Fondsforsker: Opret hospice for danske fonde

Danmark er ved at miste sin førerposition som landet med flest almennyttige fonde per indbygger. Der bliver stort set ikke oprettet nye erhvervsfonde mere og mange mindre fonde er fanget i en dødsspiral. “Jeg vil foreslå, at man opretter et hospice for danske fonde – et sted, hvor de kan dø en værdig død,” sagde professor Anker Brink Lund på sommerens konference i det europæiske netværk for forskning i filantropi, ERNOP.

Anker Brink Lund, ERNOP 2017
Pro­fes­sor An­ker Brink Lund er forsk­nings­ko­or­di­na­tor på CBS’ Cen­ter for Civil­samfunds­studier, som ar­ran­ge­re­de årets ER­NOP-kon­fe­ren­ce (fo­to: Ja­nus Moos)

Der er be­hov for at tæn­ke nyt, hvis Dan­mark skal be­va­re sin fø­rer­po­si­tion som lan­det med flest al­men­nyt­ti­ge fon­de per ind­byg­ger. På som­me­rens kon­fe­ren­ce i det eu­ro­pæ­i­ske net­værk for forsk­ning i filan­tro­pi (ERNOP) pe­ge­de pro­fes­sor An­ker Brink Lund på to al­vor­li­ge pro­ble­mer i den dan­ske fondsverden.

“Der er 1.360 er­hvervs­fon­de i Dan­mark, men si­den 1998 er der kun ble­vet dan­net fi­re nye af stør­re virk­som­he­der. Det skyl­des en æn­dring i skat­te­lov­giv­nin­gen, som gjor­de det me­get min­dre at­trak­tivt i for­bin­del­se med ge­ne­ra­tions­skif­te. Det blev li­ge så bil­ligt at gi­ve ar­ven til fa­mi­li­en uden krav om al­men­nyt­te,” sag­de An­ker Brink Lund, der sid­ste år ud­gav bo­gen ‘Dansk Fondshistorie’.

Sam­ti­dig kæm­per man­ge af de små, dan­ske fon­de med at få pen­ge til ud­de­lin­ger. Rente­ind­tæg­terne har de se­ne­ste år væ­ret me­get la­ve, og sam­ti­dig er de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de stærkt be­græn­se­de i de­res mu­lig­hed for at fin­de al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­for­mer. Det be­ty­der, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne i de små fon­de lang­somt æder de­res for­mue op, og at der er me­get få pen­ge til al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

“Man­ge af de små fon­de har et el­ler to mø­der om året, hvor be­sty­rel­sen får sig en god mid­dag og kig­ger på al­le an­søg­nin­ger­ne, og si­ger – i år har vi desvær­re ik­ke sær­lig man­ge pen­ge, vi sæt­ter pen­ge­ne i ban­ken og ven­ter til næ­ste år. Og næ­ste år er det end­nu fær­re pen­ge at ud­dele. Det er en døds­spiral. Og i det dan­ske sy­stem er det me­get svært at luk­ke fon­de, og hel­ler ik­ke let at læg­ge dem sam­men,” for­tal­te An­ker Brink Lund.

Ide­en om et ho­spi­ce til de dan­ske fon­de hand­ler ik­ke kun om at gi­ve dem en vær­dig død, men og­så om at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at sam­le nog­le af de små fon­de om en fæl­les ind­sats af al­men­nyt­tig art.

“Så kun­ne vi sam­le pen­ge­ne og gø­re no­get godt med det – for ek­sem­pel at byg­ge studie­bo­liger, el­ler no­get som og­så vil ska­be ind­tæg­ter i det lan­ge løb og sam­ti­dig le­ve op til stif­ters vil­je,” for­kla­re­de An­ker Brink Lund.

I en af kon­fe­ren­cens key­no­tes for­fulg­te pro­fes­sor Hel­mut K. An­hei­er nog­le af de sam­me tan­ker. Iføl­ge An­hei­er, som er le­der af Her­tie School of Gover­nan­ce i Tys­kland, får vi i Eu­ro­pa fle­re og fle­re små fon­de, som of­te er in­ef­fek­ti­ve, bl.a. for­di en stor del af de­res mid­ler går til ad­mi­ni­stra­tion. An­hei­er op­for­dre­de de del­ta­gen­de for­ske­re til at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne og per­spek­ti­ver­ne på to om­rå­der: tids­be­græn­se­de fun­dat­ser og sam­men­læg­ning af fonde.

Som­me­rens in­ter­na­tio­na­le ER­NOP-kon­fe­ren­ce blev af­holdt af Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School i mid­ten af juli med støt­te fra blandt an­det Carls­berg­fon­det, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den. På kon­fe­ren­cen dis­ku­te­re­de 130 for­ske­re fra he­le ver­den en lang ræk­ke em­ner un­der det over­ord­ne­de te­ma: hvor­dan filan­tro­pi­en skif­ter ka­rak­ter i en tid præ­get af or­ga­ni­sa­tions­hy­bri­der og al­ter­na­ti­ve organisationsformer.

Pro­fes­sor Sa­rah Smith fra Uni­ver­si­ty of Bri­stol tal­te om, hvor­dan pe­er-to-pe­er fun­dra­i­sing er ble­vet re­vo­lu­tio­ne­ret af on­li­ne plat­for­me og det sti­gen­de an­tal fun­dra­i­sing-events. Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det og Carls­berg A/S for­tal­te om den sær­li­ge dan­ske er­hvervs­fond­mo­del og kom med bud på, hvor­dan mo­del­len kun­ne bru­ges i frem­ti­den – og­så uden­for Dan­marks grænser.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har i en se­rie af ar­tik­ler sat fo­kus på, hvor­dan ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­græn­ser fon­de­nes mu­lig­hed for at op­ti­me­re de­res ind­tje­ning og ud­de­lin­ger. Se links til tid­li­ge­re ar­tik­ler i bok­sen “Go­de ram­me for go­de donationer.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Om ERNOP

The European Research Network on Philanthropy (ERNOP) blev grundlagt i 2008 for at forbedre, koordinere og promovere god forskning i filan­tropi i Europa. ERNOP har omkring 175 med­lem­mer i 22 europæiske lande.

Hvert andet år afholdes en international kon­fe­rence. I år blev kon­fe­ren­cen afholdt af Center for Civil­samfunds­studier på Copenhagen Business School i København fra den 13.-14. juli. Læs mere om konferencen her.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer