Ugens uddelinger: Fondsmidler til Hus Forbi og maritime erhvervsprojekter

Ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger om­fat­ter blandt an­det en do­na­tion fra Spar Nord Fon­den til hjem­lø­sea­vi­sen Hus For­bi. Fra Ve­lux Fon­den til Mæn­de­nes Hjem, så ar­bej­det med at ud­bre­de det so­ci­a­le fri­kort kan fort­sæt­te, og fra Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond til 13 for­skel­li­ge projekter. 

Fo­to: Met­te Kra­mer Kristensen

Ned­luk­nin­gen af Dan­mark har be­ty­det, at sæl­ger­ne af hjem­lø­sea­vi­sen Hus For­bi har dø­jet med men­ne­ske­tom­me ga­der og af­stand­s­krav, og den van­ske­li­ge si­tu­a­tion fik i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar Hus For­bi til at ud­sen­de et nødråb. Det blev hørt af Spar Nord Fon­den, som net­op har be­slut­tet at støt­te for­e­nin­gen Hus For­bi med en do­na­tion på 400.000 kroner.

Do­na­tio­nen væk­ker stor glæ­de hos Hus For­bi, der ser frem til at kun­ne hjæl­pe man­ge af si­ne sælgere.

”Det er en do­na­tion, som vil gø­re en enorm for­skel, og som be­ty­der, at vi nu kan fort­sæt­te med at hjæl­pe hjem­lø­se og ud­sat­te i Hus For­bi,” si­ger Ras­mus W. Kri­sten­sen, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i Hus For­bi, i en pressemeddelelse.

Sam­men med blandt an­dre Spar Nord Fon­den vil vi sik­re, at der kom­mer et bed­re ud­bud af shel­ters, som ik­ke må boo­k­es på forhånd

Ras­mus W. Kri­sten­sen – Se­kre­ta­ri­ats­le­der, Hus Forbi

De 400.000 kro­ner fra Spar Nord Fon­den skal blandt an­det bru­ges til nyt tøj til Hus Forbi-sælgerne.

”Hvert år de­ler vi i Hus For­bi sæl­ger­tøj ud til vo­res sæl­ge­re, og det er ut­ro­ligt vig­tigt for dem på fle­re må­der. Dels dæk­ker det et helt ba­salt be­hov for at hol­de var­men, men det byg­ger og­så på en po­si­tiv iden­ti­tets­fø­lel­se. Når man står på ga­den i sit Hus For­­bi-tøj, bli­ver man mødt med an­er­ken­del­se, og folk kan se, at man selv yder en ind­sats for at for­an­dre sin livs­si­tu­a­tion,” si­ger Ras­mus W. Kristensen.

En an­den ud­for­dring, som do­na­tio­nen skal bru­ges til at af­hjæl­pe, hand­ler om de hjem­lø­ses mu­lig­he­der for at fin­de le­di­ge over­nat­nings­ste­der. Sta­dig fle­re hjem­lø­se op­le­ver, når de når frem til et shel­ter, at det er op­ta­get af dan­ske­re, der un­der cor­ona­kri­sen i sti­gen­de grad har få­et smag for at op­hol­de sig i naturen.

Der­til kom­mer, at sta­dig fle­re shel­ters skal boo­k­es di­gi­talt på in­ter­net­tet, og det gi­ver pro­ble­mer for de hjemløse.

”Sam­men med blandt an­dre Spar Nord Fon­den vil vi sik­re, at der kom­mer et bed­re ud­bud af shel­ters, som ik­ke må boo­k­es på for­hånd,” si­ger Ras­mus W. Kristensen.

Hjemløse og psykisk syge ind på arbejdsmarkedet

Vi bli­ver i sam­me bold­ga­de med det næ­ste nedslag blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Mæn­de­nes Hjem i Kø­ben­havn har mod­ta­get en be­vil­ling på 2,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­den til at vi­de­re­ud­vik­le ar­bej­det med et så­kaldt so­ci­alt frikort.

En del af for­kla­rin­gen er, at Mæn­de­nes Hjem har haft suc­ces med at ak­ti­ve­re det lo­ka­le er­hvervs­liv i at ska­be små jobs

Vi­be­ke Ly­beck­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le indsatser

Tan­ken bag det so­ci­a­le fri­kort er at gi­ve hjem­lø­se, mis­bru­ge­re og psy­kisk sy­ge en chan­ce for at bli­ve en del af ar­bejds­mar­ke­det. Det so­ci­a­le fri­kort gi­ver de ud­sat­te bor­ge­re mu­lig­hed for at tje­ne 20.000 kro­ner uden at bli­ve truk­ket i kon­tant­hjælp el­ler an­den of­fent­lig ydelse.

Mæn­de­nes Hjem fik i 2019 en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner af Ve­lux Fon­den til at hø­ste er­fa­rin­ger med det so­ci­a­le fri­kort, og go­de re­sul­ta­ter fra for­søgs­pe­ri­o­den har gi­vet Mæn­de­nes Hjem blod på tan­den til at ud­vik­le mo­del­ler for, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner og lo­kalt er­hvervs­liv kan ska­be små jobs til men­ne­sker med in­gen el­ler blot gan­ske lidt er­fa­ring med ar­bejds­li­vet. Det ud­lø­ser nu den nye fonds­be­vil­ling på 2,7 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Ve­lux Fon­den i en pressemeddelelse.

”Vo­res bru­ge­re har man­ge ud­for­drin­ger, men de er og­så men­ne­sker med en mas­se res­sour­cer og ting at by­de ind med. Det so­ci­a­le fri­kort har gi­vet dem mu­lig­hed for at del­ta­ge i ar­bejds­fæl­les­ska­bet, og vi er me­get gla­de for sam­men med vo­res dyg­ti­ge kol­le­ger i Re­den og Bru­ger­nes Aka­de­mi at kun­ne ar­bej­de vi­de­re med at få ud­bredt fri­kor­tet,” si­ger for­stan­der Ivan Chri­sten­sen fra Mæn­de­nes Hjem.

Pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le ind­sat­ser glæ­der sig over at se den for­skel, det so­ci­a­le fri­kort al­le­re­de har gjort på Vesterbro.

”Ord­nin­gen med det so­ci­a­le fri­kort er no­get helt nyt i so­ci­al­po­li­tik­ken i Dan­mark. I åre­vis har man for­søgt at fin­de en løs­ning på, hvor­dan man kun­ne få de mest ud­sat­te bor­ge­re i be­skæf­ti­gel­se uden at det gik ud over de­res of­fent­li­ge ydel­ser. Det la­der til at væ­re lyk­ke­des – i hvert fald for So­ci­alt Fri­kort Ve­ster­bro. Det er me­get rø­ren­de at op­le­ve, hvor stor for­skel det har gjort for de ud­sat­te bor­ge­re at tje­ne pen­ge for et styk­ke ar­bej­de. En del af for­kla­rin­gen er, at Mæn­de­nes Hjem har haft suc­ces med at ak­ti­ve­re det lo­ka­le er­hvervs­liv i at ska­be små jobs, og vi hå­ber, at pro­jek­tet nu kan ud­vik­le mo­del­ler for ind­sat­sen, der kan bru­ges af an­dre,” si­ger Vi­be­ke Lybecker.

Rent vand i Afrika, Asien og Sydamerika

Fra so­ci­a­l­ar­bej­de i Dan­mark til be­stræ­bel­ser­ne på at skaf­fe rent drik­ke­vand til de­le af be­folk­nin­gen i Afri­ka, Asi­en og Sydamerika.

Be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond har net­op god­kendt fem nye så­kald­te Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grants, som bak­ker op om Grund­­fos-sel­ska­­ber­­nes lo­ka­le en­ga­ge­ment i Afri­ka, Asi­en og Sydamerika.

Kon­kret er der blandt an­dre ta­le om et pro­jekt i Gha­na, som skal sik­re 1.400 men­ne­sker i Atiwa-di­­strik­tet rent drik­ke­vand og or­dent­li­ge sa­ni­tæ­re for­hold, et vand­for­sy­nings­pro­jekt i Ni­ge­ria, hvor der etab­le­res sol­drev­ne vand­sy­ste­mer med drik­ke­vand til 10.000 ind­byg­ge­re, og et vand- og hy­giej­ne­pro­jekt på Fi­lip­pi­ner­ne, som in­de­bæ­rer etab­le­ring af 350 nye vand­for­sy­nin­ger i hus­hold­nin­ger nær Grund­fos’ kon­tor i Cebu.

Po­ul Due Jen­sens Fond øre­mær­ke­de sid­ste år 20 mil­li­o­ner kro­ner til at bak­ke op om Grund­­fos-sel­ska­­ber­­nes lo­ka­le pro­jek­ter rundt om­kring i ver­den og end­te med at støt­te 42 pro­jek­ter med i alt 15 mil­li­o­ner kro­ner. Ord­nin­gen fort­sæt­ter i år, hvor fon­den på ny har øre­mær­ket 20 mil­li­o­ner kro­ner til formålet.

Fon­den un­der­stre­ger, at der kan sø­ges til pro­jek­ter i he­le ver­den, og­så i Danmark.

Afgangselever i folkeskolen på bølgen blå

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, som har be­vil­get 11 mil­li­o­ner kro­ner til 13 pro­jek­ter pri­mært in­den for fon­dens tre te­ma­om­rå­der: Ma­ri­ti­me er­hvervspro­jek­ter, ma­ri­tim forsk­ning og frem­me af Det Blå Danmark.

Blandt de er­hvervspro­jek­ter, som har få­et støt­te fra Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, er et fra MiWi­re, som skal ud­vik­le en ap­pli­ka­tion, der til­by­der re­de­ri­kun­der en glo­bal abon­ne­ments­løs­ning med høj da­ta­ha­stig­hed til en me­get kon­kur­ren­ce­dyg­tig pris. Pro­jek­tet er en ud­vi­del­se af et igang­væ­ren­de pro­jekt støt­tet af fon­den i 2018.

På li­sten over støt­te­de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter står blandt an­dre Dan­ske Re­de­ri­er, som har få­et pen­ge til at ud­ar­bej­de en kort­læg­ning af kvin­der i re­de­ri­er­ne samt en kva­li­ta­tiv un­der­sø­gel­se af kvin­ders kar­ri­e­re­mæs­si­ge mu­lig­he­der og bar­ri­e­rer i bran­chen. Re­sul­ta­tet af un­der­sø­gel­sen vil dan­ne grund­lag for fast­sæt­tel­se af frem­ti­di­ge ind­sats­om­rå­der in­den­for kønsdiversitet.

Et an­det støt­tet pro­jekt er fra For­e­nin­gen Skon­ner­ten Zar, der vil ska­be et sko­le­til­bud til 9. og 10. klas­ses år­gang som en al­ter­na­tiv af­slut­ning på fol­ke­sko­len. Der er ta­le om en slags ef­ter­sko­le for ele­ver, der har brug for nye ud­for­drin­ger og en an­der­le­des sko­le­form end folkeskolen.

Ski­bet har plads til 12 ele­ver pr. år, hvor sko­le­gang kom­bi­ne­res med sejlads og sø­mand­skab om­bord på Skon­ner­ten Zar.

 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…