­den sam­let be­vil­get me­re end 65 mil­li­o­ner kro­ner til 21 for­skel­li­ge pro­jek­ter med fo­kus på matematik.

”Vi over­ve­jer he­le ti­den, hvor­dan vi kan op­ti­me­re vo­res ud­de­lin­ger, og det er ab­so­lut re­le­vant at over­ve­je, om støt­ten til ma­te­ma­ti­ske pro­jek­ter er stor nok sat i for­hold til vo­res sam­le­de ud­de­lin­ger in­den for ud­dan­nel­se,” si­ger Ben­te Guldbrandsen.

I ar­tik­len på Fun­dats i sid­ste uge un­dre­de Mads Ja­cob­sen, ge­ne­ral­se­kre­tær hos Dansk Sko­leskak sig over, at så man­ge fon­de lø­ber den sam­me STEM-vej uden et stærkt fo­kus på ma­te­ma­tik, og han op­for­dre­de til, at ba­re en en­kelt fond sat­se­de på matematik.

”Hvis vi kun­ne gø­re børn be­gej­stret for ma­te­ma­tik, vil det styr­ke en af­gø­ren­de grund­kom­pe­ten­ce og væ­re vand på den møl­le, som de STEM-in­ter­es­se­re­de fon­de øn­sker dre­jer hur­ti­ge­re. Jeg for­står sim­pelt­hen ik­ke, hvor­for ik­ke ba­re én fond sæt­ter ener­gi­en ind på at gø­re ma­te­ma­tik til de un­ges ynd­lings­fag,” lød det fra Mads Jacobsen.

Den ide vin­der genklang hos No­vo Nor­disk Fonden.

”Det er en spæn­den­de ide. Helt over­ord­net er det rig­tigt vig­tigt at sik­re, at børn og un­ge får frem­ra­gen­de ma­te­ma­ti­kun­der­vis­ning, og jeg tror, at vi vil se No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te til det­te fag­felt bli­ve pri­o­ri­te­ret me­re fremad­ret­tet,” si­ger Ben­te Guldbrandsen.

En stor spiller

No­vo Nor­disk Fon­den er en af de sto­re spil­le­re, når det gæl­der be­vil­lin­ger in­den for na­tur­fag og na­tur­vi­den­skab med fo­kus på børn og unge.

”Ud­over støt­ten til det lands­dæk­ken­de un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv LIFE, så har No­vo Nor­disk Fon­den i 2022 ud­delt me­re end 120 mil­li­o­ner kro­ner til 30 for­skel­li­ge pro­jek­ter, som styr­ker in­ter­es­se, vi­den og kom­pe­ten­cer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi blandt børn og un­ge. Pro­jek­ter­ne er me­get for­skel­li­ge og ret­tet mod he­le ud­dan­nel­ses­kæ­den fra dag­til­bud over grund­sko­ler til ung­doms­ud­dan­nel­ser – og og­så fri­tidstil­bud. Der er nog­le forsk­nings­pro­jek­ter imel­lem, men de fle­ste er ud­vik­lings­pro­jek­ter,” for­tæl­ler Ben­te Guldbrandsen.

Og­så Mor­ten Blom­høj, pro­fes­sor og cen­ter­le­der for NCUM – Na­tio­nalt Cen­ter for Ud­vik­ling af Ma­te­ma­ti­kun­der­vis­ning be­teg­ne­de det i sid­ste uge som en ’for­fejl­et stra­te­gi’, når fon­de­nes mas­si­ve in­ve­ste­rin­ger i STEM ik­ke føl­ges op af in­ve­ste­rin­ger i matematik.

For­di ma­te­ma­tik er sel­ve grund­fun­da­men­tet for de an­dre STEM-fag, og net­op ma­te­ma­tik er år­sag til fra­fald og mang­len­de søg­ning til ma­te­ma­tik­ba­se­re­de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser in­den for STEM-området.

Ben­te Guld­brand­sen kom­men­te­rer ik­ke på, om fon­de­nes stra­te­gi er for­fejl­et, men siger:

”Jeg er enig i, at stær­ke ma­te­ma­tik­kom­pe­ten­cer er en for­ud­sæt­ning for vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se i de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag. Her­u­d­over kan over­gan­ge­ne mel­lem de for­skel­li­ge ni­veau­er i ud­dan­nel­ses­kæ­den væ­re en ud­for­dring. Det var og­så tan­ker­ne bag, da vi i 2019 op­ret­te­de en te­ma­tisk an­søg­nings­run­de, som spe­ci­fikt ef­ter­s­purg­te pro­jek­ter, der in­te­gre­rer ma­te­ma­tik med na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi og hav­de til for­må­let at styr­ke børn og un­ges ma­te­ma­ti­ske og na­tur­fag­li­ge kom­pe­ten­cer på tværs af STEM-fa­ge­ne og på langs af ud­dan­nel­ses­kæ­den,” for­kla­rer hun.

Øget fokus på monofaglighed

I sam­me ar­ti­kel for­tal­te fle­re for­ske­re, at hvis de skal lyk­kes med at skaf­fe fond­s­pen­ge til et pro­jekt med fo­kus på ma­te­ma­tik, skal det to­nes i en ret­ning med fo­kus på te­ch­no­lo­gy and science.

Ben­te Guld­brand­sen un­der­stre­ger dog, at No­vo Nor­disk Fon­den har et øget fo­kus på re­ne matematikprojekter.

”No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter ger­ne mo­no­fag­li­ge ma­te­ma­tikpro­jek­ter. Det er no­get, som vi har haft sti­gen­de fo­kus på. I dag kan vi se, at halv­de­len af al­le be­vil­lin­ger til pro­jek­ter med ma­te­ma­tik i fo­kus fra No­vo Nor­disk Fon­den kun har det­te fag i fo­kus – uden tvær­fag­li­ge sam­men­hæn­ge til na­tur­fag el­ler tek­no­lo­gi. Gar­der­høj­for­tet har for ek­sem­pel få­et støt­te til Ma­te­ma­ti­ske Esca­pe Rooms,” si­ger hun.

Iføl­ge Ben­te Guld­brand­sen har No­vo Nor­disk Fon­den og­så støt­tet pro­jek­ter, som har tid­lig ma­te­ma­tisk op­mærk­som­hed på dag­til­bud­s­om­rå­det som ho­ved­fo­kus. I 2022 gav fon­den for ek­sem­pel en be­vil­ling til Per­nil­le Bødt­ker Sun­de hos VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge til et forsk­nings­pro­jekt om ma­te­ma­tisk op­mærk­som­hed og bil­led­bø­ger i dagtilbud.

I 2022 har fon­den og­så støt­tet den mo­bi­le ma­te­ma­tik­tje­ne­ste i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne, hvor fag­li­ge ildsjæ­le fra Ris­b­jergsko­len kø­rer rundt på lad­cyk­ler til hund­red­vis af be­søg i bør­ne­ha­ver og ind­sko­lings­klas­ser for at bro­byg­ge og ud­bre­de un­der­sø­gen­de ma­te­ma­tik i sam-un­der­vis­ning med pæ­da­go­ger og lærere.

Villum Fonden anerkender udfordring

Hos Vil­lum Fon­den kan Ole Laur­sen, pro­gram­chef for ’Børn, un­ge og sci­en­ce’ langt hen ad vej­en godt for­stå kri­ti­ker­ne i for­hold til fon­de­nes mang­len­de fo­kus på matematik.

”Jeg er ik­ke så godt li­de de­res ord­valg om, at vi un­der­pri­o­ri­te­rer ma­te­ma­tik, men jeg er enig med dem i, at vi her hos os har et stør­re fo­kus på nog­le af de an­dre bog­sta­ver i STEM,” si­ger Ole Laursen.

