Byparken i Esbjerg og sejlsportshus i Skovshoved får fondspenge

Johan Hoffmann Fonden støtter en revitalisering af Byparken i Esbjerg med 10 mio. kr., A.P. Møller Fonden bevilger 20 mio. kr. til et nyt sejlsportshus på Skovshoved Havn, og Elsass Fonden giver 30 mio. kr. til et nyt udrednings- og rehabiliteringstilbud til voksne med cerebral parese.

Jo­han Hof­f­mann Fon­den og Es­b­jerg Kom­mu­ne har hver af­sat 10 mil­li­o­ner kro­ner til en mo­der­ni­se­ring af By­par­ken i Es­b­jerg, og pro­jek­tet kal­det ”By­ens bjerg” fra Hen­ning Lar­sens Teg­ne­stue kan nu bli­ve realiseret.

‘By­ens bjerg’. Det er nav­net på et pro­jekt, som i 2019 vandt ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen om at re­vi­ta­li­se­re By­par­ken i Esbjerg.

Es­b­jerg By­råd af­sat­te i før­ste om­gang fem mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re pro­jek­tet, og i for­bin­del­se med det­te års bud­get valg­te by­rå­det at øre­mær­ke yder­li­ge­re fem mil­li­o­ner kro­ner til ‘By­ens bjerg’. Nu træ­der Jo­han Hof­f­mann Fon­den til med 10 mil­li­o­ner kro­ner, og iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Es­b­jerg Kom­mu­ne be­ty­der fonds­støt­ten, at der kan sæt­tes skub i re­a­li­se­rin­gen af pro­jek­tet fra Hen­ning Lar­sens Tegnestue.

Do­na­tio­nen skal ses som en ga­ve til Es­b­jergs kul­tur­liv, bå­de de udø­ven­de og tilhørerne

Jo­han Hof­f­mann – Be­sty­rel­ses­for­mand i og stif­ter, Jo­han Hof­f­mann Fonden

”Nu by­der mu­lig­he­den sig for at re­a­li­se­re et smukt og spæn­den­de pro­jekt, som vil styr­ke for­bin­del­sen mel­lem havn og by yder­li­ge­re. Vi skyl­der Jo­han Hof­f­mann Fon­den en stor tak for at kun­ne se det fan­ta­sti­ske po­ten­ti­a­le i at re­a­li­se­re ‘By­ens bjerg’ nu for der­i­gen­nem at sik­re kul­tu­rel­le op­le­vel­ser un­der åben him­mel for frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger borg­me­ster Jes­per Frost Ras­mus­sen (V).

Jo­han Hof­f­mann, der er be­sty­rel­ses­for­mand i og stif­ter af Jo­han Hof­f­mann Fon­den, si­ger, at fon­den gen­nem læn­ge­re tid sam­men med Es­b­jerg Kom­mu­ne har nær­stu­de­ret vinderprojektet.

”Vi fin­der pro­jek­tet sær­de­les spæn­den­de og glæ­der os til at se, hvor­dan det kan re­a­li­se­res. Do­na­tio­nen skal ses som en ga­ve til Es­b­jergs kul­tur­liv, bå­de de udø­ven­de og til­hø­rer­ne,” si­ger Jo­han Hof­f­mann i pressemeddelelsen.

Det har lig­get fon­den på sin­de at ska­be et om­rå­de, som især by­ens un­ge kan få for­nø­jel­se af. Det gæl­der bå­de via op­le­vel­ser hen­vendt til et yn­gre pu­bli­kum og mu­lig­he­den for at un­ge sce­ne­ta­len­ter kan få for­nø­jel­se af at op­træ­de i de nye flot­te omgivelser.

Milliondonation sikrer tilbud til voksne med CP

El­sass Fon­den har net­op be­vil­get 30 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­ling og af­prøv­ning af et nyt ud­red­nings- og re­ha­bi­li­te­rings­til­bud til voks­ne med ce­re­bral pa­re­se (CP).
Mens børn med di­ag­no­sen CP føl­ges på bør­ne­af­de­lin­ger på lan­dets ho­spi­ta­ler, fin­des der i dag ik­ke et til­sva­ren­de til­bud til voks­ne, selv­om en del får ko­or­di­ne­ring af for­løb i vok­sen­li­vet og­så via egen prak­ti­se­ren­de læge.

Vi er gla­de for, at det er lyk­ke­des at etab­le­re et pro­jekt­sam­ar­bej­de med en så kom­pe­tent ak­tør som Re­gions­ho­spi­ta­let Ham­mel Neurocenter

Pe­ter Lin­de­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, El­sass Fonden

Men det er snart for­tid, skri­ver El­sass Fon­den i en pres­se­med­del­el­se. For med fon­dens do­na­tion på 30 mil­li­o­ner kro­ner får Re­gions­ho­spi­ta­let Ham­mel Neu­ro­cen­ter i Ho­spi­tal­sen­hed Midt nu mu­lig­hed for at ud­vik­le et kon­kret ud­red­nings- og re­ha­bi­li­te­rings­til­bud for voks­ne med CP.

”Det har i åre­vis væ­ret et stort øn­ske for El­sass Fon­den – og vo­res go­de sam­ar­bejds­part­ner CP Dan­mark – at sik­re ud­vik­ling af et til­bud til voks­ne med ce­re­bral pa­re­se, der i dag ik­ke til­by­des sam­me sy­ste­ma­ti­ske op­følg­ning som de yng­ste med CP. Vi er gla­de for, at det er lyk­ke­des at etab­le­re et pro­jekt­sam­ar­bej­de med en så kom­pe­tent ak­tør som Re­gions­ho­spi­ta­let Ham­mel Neu­ro­cen­ter, som vi har fuld til­lid til kan løf­te den vig­ti­ge op­ga­ve,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i El­sass Fon­den, Pe­ter Lindegaard.

CP – tid­li­ge­re kaldt spa­stisk lam­mel­se – er et livslangt han­di­cap, som skyl­des en ska­de i hjer­nen. Mel­lem 8.000 og 10.000 voks­ne le­ver med for­skel­li­ge gra­der af CP i Danmark.

Sejlsportshus i Skovshoved skal samle aktiviteter

Fun­dats´ gu­i­de­de rund­t­ur blandt nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Sko­vs­ho­ved Havn, hvor Kon­ge­lig Dansk Ya­cht­klub gen­nem det se­ne­ste år har un­der­søgt mu­lig­he­der­ne for at byg­ge et nyt sejlsports­hus, som kan sam­le og styr­ke klub­bens ung­doms- og sejladsaktiviteter.

Nu kan pla­ner­ne om et sejlsports­hus bli­ve ført ud i li­vet. Det sker ef­ter, at A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal har be­vil­get 20 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet, sva­ren­de til halv­de­len af den pro­jek­te­re­de in­ve­ste­ring. Det skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Gen­tof­te Kom­mu­ne stil­ler en grund på ca. 1.250 kva­drat­me­ter til rå­dig­hed og har sam­ti­dig gi­vet til­sagn om et øko­no­misk bi­drag ud over grun­den, der stil­les le­je­frit til rådighed.

I de kom­men­de må­ne­der vil et be­sty­rel­ses­ud­valg ar­bej­de på at fær­dig­gø­re pro­jek­tet og skaf­fe den re­ste­ren­de finansiering.

Træværk udskiftes på gammelt fyrskib

A.P. Møl­ler Fon­den har i den for­løb­ne uge og­så be­vil­get 9,5 mil­li­o­ner kro­ner til fyrski­bet Ged­ser Rev.

Fyrski­bet lig­ger i Hels­in­gør ved M/S Mu­se­et for Sø­fart og har tid­li­ge­re i en år­ræk­ke væ­ret et fast var­tegn i Nyhavn, hvor ski­bet lå, ef­ter det hav­de aftjent sin vær­nepligt un­der den kol­de krig.

Ged­ser Rev var red­nings­plan­ke for flygt­nin­ge fra DDR, der i be­gyn­del­sen af 1960’erne sej­le­de ud til ski­bet i hjem­me­byg­ge­de ka­jak­ker i håb om at bli­ve red­det i land til et liv i fri­hed i vesten.

Ged­ser Rev er ejet af Na­tio­nal­mu­se­et, men er lang­tids­ud­lånt til Hels­in­gør Kom­mu­ne, hvor M/S Mu­se­et for Sø­fart, Hels­in­gør Hav­ne og et fri­vil­ligt laug har an­svar for ved­li­ge­hold og for­mid­ling af ski­bets spæn­den­de historie.

De se­ne­ste tre år har fri­vil­li­ge ar­bej­det med at re­stau­re­re sto­re de­le af fyrski­bet, men det 126 år gam­le skib har brug for at få ud­skif­tet de­le af træ­vær­ket. Be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den skal bå­de bru­ges til be­va­ring af ski­bet og for­mid­ling af dets be­ty­de­li­ge rol­le i Dan­marks­hi­sto­ri­en, op­ly­ser fonden.

Konfirmander får hjælp til at tale om svære ting

Ini­ti­a­ti­vet ’min­dU’, der er et un­der­vis­nings­kon­cept for kon­fir­man­der un­der for­e­nin­gen Det So­ci­a­le Net­værk, bli­ver nu lands­dæk­ken­de. Det sker tak­ket væ­re mid­ler fra Ole Kirks Fond, op­ly­ser Det So­ci­a­le Net­værk i en pressemeddelelse.

Med si­ne wor­ks­hops om tro, tan­ker og triv­sel er min­dU ale­ne i Dan­mark med hen­syn til at bru­ge kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­sen som are­na for sund­heds­frem­me. Kon­cep­tet mar­ke­rer sig ved bå­de at ha­ve en virk­ning for kon­fir­man­der­ne, præ­ster­ne og de fri­vil­li­ge un­ge kræf­ter, som min­dU ba­se­rer sig på.

Gen­nem de se­ne­ste tre år har min­dU holdt wor­ks­hops for 6.500 kon­fir­man­der i ni ud af 10 stif­ter i Dan­mark, og med den nye støt­te fra Ole Kirks Fond bre­des ak­ti­vi­te­ter­ne ud til he­le landet.

59 pro­cent af de kon­fir­man­der, som min­dU kom­mer i kon­takt med, har haft psy­kisk sår­bar­hed in­de på li­vet, og min­dU hjæl­per dem med at kun­ne ta­le om de ting, der er svæ­re, og gør dem be­vid­ste om, hvor de kan sø­ge hjælp.

”Med ini­ti­a­ti­vet min­dU går de un­ge for­re­st som rol­lemo­del­ler og vi­ser, at det er okay at ha­ve svæ­re tan­ker og fø­lel­ser – og at det hjæl­per at ræk­ke ud og ta­le åbent om dem. I min­dU fa­ci­li­te­res en ram­me for et fæl­les­skab, hvor man som ung kan spej­le sig i an­dre og de­res er­fa­rin­ger,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, der er di­rek­tør i Ole Kirks Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer