Ugens uddelinger: Fondsmidler til Hus Forbi og maritime erhvervsprojekter

Ugens udvalgte fondsuddelinger omfatter blandt andet en donation fra Spar Nord Fonden til hjemløseavisen Hus Forbi. Fra Velux Fonden til Mændenes Hjem, så arbejdet med at udbrede det sociale frikort kan fortsætte, og fra Den Danske Maritime Fond til 13 forskellige projekter.

Fo­to: Met­te Kra­mer Kristensen

Ned­luk­nin­gen af Dan­mark har be­ty­det, at sæl­ger­ne af hjem­lø­sea­vi­sen Hus For­bi har dø­jet med men­ne­ske­tom­me ga­der og af­stand­s­krav, og den van­ske­li­ge si­tu­a­tion fik i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar Hus For­bi til at ud­sen­de et nødråb. Det blev hørt af Spar Nord Fon­den, som net­op har be­slut­tet at støt­te for­e­nin­gen Hus For­bi med en do­na­tion på 400.000 kroner.

Do­na­tio­nen væk­ker stor glæ­de hos Hus For­bi, der ser frem til at kun­ne hjæl­pe man­ge af si­ne sælgere.

”Det er en do­na­tion, som vil gø­re en enorm for­skel, og som be­ty­der, at vi nu kan fort­sæt­te med at hjæl­pe hjem­lø­se og ud­sat­te i Hus For­bi,” si­ger Ras­mus W. Kri­sten­sen, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i Hus For­bi, i en pressemeddelelse.

Sam­men med blandt an­dre Spar Nord Fon­den vil vi sik­re, at der kom­mer et bed­re ud­bud af shel­ters, som ik­ke må boo­k­es på forhånd

Ras­mus W. Kri­sten­sen – Se­kre­ta­ri­ats­le­der, Hus Forbi

De 400.000 kro­ner fra Spar Nord Fon­den skal blandt an­det bru­ges til nyt tøj til Hus Forbi-sælgerne.

”Hvert år de­ler vi i Hus For­bi sæl­ger­tøj ud til vo­res sæl­ge­re, og det er ut­ro­ligt vig­tigt for dem på fle­re må­der. Dels dæk­ker det et helt ba­salt be­hov for at hol­de var­men, men det byg­ger og­så på en po­si­tiv iden­ti­tets­fø­lel­se. Når man står på ga­den i sit Hus For­bi-tøj, bli­ver man mødt med an­er­ken­del­se, og folk kan se, at man selv yder en ind­sats for at for­an­dre sin livs­si­tu­a­tion,” si­ger Ras­mus W. Kristensen.

En an­den ud­for­dring, som do­na­tio­nen skal bru­ges til at af­hjæl­pe, hand­ler om de hjem­lø­ses mu­lig­he­der for at fin­de le­di­ge over­nat­nings­ste­der. Sta­dig fle­re hjem­lø­se op­le­ver, når de når frem til et shel­ter, at det er op­ta­get af dan­ske­re, der un­der cor­ona­kri­sen i sti­gen­de grad har få­et smag for at op­hol­de sig i naturen.

Der­til kom­mer, at sta­dig fle­re shel­ters skal boo­k­es di­gi­talt på in­ter­net­tet, og det gi­ver pro­ble­mer for de hjemløse.

”Sam­men med blandt an­dre Spar Nord Fon­den vil vi sik­re, at der kom­mer et bed­re ud­bud af shel­ters, som ik­ke må boo­k­es på for­hånd,” si­ger Ras­mus W. Kristensen.

Hjemløse og psykisk syge ind på arbejdsmarkedet

Vi bli­ver i sam­me bold­ga­de med det næ­ste nedslag blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Mæn­de­nes Hjem i Kø­ben­havn har mod­ta­get en be­vil­ling på 2,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­den til at vi­de­re­ud­vik­le ar­bej­det med et så­kaldt so­ci­alt frikort.

En del af for­kla­rin­gen er, at Mæn­de­nes Hjem har haft suc­ces med at ak­ti­ve­re det lo­ka­le er­hvervs­liv i at ska­be små jobs

Vi­be­ke Ly­beck­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le indsatser

Tan­ken bag det so­ci­a­le fri­kort er at gi­ve hjem­lø­se, mis­bru­ge­re og psy­kisk sy­ge en chan­ce for at bli­ve en del af ar­bejds­mar­ke­det. Det so­ci­a­le fri­kort gi­ver de ud­sat­te bor­ge­re mu­lig­hed for at tje­ne 20.000 kro­ner uden at bli­ve truk­ket i kon­tant­hjælp el­ler an­den of­fent­lig ydelse.

