Frederiksberg Fonden – uddelinger 2018

Fre­de­riks­berg Fon­den er en vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de fond, som har til for­mål at støt­te ak­ti­vi­te­ter på Fre­de­riks­berg, som en­ga­ge­rer, for­ny­er og un­der­støt­ter by­ens ud­vik­ling. I 2018 ud­del­te fon­den 9,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Fre­de­riks­berg Fon­den er en vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de fond, som har til for­mål at støt­te ak­ti­vi­te­ter på Fre­de­riks­berg, som en­ga­ge­rer, for­ny­er og un­der­støt­ter by­ens ud­vik­ling. I 2018 ud­del­te fon­den 9,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjektOmråde
Tycho Brahe Planetarium250.000Partnerskab FrederiksbergskolerOpvækst
Riddersalen200.000Lokaleindretning skoler og prøverOpvækst
Musikmuseet200.000Treårig aftale om musik i skolenOpvækst
Danmarks Underholdningsorkester200.000Skolekoncert Sebastian 70 år i 2019Opvækst
BLOOM200.000Skoletilbud og ungesceneOpvækst
Face The World197.500De Der Rammes undervisningsmaterialeOpvækst
Børnebasketfonden162.000Partnerskab forlængelse tre skoleårOpvækst
KU De Veterinære Samlinger (Landbohøjskolen)150.000Formidling til skoler mfl.Opvækst
Institutionsanbragte Børn139.500Julen 2018Opvækst
Skolen ved Nordens Plads118.125SvømmetilbudOpvækst
Foreningen Nydansker106.100MentorforløbOpvækst
Ungdommens Røde Kors105.000Ferielejre 2019Opvækst
Teater Kriskat100.000Udeforestilling for børnOpvækst
Frelsens Hær100.000Julen 2018Opvækst
Røde Kors Hovedstaden100.000Julen 2018Opvækst
CONTACT95.278UngdomsdramatikOpvækst
STRØM95.000Skøjtedisco og børne-raveOpvækst
Mødrehjælpen85.000SommeropholdOpvækst
Frederiksberg Sport Stacking78.000Partnerskab 2018-2020Opvækst
CPH PIX Buster50.000Filmfestival børn 2018Opvækst
Frederiksberg Sogns Pigekor50.000CanadarejseOpvækst
Det Lille Teater50.000Billetpulje 0. klasserOpvækst
Børnenes Kontor50.000Julen 2018Opvækst
Mødrehjælpen50.000Julen 2018Opvækst
Frederiksberg Teater39.000Udstyr børneforestillingerOpvækst
Foreningen GENKLANGE33.000Koncertrække for børnOpvækst
Frederiksberg Ungdomsskole25.000Paris på CykelOpvækst
Skak for sjov25.00010 Års JubilæumOpvækst
Projekt Q-værk25.000Flyttehjælp 2019Opvækst
Mathilde Passer mfl.20.000Ungdomsforestilling RiddersalenOpvækst
FDF 7. kreds20.00075 år jubilæumOpvækst
Banjo Billedskole19.000Kunstskole 2019Opvækst
KFUM Slotsgruppen10.000Udstyr til Norges-rejseOpvækst
Daniel Fladmose5.000Workshop for unge komponisterOpvækst
Slots- og Kulturstyrelsen800.000Projekt Central ParkOplevelser
SLÆNG247.500Kulturnetværk 2019-2021Oplevelser
Golden Days200.000Historisk Festival 2018Oplevelser
Music Confucius Institute200.000Panda Suite orkestermusikOplevelser
Aveny-T100.000SKAM 2Oplevelser
Cisternerne100.000Sæsonudstilling 2019 SuperflexOplevelser
Altinget100.000Kulturanalyse med delprojekt FrederiksbergOplevelser
Teateremsemble Partner in Crime85.000Jul i SkilsmisselandOplevelser
STRØM75.000Festival 2018Oplevelser
Resonans75.000Festival 2019Oplevelser
Foreningen Carpark75.000Festival 2019Oplevelser
Stereo Exchange50.000Etablering udstillingssted mv.Oplevelser
Teater Clapclap50.000Forestillingen Gender is OverOplevelser
KLANG50.000Musikfestival 2019Oplevelser
AKT1 på Aveny50.000Det Sidste BryllupOplevelser
TEDxFrederiksberg50.0002019-eventOplevelser
FRB:DOX50.000Filmfestival 2019Oplevelser
Juicebox47.500Musikevent BispeengbuenOplevelser
Møstings Hus40.000Jubilæumsudstilling Hanne VarmingOplevelser
Arbejdsgruppe Gunnar Berg40.000Otte koncerterOplevelser
Alhambra35.000Borgerskabte arrangementerOplevelser
Frederiksberg Brass Band33.875AlthornOplevelser
Cowbell32.000Copenhagen Jazz på Betty Nansen 2018Oplevelser
Per Vincents30.000Hit House 2018Oplevelser
Kunstnergruppe30.000Metal på MusikmuseetOplevelser
Lukaskoret28.850KoncertopførelseOplevelser
Moderne Mandag25.000Koncertrække 2018Oplevelser
Lindevang Kirke25.000KulturhøjskoleOplevelser
Den Danske Strygekvartet25.000KoncertrækkeOplevelser
Frederiksberg Sogn25.000Koncert og debataftenerOplevelser
Dramafronten24.000Ameridansk på Betty NansenOplevelser
Dansk Fløjte Festival15.000KoncerterOplevelser
Dansk Selskab for Russisk Musik12.000Koncertstøtte 2019Oplevelser
Carpark1.000.000URBAN13 etableringMedborgerskab
FrederiksbergFonden250.000Pulje til nordisk fællesskabMedborgerskab
Retten på Frederiksberg200.000Kunstværket SkyggenMedborgerskab
Frederiksberg Kommune153.563Lydanlæg på Solbjerg PladsMedborgerskab
AB Skolevænget150.000GavlmalerierMedborgerskab
Aalund Urban Consulting112.434NabomøblerMedborgerskab
GAME75.000Ungeaktivering i udsatte boligområderMedborgerskab
Parasport Frederiksberg50.000Racerunning Cup 2018Medborgerskab
Amatørorkesteret Plenum25.687KoncertprojektMedborgerskab
SymfUni25.000To koncerterMedborgerskab
Områdefornyelsen Nordens Plads20.000HøjskoledageMedborgerskab
Sportskollektivet20.000AktivitetsteltMedborgerskab
Klub for etniske kvinder i Stjernen20.000DriftsstøtteMedborgerskab
FDF 6 Flintholm20.000EnergiforbedringMedborgerskab
Zoologisk Have350.000Partnerskab forlængelse 2018-2020Det gode formål
FrederiksbergFonden300.000Frederiksberg Priserne 2018Det gode formål
Teaterflisen på Frederiksberg Alle225.0002019-2021Det gode formål
Frederiksberg Erhverv207.783Business Districts undersøgelseDet gode formål
Falkonergårdens Gymnasium200.000Kunstnerisk udsmykningDet gode formål
Erindringsfabrikken Julesaloner 201846.000Julesaloner 2018Det gode formål
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium45.000Julekoncerter 2018Det gode formål
Netværksstedet Thorvaldsen38.500Sommerferietilbud 2018Det gode formål
Dansk Center for Reminiscens25.941Udstilling BethaniahjemmetDet gode formål
Café Paraplyen25.000DriftstilskudDet gode formål
Nynne Savery25.000Gadeudstilling under Royal RunDet gode formål
Foreningen Norden25.000Sankt Hans Aften 2018Det gode formål
SAND15.000Julegavekort til hjemløseDet gode formål
Veteranhjem København10.000Webstream foredrag 2018Det gode formål

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…