”De har og­så en vig­tig po­in­te i for­hold til den na­tio­na­le na­tur­fags­stra­te­gi. Her bli­ver STEM nævnt med al­le fi­re bog­sta­ver, og jeg kan ik­ke af­vi­se, at vi frem­over kom­mer til at kig­ge på en lidt an­den må­de på de an­søg­nin­ger, vi får ind med et højt ind­hold af ma­te­ma­tik,” fort­sæt­ter Ole Laursen.

Vil­lum Fon­den ud­de­ler år­ligt mel­lem 100 og 150 mil­li­o­ner kro­ner til ’Børn, un­ge og sci­en­ce’. Fon­den har en am­bi­tion om at styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske dan­nel­se samt styr­ke re­k­rut­te­rin­gen til de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske uddannelser.

Det over­ord­ne­de mål med pro­gram­met er at ska­be me­re sci­en­ce-ka­pi­tal til fle­re børn og un­ge. Så de bå­de får me­re vi­den om og kom­pe­ten­cer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi, men så de og­så op­da­ger na­tur­vi­den­ska­ben i hver­da­gen – for ek­sem­pel ved at læ­re dem at væ­re an­svar­li­ge og kli­ma­be­vid­ste borgere.

”Her hos os i ’Børn, un­ge og sci­en­ce’ fyl­der T’et og E’et en hel del, og vi har ik­ke et stort fo­kus di­rek­te på ma­te­ma­tik­ken. Vi støt­ter un­der­sø­gel­ses­ba­se­ret og vir­ke­lig­hedsnær un­der­vis­ning i na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi,” si­ger Ole Laursen.

Når bå­de Vil­lum Fon­den og an­dre fon­de har et min­dre fo­kus på M’et i STEM, me­ner Ole Laur­sen, det hand­ler om, at ma­te­ma­tik som sko­le­fag tra­di­tio­nelt har haft stor po­li­tisk op­mærk­som­hed og og­så har få­et til­ført man­ge of­fent­li­ge midler.

”Ma­te­ma­tik er sam­men med dansk de al­ler­stør­ste og helt grund­læg­gen­de sko­le­fag, og med det sto­re of­fent­li­ge fo­kus har vi fon­de nok set ma­te­ma­tik som en stats­lig op­ga­ve – blandt an­det for­di vi fon­de fo­ku­se­rer der, hvor vi me­ner, vi kan gø­re den stør­ste for­skel,” for­kla­rer han.

Det gør dog ind­tryk på Ole Laur­sen, at en ræk­ke an­er­kend­te for­ske­re på den må­de rå­ber vagt i ge­vær over­for fon­de­nes mang­len­de fo­kus på matematik.

”Selv­føl­ge­lig gør det ind­tryk, og vi an­er­ken­der ud­for­drin­gen og ser me­get ger­ne me­re ma­te­ma­tik i de pro­jek­ter, vi støt­ter. Det bli­ver dog ik­ke os, der gri­ber bol­den og sat­ser på at gø­re ma­te­ma­tik til ynd­lings­fa­get. For som det ser ud nu, har vi ik­ke pla­ner om et de­ci­de­ret ma­te­ma­ti­kud­de­lings­om­rå­de," un­der­stre­ger Ole Laursen.

Alle bogstaver er lige velkomne

Hos Leo Fon­det kan ud­de­lings­chef An­ne-Ma­rie En­gel ik­ke gen­ken­de bil­le­det af, at fon­de­ne un­der­pri­o­ri­te­rer ma­te­ma­tik i de­res mas­si­ve sats­nin­ger på naturfag.

”Jeg har ik­ke for­ud­sæt­nin­ger­ne for at sva­re på fon­de­nes veg­ne som så­dan, men at der skul­le væ­re en sær­lig pro­blem­stil­ling for M’et i STEM i for­hold til at op­nå fun­ding, det er ik­ke et spørgs­mål, jeg er stødt på før,” si­ger An­ne-Ma­rie Engel.

”Jeg kan kun si­ge no­get om Leo Fon­dets til­gang til det, og her er al­le pro­jek­ter med en STEM-vin­kel vel­kom­ne, og vi har ik­ke no­gen for­hånd­s­præ­fe­ren­cer for det ene el­ler det an­det bog­stav i STEM. Vi har et me­get bredt fo­kus, og al­le bog­sta­ver i STEM er li­ge vel­kom­ne,” fort­sæt­ter hun.

Leo Fon­det har fra 2018 til 2022 be­vil­get i alt 28 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter in­den for om­rå­det ”Educa­tion and Awa­re­ness Grants”. Her­af blev de 15 mil­li­o­ner kro­ner be­vil­get sid­ste år.

Om­rå­det har to for­mål. Dels at un­der­støt­te, at til­stræk­ke­ligt man­ge un­ge men­ne­sker væl­ger en ud­dan­nel­ses­vej in­den for sci­en­ce og forsk­ning. Dels at støt­te of­fent­lig til­gæn­ge­lig in­for­ma­tion om vi­den­skab og vi­den­ska­be­li­ge re­sul­ta­ter til den bre­de befolkning.

I for­hold til ud­dan­nel­se har Leo Fon­det gi­vet pen­ge til det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter Astra. Her er pen­ge­ne pri­mært gå­et til to af Astras ak­ti­vi­te­ter – kon­kur­ren­cen ’Un­ge for­ske­re’ og na­tur­fags­kon­fe­ren­cen og -mes­sen ’Big Bang’, der i år lø­ber af stab­len i den­ne uge i Oden­se Con­gress Center.

”Der er mas­ser af ma­te­ma­tik i beg­ge de­le, men det er ik­ke gi­vet ud fra et spe­ci­elt for­mål om at styr­ke det ene el­ler det an­det af bog­sta­ver­ne i STEM,” si­ger An­ne-Ma­rie Engel.

Hvor bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den fremad­ret­tet vil over­ve­je ba­lan­cer­ne i de­res ud­de­lin­ger, me­ner An­ne-Ma­rie En­gel ik­ke, at Leo Fon­det har brug for at æn­dre uddelingspraksis.

”Med Fun­dats’ ar­tik­ler er pro­blem­stil­lin­gen rejst, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke no­get, vi ig­no­re­rer, men det er hel­ler ik­ke no­get, der får os til at æn­dre prak­sis. Fra Leo Fon­dets be­sty­rel­se er der i for­vej­en valgt en stor bred­de,” for­tæl­ler An­ne-Ma­rie Engel.

Fun­dats har og­så fo­re­lagt eks­per­ter­nes kri­tik for Po­ul Due Jen­sens Fond, In­du­stri­ens Fond og Li­fe Fonden.

Hos Po­ul Due Jen­sens Fond har di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted ik­ke haft mu­lig­hed for et in­ter­view. In­du­stri­ens Fond ”sprin­ger over i den­ne om­gang”, og hos Li­fe Fon­den ly­der sva­ret fra fon­dens pres­se- og kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent Ken­neth Lyk­ke Rønholt:

”Vi me­ner ik­ke, at vi er de ret­te til at sva­re på spørgs­må­le­ne. Det skyl­des pri­mært, at vi ik­ke er en fond, der ud­de­ler be­vil­lin­ger til pro­jek­ter, men en fond, der ud­vik­ler og ud­de­ler undervisningsforløb.”

Li­fe Fon­den har to for­mål: at høj­ne den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge dan­nel­se og forsk­ning samt styr­ke mo­ti­va­tion og in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge. I se­ne­ste of­fent­lig­gjor­te års­rap­port fra 2021 hav­de Li­fe Fon­den be­vil­lin­ger på 125 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer