EU-udvalg: Sæt filantropien fri

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har udsendt en udtalelse, der blandt andet kræver, at medlemslande faciliterer fonde og filantropi i højere grad. To europæiske fondsorganisationer bakker op om udvalget.

EESC-bygningen i Bruxelles
EESC-byg­nin­gen i Bruxel­les (fo­to: Art & Bu­ild + Ate­li­er d’architecture Paul Noël)

Et af EU’s rå­d­gi­ven­de or­ga­ner – Det Eu­ro­pæ­i­ske Øko­no­mi­ske og So­ci­a­le Ud­valg (EØSU) – har of­fent­lig­gjort sin før­ste ud­ta­lel­se om filan­tro­pi­ens ver­den. For­må­let med ud­ta­lel­sen er at ud­for­ske hvil­ke til­tag der kan fa­ci­li­te­re en me­re or­ga­ni­se­ret og fri filan­tro­pisk ind­sats i EU.

Med ud­ta­lel­sen sæt­ter ud­val­get fo­kus på at fuld­byr­de filan­tro­pi­ens po­ten­ti­a­le til at sik­re EU-vær­di­er som sam­men­hængs­kraft og so­ci­al ret­fær­dig­hed. I den for­bin­del­se op­for­drer ud­val­get med­lem­slan­de­ne til at etab­le­re et gun­stigt mil­jø for filan­tro­pi­en og an­er­ken­de den vær­di, fon­de­ne bi­dra­ger med.

De eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tio­ner Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) og Do­nor and Fo­un­da­tions Net­work in Eu­ro­pe (DAFNE) bak­ker op om ud­ta­lel­sen og ser den som et vig­tigt skridt i ret­nin­gen mod et in­dre mar­ked for filan­tro­pi i EU.

“Vi er gla­de for, at eu­ro­pæ­isk filan­tro­pi får den­ne form for an­er­ken­del­se, og vi ser frem til at ud­nyt­te he­le vo­res po­ten­ti­a­le, hvil­ket be­ty­der, vi kan spil­le en end­nu stør­re rol­le i for­hold til de kri­ti­ske ud­for­drin­ger, sam­fun­det nu står over for,” si­ger di­rek­tør for EFC, Ger­ry Sa­lo­le, i en pressemeddelelse.

“EØSU’s op­for­dring til at an­ven­de EU’s mar­kedsprin­cip­per in­den for filan­tro­pi er uund­vær­lig i for­hold til at lå­se op for dets ful­de po­ten­ti­a­le,” til­fø­jer Max von Aben­dro­th, di­rek­tør for DAFNE.

Dan­marks Fon­de har tid­li­ge­re be­skre­vet de to fondsor­ga­ni­sa­tio­ners ar­bej­de for et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi. I Dan­mark er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter med­lem af DAFNE. Sam­men med EFC har DAFNE stif­tet Philant­hro­py Ad­vo­ca­cy, der for­sø­ger at re­præ­sen­te­re sek­to­rens 147.000 fon­de og 60 mia. eu­ro i uddelinger.

‘Ud­ta­lel­ser’ er ik­ke-bin­den­de er­klæ­rin­ger som en lang ræk­ke EU-in­sti­tu­tio­ner kan ud­gi­ve. Du kan læ­se he­le EØSU-ud­ta­lel­sen på dansk her (Word-do­ku­ment).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer