Annoncespot_img

Konference: Virker collective impact i en velfærdsstat?

Socialt Udviklingscenter sætter fokus på erfaringerne med collective impact og inviterer til debat om metodens muligheder og udfordringer i en dansk kontekst. Det sker på en konference den 18. september, hvor forfatteren til bogen "Konkurrencestaten" holder det ene af hovedoplæggene.

SUS – Collective impact-konference 2017

Med kon­fe­ren­cen øn­sker So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter (SUS) at ska­be de­bat, gi­ve in­spira­tion og med­vir­ke til at vi­de­re­ud­vik­le ar­bej­det med col­lecti­ve im­pact i Danmark.

”Kon­fe­ren­cen sam­ler er­fa­rin­ger fra col­lecti­ve im­pact-ini­ti­a­ti­ver i ud­lan­det og her­hjem­me, hvor vi er ved at gø­re de før­ste er­fa­rin­ger. Der er sat gang i ini­ti­a­ti­ver, der skal ryk­ke ved pro­ble­mer som hjem­løs­hed blandt un­ge, ne­ga­tiv so­ci­al arv, ulig­hed i sund­hed mv.,” skri­ver SUS i en pressemeddelelse.

Kon­fe­ren­cen Col­lecti­ve im­pact – sam­men ska­ber vi for­an­dring er støt­tet af en ræk­ke fon­de, hvoraf fle­re selv har er­fa­rin­ger med at over­sæt­te og im­ple­men­te­re det ame­ri­kan­ske col­lecti­ve im­pact-kon­cept til pro­jek­ter i Danmark.

”Er det mu­ligt at etab­le­re li­ge­vær­di­ge sam­ar­bej­der på tværs af sek­to­rer i en vel­færds­stat, hvor vi har væn­net os til, at kom­mu­nen har serveretten?”

Det er et af de cen­tra­le spørgs­mål, som vil bli­ve de­bat­te­ret på kon­fe­ren­cen, der bli­ver af­holdt den 18. sep­tem­ber på Ny­borg Strand. En af ho­ved­op­lægs­hol­der­ne er pro­fes­sor ved CBS, Ove Kaj Pe­der­sen, der er for­fat­ter til bo­gen Kon­kur­ren­ce­sta­ten.

Der­u­d­over for­tæl­ler di­rek­tør for As­pen Forum for Com­mu­ni­ty So­lu­tions, Step­hen Pa­tri­ck, om hvor­for col­lecti­ve im­pact-me­to­den har vun­det så stor ud­bre­del­se i USA og Canada.

Læ­se me­re om kon­fe­ren­cen og pro­gram­met her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer