Annoncespot_img

LEO Fondet ændrer koncernstruktur med forbillede i Mærsk og Novo Nordisk

Bestyrelsesformand Lars Olsen har nu hentet flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, der skal lave store ændringer i Danmarks tredjestørste erhvervsdrivende fond. Fremover skal der mere fokus på det aktive ejerskab af LEO Pharma, placeringen af den voksende for­mue og det skulle også gerne betyde højere uddelinger. Lars Olsen har hentet inspiration fra de største danske fonde, der synes at have fundet en moderne og fremtidsholdbar fondskonstruktion.

Leo Fondet
Leo Fon­det er stif­tet af Dr.h.c. Knud E. Abild­gaard, der eje­de Leo Phar­ma in­den sel­ska­bet ved hans død i 1986 blev over­ta­get af fon­den (fo­to: Leo Pharma)

Det er ik­ke li­ge til at la­ve æn­drin­ger i Dan­marks æld­ste me­di­ci­nal­virk­som­hed, der har rød­der til­ba­ge til 1908, når det er gå­et gan­ske godt i de lidt me­re end hund­re­de år si­den stif­tel­sen. Ind­tje­nin­gen i LEO Phar­ma er sta­dig så so­lid, at LEO Fon­det hvert år mod­ta­ger hund­re­der af mil­li­o­ner kro­ner fra drifts­sel­ska­bet. Suc­ce­sen har væ­ret så stor, at pen­ge­ne har haft en ten­dens til at ho­be sig op i sel­ska­bet, som fon­det dog først over­tog i 1986.

Sam­ti­dig ser be­sty­rel­ses­for­mand Lars Ol­sen mu­lig­hed for, at LEO Fon­det kan dra­ge for­del af nog­le af de nye ten­den­ser in­den for fond­s­kon­struk­tio­ner og god cor­pora­te gover­nan­ce, og det kræ­ver grund­læg­gen­de æn­drin­ger, for­tæl­ler han.

”Vi har må­ske væ­ret lidt bag­ef­ter al­le de an­dre sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Den pro­ces vi står over for er lidt li­ge­som at byg­ge et hus. Vi er star­tet med fun­da­men­tet. Vi har i en nø­je sty­ret pro­ces skilt os af med den gam­le gover­nan­ce og byg­get en ny, og det har ta­get tid at fin­de de rig­ti­ge men­ne­sker til at stå for for­an­drin­ger­ne,” si­ger Lars Ol­sen, der over­tog an­sva­ret for den ud­vik­ling sid­ste år.

Og der skal ske man­ge ting ud over til­førs­len af nye kræf­ter: LEO Fon­det plan­læg­ger at ju­ste­re kon­cern­struk­tu­ren – ef­ter for­bil­le­de fra bl.a. No­vo Nor­disk – så­le­des at der ind­sky­des et hol­ding­selskab mel­lem LEO Fon­det og drifts­sel­ska­bet LEO Phar­ma, der bl.a. skal hånd­te­re den sto­re for­mue, der i dag lig­ger i driftsselskabet.

”Vi ar­bej­der nu på en mo­del blandt an­det ef­ter in­spira­tion fra No­vo Nor­disk, Mær­sk og Lund­beck, hvor der ska­bes et hol­dings­el­skab til at op­su­ge over­skud­s­ka­pi­tal. Det er klart, at en væsent­lig del af for­mu­en så skal pla­ce­res der, og vi skal i be­sty­rel­sen dis­ku­te­re, hvil­ke af­kast­krav og ri­si­ko vi vil lø­be med de in­ve­ste­rin­ger.” si­ger han.

En bredere bestyrelse

Der er på man­ge må­der ta­le om en re­form af man­ge års tra­di­tio­ner i bå­de LEO Phar­ma og LEO Fon­det. I man­ge år har sta­fet­ten i LEO Fon­dets be­sty­rel­se væ­ret holdt af tid­li­ge­re loy­a­le og dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re fra drifts­sel­ska­bet LEO Phar­ma, der da og­så er grund­la­get for det he­le. Den slags tra­di­tio­ner kan væ­re svæ­re at bry­de i fonds­ver­de­nen, hvor stif­ter­ne som re­gel ik­ke læn­ge­re er til ste­de til at sæt­te gang i nød­ven­di­ge ændringer.

”Det er klart, at det ik­ke al­tid er sundt, at man har sid­det i sel­ve virk­som­he­den i man­ge år, for det ska­ber jo en stor ri­si­ko for, at man ik­ke kan se tin­ge­ne ude­fra. Det kan nemt med­fø­re, at drifts­sel­ska­bet LEO Phar­ma ik­ke får den kri­tik, den skal ha­ve af ejer­ne, og det bry­der jo med sel­ve prin­cip­per­ne bag mo­der­ne fonds­le­del­se. Det er vo­res op­ga­ve kon­stant at over­sæt­te fon­dets fun­dats til de ti­der, vi le­ver i,” si­ger Lars Olsen.

Men de gam­le tra­di­tio­ner har og­så haft sto­re for­de­le. Fag­folk in­den for me­di­ci­nal­bran­chen har stor ind­sigt i mo­der­ne forsk­ning og der­med de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at ud­de­le mid­ler fra fon­den til forsk­ning, der in­di­rek­te og uden no­gen form for bin­ding kan støt­te op om ud­vik­ling­en og kend­ska­bet til de om­rå­der som drifts­sel­ska­bet LEO Phar­ma be­skæf­ti­ger sig med. Og den støt­te fra fon­den skal der hel­ler ik­ke rø­res ved i frem­ti­den. Men med en høj an­del af tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i drifts­sel­ska­bet ri­si­ke­rer be­sty­rel­sen af LEO Fon­det at bli­ve repræ­sen­tant for for­ti­den i ste­det for fremtiden.

Der­for har Lars Ol­sen og hans for­gæn­ger på po­sten Po­ul R. Ras­mus­sen brugt tid på at gen­nem­se sam­men­sæt­nin­gen af be­sty­rel­ser­ne i bå­de fon­den og drifts­sel­ska­bet. Der er al­le­re­de gen­nem­ført ju­ste­rin­ger i drifts­sel­ska­bets be­sty­rel­se, og fonds­be­sty­rel­sens kom­pe­ten­ce­pro­fil er ble­vet ud­vi­det. Se­ne­st er en af Dan­marks mest er­far­ne er­hvervs­folk Ei­vind Kol­ding, der har væ­ret top­chef i bå­de Mær­sk og Dan­ske Bank, ble­vet ind­sat i for­å­ret. Og sidst er der an­sat en di­rek­tør – Jes­per Mai­lind – til at fø­re den nye be­sty­rel­ses be­slut­nin­ger ud i livet.

Pengene skal i arbejde

Så selv om tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re fra LEO Phar­ma har sto­re fag­li­ge kom­pe­ten­cer in­den for me­di­ci­nal­bran­chen, øn­sker Lars Ol­sen at sæt­te fo­kus på at styr­ke ka­pi­tal­struk­tu­ren og for­mue­plejen. I dag står der en ka­pi­tal på 12 mia. kr. i LEO Phar­mas regn­ska­ber, som i de man­ge an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de bli­ver sam­let op i et in­ve­ste­rings­sel­skab el­ler i sel­ve fon­den og delt ud. Af­ka­stet af den sto­re for­mue ly­der på tre til fi­re pro­cent i de se­ne­re år.

”Det er kor­rekt, at vo­res af­kast ik­ke har væ­ret højt. Vi har ak­tivt be­slut­tet, at pen­ge­ne skal bru­ges i drifts­sel­ska­bet LEO Phar­ma – ik­ke til at spe­ku­le­re i ak­tie­mar­ke­det. Der er si­den 2009 in­ve­ste­ret me­re end 10 mil­li­ar­der kro­ner i vo­res er­hvervsak­tiv LEO Phar­ma, og det er en be­vidst stra­te­gi, at vo­res for­mue er in­ve­ste­ret kon­ser­va­tivt, da vo­res ri­si­ci lø­bes i vo­res erhvervs­aktiv. Og­så for­di vi har en af­gø­ren­de fun­dats­mæs­sig for­plig­ti­gel­se til al­tid at kun­ne un­der­støt­te LEO Phar­ma. Skal LEO Fon­det lå­ne pen­ge til at fort­sæt­te LEO Phar­mas ek­si­stens, er vi ik­ke læn­ge­re tro mod fun­dat­sen,” for­tæl­ler Lars Olsen.

På grund af be­stem­mel­ser­ne i vedtæg­ter­ne har LEO Fon­det hidtil haft stort fo­kus på konso­li­dering af drifts­sel­ska­bet og har fulgt en me­re kon­ser­va­tiv in­ve­ste­rings­stra­te­gi end an­dre er­hvervs­fon­de, som ty­pisk in­ve­ste­rer bre­de­re end blot i drifts­sel­ska­bet. Pen­ge­ne spre­des ud på fle­re ak­tier og virk­som­he­der for på den må­de at sik­re et højt af­kast til en lav ri­si­ko ved at for­de­le in­ve­ste­rin­ger­ne mel­lem man­ge selskaber.

Fon­dens in­ve­ste­rings­fo­kus skal ses i sam­men­hæng med den be­ty­de­li­ge ri­si­ko, der er for­bund­et med ud­vik­lin­gen af en­kel­te me­di­ci­nal­pro­duk­ter, og det er sam­ti­dig år­sa­gen til, at man i LEO Fon­det har la­det man­ge pen­ge stå i LEO Phar­ma, så sel­ska­bet har no­get at stå imod med, hvis nye pro­duk­ter skul­le glip­pe. Men med væk­sten i for­mu­en er ti­den nu mo­den til, at LEO Fon­det kan spre­de for­mu­en lidt mere.

”Det er den vej, vi ar­bej­der, og jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at det kan en­de med, at vi in­ve­ste­rer i pri­va­te equi­ty el­ler an­dre me­re ri­si­kab­le ting, men be­slut­nin­gen er ik­ke ta­get i be­sty­rel­sen end­nu. Det er den drøf­tel­se, vi skal ha­ve, ef­ter vi og­så er ble­vet styr­ket med fle­re kom­pe­ten­cer på det in­ve­ste­rings­mæs­si­ge om­rå­de,” si­ger Lars Olsen.

For LEO Phar­ma har fak­tisk væ­ret god til at op­ret­hol­de si­ne in­ve­ste­rin­ger selv og sam­ti­dig ge­ne­re­re det sto­re cash flow, der har få­et for­mu­en til at vok­se så me­get. Fi­nan­si­elt er det der­for et godt ar­gu­ment at in­ve­ste­re en stor del af ka­pi­tal­be­red­ska­bet i an­dre porte­følje­inve­ste­ringer, der net­op kun­ne sæn­ke ri­si­ko­en ved at spre­de æg­ge­ne i fle­re kur­ve og sam­ti­dig gene­rere et hø­je­re af­kast til den ri­si­ko, be­sty­rel­sen væl­ger at løbe.

LEO Fon­det ar­bej­der nu ef­ter en No­vo Nor­disk-fonds­mo­del, hvor man pri­mært ger­ne vil in­ve­ste­re i ak­ti­vi­te­ter, der kan styr­ke LEO Phar­ma. Ek­sem­pel­vis mu­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re for drifts­sel­ska­bet i frem­ti­den, men der bli­ver og­så plads til portefølje­investeringer. Hvor me­get er dog ik­ke be­slut­tet endnu.

Højere uddelingsniveau

Der­for har Lars Ol­sen og­så en for­vent­ning om, at et hø­je­re af­kast kan bi­dra­ge til at øge ud­del­ingerne fra LEO Fon­det i de kom­men­de år, når æn­drin­ger­ne er på plads. I de se­ne­re år har LEO Fon­det ud­delt godt 80 mio. kr. år­ligt, hvil­ket ik­ke er vold­somt i be­tragt­ning af en for­mue på sam­let set 25 mia. kr. og år­li­ge bi­drag fra LEO Phar­ma i om­eg­nen af 700 mio. kr. Sid­ste år ud­del­te Leo Fon­det 85,3 mio. kr., og pga. den for­ret­nings­mæs­si­ge suc­ces i LEO Phar­ma stod fon­det til­ba­ge med et over­skud på 722 mio. kr. ef­ter uddelingerne.

”Vi ser jo næ­sten næ­ri­ge ud, når man ser på ni­veau­et af vo­res ud­de­lin­ger over åre­ne, og det er jeg ked af. Men fun­dat­sen si­ger jo, at vi først og frem­mest skal sik­re LEO Phar­ma, så me­ningen har væ­ret at byg­ge et ka­pi­tal­be­red­skab op. Men vi går mod at ud­de­le me­re i de kom­men­de år i takt med, at vi får op­byg­get den nød­ven­di­ge ad­mi­ni­stra­tion til at hånd­te­re et øget ud­de­lings­ni­veau,” si­ger Lars Olsen.

Han kan dog end­nu ik­ke løf­te slø­ret for det frem­ti­di­ge ud­de­lings­ni­veau, og iføl­ge års­rap­por­ten for 2016 har be­sty­rel­sen end­nu ik­ke be­slut­tet at hæ­ve ud­de­lings­ram­men. Han til­fø­jer, at ud­de­lin­ger i LEO Fon­det ser lidt an­der­le­des ud end an­dre steder.

”Fon­dets se­kun­dæ­re for­mål er ik­ke at ud­de­le pen­ge, men at kon­so­li­de­re sig for at kun­ne op­fyl­de det pri­mæ­re for­mål, der er at sik­re LEO Phar­ma. Fon­dets tred­je og sidst pri­o­ri­te­re­de for­mål er at gi­ve støt­te til forsk­ning in­den for ke­mi, far­ma­ci og me­di­cin,” for­tæl­ler Lars Olsen.

Ud­mønt­nin­gen af LEO Fon­dets mo­der­ni­se­ring – og­så med hø­je­re ud­de­lin­ger – skal ske in­den for de kom­men­de år. Nu er hol­det sat, og pla­nen er lagt. LEO Fon­det er li­ge nu ved at ska­be det hol­dings­el­skab mel­lem fon­den og drifts­sel­ska­bet, der i sin form min­der me­get om No­vo A/S, hvor og­så det nye be­sty­rel­ses­med­lem Ei­vind Kol­ding kom­mer fra.

”Jeg kan ik­ke sæt­te tid på tin­ge­ne. Når du først kom­mer i ar­me­ne på juri­ster og myn­dig­he­der, er det en anel­se me­re kom­pli­ce­ret at æn­dre på de her ting, end man li­ge an­ta­ger,” si­ger Lars Ol­sen, der af­slut­ter med en be­mærk­ning, der lig­ger ham me­get på sinde.

”Det er af­gø­ren­de for mig at un­der­stre­ge, at LEO Fon­dets suc­ces ale­ne skal må­les på vo­res ev­ne til at gø­re LEO Phar­ma til en succes”.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer