Fondsforsker: Opret hospice for danske fonde

Dan­mark er ved at mi­ste sin fø­rer­po­si­tion som lan­det med flest al­men­nyt­ti­ge fon­de per ind­byg­ger. Der bli­ver stort set ik­ke op­ret­tet nye er­hvervs­fon­de me­re og man­ge min­dre fon­de er fan­get i en døds­spiral. “Jeg vil fo­re­slå, at man op­ret­ter et ho­spi­ce for dan­ske fon­de – et sted, hvor de kan dø en vær­dig død,” sag­de pro­fes­sor An­ker Brink Lund på som­me­rens kon­fe­ren­ce i det eu­ro­pæ­i­ske net­værk for forsk­ning i filan­tro­pi, ERNOP.

Anker Brink Lund, ERNOP 2017
Pro­fes­sor An­ker Brink Lund er forsk­nings­ko­or­di­na­tor på CBS’ Cen­ter for Civil­samfunds­studier, som ar­ran­ge­re­de årets ER­­NOP-kon­­fe­ren­­ce (fo­to: Ja­nus Moos)

Der er be­hov for at tæn­ke nyt, hvis Dan­mark skal be­va­re sin fø­rer­po­si­tion som lan­det med flest al­men­nyt­ti­ge fon­de per ind­byg­ger. På som­me­rens kon­fe­ren­ce i det eu­ro­pæ­i­ske net­værk for forsk­ning i filan­tro­pi (ERNOP) pe­ge­de pro­fes­sor An­ker Brink Lund på to al­vor­li­ge pro­ble­mer i den dan­ske fondsverden.

“Der er 1.360 er­hvervs­fon­de i Dan­mark, men si­den 1998 er der kun ble­vet dan­net fi­re nye af stør­re virk­som­he­der. Det skyl­des en æn­dring i skat­te­lov­giv­nin­gen, som gjor­de det me­get min­dre at­trak­tivt i for­bin­del­se med ge­ne­ra­tions­skif­te. Det blev li­ge så bil­ligt at gi­ve ar­ven til fa­mi­li­en uden krav om al­men­nyt­te,” sag­de An­ker Brink Lund, der sid­ste år ud­gav bo­gen ‘Dansk Fondshistorie’.

Sam­ti­dig kæm­per man­ge af de små, dan­ske fon­de med at få pen­ge til ud­de­lin­ger. Rente­ind­tæg­terne har de se­ne­ste år væ­ret me­get la­ve, og sam­ti­dig er de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de stærkt be­græn­se­de i de­res mu­lig­hed for at fin­de al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­for­mer. Det be­ty­der, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne i de små fon­de lang­somt æder de­res for­mue op, og at der er me­get få pen­ge til al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

“Man­ge af de små fon­de har et el­ler to mø­der om året, hvor be­sty­rel­sen får sig en god mid­dag og kig­ger på al­le an­søg­nin­ger­ne, og si­ger – i år har vi desvær­re ik­ke sær­lig man­ge pen­ge, vi sæt­ter pen­ge­ne i ban­ken og ven­ter til næ­ste år. Og næ­ste år er det end­nu fær­re pen­ge at ud­dele. Det er en døds­spiral. Og i det dan­ske sy­stem er det me­get svært at luk­ke fon­de, og hel­ler ik­ke let at læg­ge dem sam­men,” for­tal­te An­ker Brink Lund.

Ide­en om et ho­spi­ce til de dan­ske fon­de hand­ler ik­ke kun om at gi­ve dem en vær­dig død, men og­så om at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at sam­le nog­le af de små fon­de om en fæl­les ind­sats af al­men­nyt­tig art.

“Så kun­ne vi sam­le pen­ge­ne og gø­re no­get godt med det – for ek­sem­pel at byg­ge studie­bo­liger, el­ler no­get som og­så vil ska­be ind­tæg­ter i det lan­ge løb og sam­ti­dig le­ve op til stif­ters vil­je,” for­kla­re­de An­ker Brink Lund.

I en af kon­fe­ren­cens key­no­tes for­fulg­te pro­fes­sor Hel­mut K. An­hei­er nog­le af de sam­me tan­ker. Iføl­ge An­hei­er, som er le­der af Her­tie School of Gover­nan­ce i Tys­kland, får vi i Eu­ro­pa fle­re og fle­re små fon­de, som of­te er in­ef­fek­ti­ve, bl.a. for­di en stor del af de­res mid­ler går til ad­mi­ni­stra­tion. An­hei­er op­for­dre­de de del­ta­gen­de for­ske­re til at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne og per­spek­ti­ver­ne på to om­rå­der: tids­be­græn­se­de fun­dat­ser og sam­men­læg­ning af fonde.

Som­me­rens in­ter­na­tio­na­le ER­­NOP-kon­­fe­ren­­ce blev af­holdt af Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School i mid­ten af juli med støt­te fra blandt an­det Carls­berg­fon­det, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den. På kon­fe­ren­cen dis­ku­te­re­de 130 for­ske­re fra he­le ver­den en lang ræk­ke em­ner un­der det over­ord­ne­de te­ma: hvor­dan filan­tro­pi­en skif­ter ka­rak­ter i en tid præ­get af or­ga­ni­sa­tions­hy­bri­der og al­ter­na­ti­ve organisationsformer.

Pro­fes­sor Sa­rah Smith fra Uni­ver­si­ty of Bri­stol tal­te om, hvor­dan pe­er-to-pe­er fun­dra­i­sing er ble­vet re­vo­lu­tio­ne­ret af on­li­ne plat­for­me og det sti­gen­de an­tal fun­dra­i­sing-events. Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det og Carls­berg A/S for­tal­te om den sær­li­ge dan­ske er­hvervs­fond­mo­del og kom med bud på, hvor­dan mo­del­len kun­ne bru­ges i frem­ti­den – og­så uden­for Dan­marks grænser.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har i en se­rie af ar­tik­ler sat fo­kus på, hvor­dan ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de be­græn­ser fon­de­nes mu­lig­hed for at op­ti­me­re de­res ind­tje­ning og ud­de­lin­ger. Se links til tid­li­ge­re ar­tik­ler i bok­sen “Go­de ram­me for go­de donationer.”

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Om ERNOP

The Eu­ro­pe­an Re­search Net­work on Philant­hro­py (ERNOP) blev grund­lagt i 2008 for at for­bed­re, ko­or­di­ne­re og prom­ove­re god forsk­ning i filan­tropi i Eu­ro­pa. ERNOP har om­kring 175 med­lem­mer i 22 eu­ro­pæ­i­ske lande.

Hvert an­det år af­hol­des en in­ter­na­tio­nal kon­fe­rence. I år blev kon­fe­ren­cen af­holdt af Cen­ter for Civil­samfunds­studier på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School i Kø­ben­havn fra den 13.-14. juli. Læs me­re om kon­fe­ren­cen her.

 

Skri­bent

Janus Moos
Ja­nus Moos
Jour­na­list & stif­ten­de partner

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…