Mæn­de­nes Hjem fik i 2019 en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner af Ve­lux Fon­den til at hø­ste er­fa­rin­ger med det so­ci­a­le fri­kort, og go­de re­sul­ta­ter fra for­søgs­pe­ri­o­den har gi­vet Mæn­de­nes Hjem blod på tan­den til at ud­vik­le mo­del­ler for, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner og lo­kalt er­hvervs­liv kan ska­be små jobs til men­ne­sker med in­gen el­ler blot gan­ske lidt er­fa­ring med ar­bejds­li­vet. Det ud­lø­ser nu den nye fonds­be­vil­ling på 2,7 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Ve­lux Fon­den i en pressemeddelelse.

”Vo­res bru­ge­re har man­ge ud­for­drin­ger, men de er og­så men­ne­sker med en mas­se res­sour­cer og ting at by­de ind med. Det so­ci­a­le fri­kort har gi­vet dem mu­lig­hed for at del­ta­ge i ar­bejds­fæl­les­ska­bet, og vi er me­get gla­de for sam­men med vo­res dyg­ti­ge kol­le­ger i Re­den og Bru­ger­nes Aka­de­mi at kun­ne ar­bej­de vi­de­re med at få ud­bredt fri­kor­tet,” si­ger for­stan­der Ivan Chri­sten­sen fra Mæn­de­nes Hjem.

Pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le ind­sat­ser glæ­der sig over at se den for­skel, det so­ci­a­le fri­kort al­le­re­de har gjort på Vesterbro.

”Ord­nin­gen med det so­ci­a­le fri­kort er no­get helt nyt i so­ci­al­po­li­tik­ken i Dan­mark. I åre­vis har man for­søgt at fin­de en løs­ning på, hvor­dan man kun­ne få de mest ud­sat­te bor­ge­re i be­skæf­ti­gel­se uden at det gik ud over de­res of­fent­li­ge ydel­ser. Det la­der til at væ­re lyk­ke­des – i hvert fald for So­ci­alt Fri­kort Ve­ster­bro. Det er me­get rø­ren­de at op­le­ve, hvor stor for­skel det har gjort for de ud­sat­te bor­ge­re at tje­ne pen­ge for et styk­ke ar­bej­de. En del af for­kla­rin­gen er, at Mæn­de­nes Hjem har haft suc­ces med at ak­ti­ve­re det lo­ka­le er­hvervs­liv i at ska­be små jobs, og vi hå­ber, at pro­jek­tet nu kan ud­vik­le mo­del­ler for ind­sat­sen, der kan bru­ges af an­dre,” si­ger Vi­be­ke Lybecker.

Rent vand i Afrika, Asien og Sydamerika

Fra so­ci­a­l­ar­bej­de i Dan­mark til be­stræ­bel­ser­ne på at skaf­fe rent drik­ke­vand til de­le af be­folk­nin­gen i Afri­ka, Asi­en og Sydamerika.

Be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond har net­op god­kendt fem nye så­kald­te Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grants, som bak­ker op om Grund­fos-sel­ska­ber­nes lo­ka­le en­ga­ge­ment i Afri­ka, Asi­en og Sydamerika.

Kon­kret er der blandt an­dre ta­le om et pro­jekt i Gha­na, som skal sik­re 1.400 men­ne­sker i Atiwa-di­strik­tet rent drik­ke­vand og or­dent­li­ge sa­ni­tæ­re for­hold, et vand­for­sy­nings­pro­jekt i Ni­ge­ria, hvor der etab­le­res sol­drev­ne vand­sy­ste­mer med drik­ke­vand til 10.000 ind­byg­ge­re, og et vand- og hy­giej­ne­pro­jekt på Fi­lip­pi­ner­ne, som in­de­bæ­rer etab­le­ring af 350 nye vand­for­sy­nin­ger i hus­hold­nin­ger nær Grund­fos’ kon­tor i Cebu.

Po­ul Due Jen­sens Fond øre­mær­ke­de sid­ste år 20 mil­li­o­ner kro­ner til at bak­ke op om Grund­fos-sel­ska­ber­nes lo­ka­le pro­jek­ter rundt om­kring i ver­den og end­te med at støt­te 42 pro­jek­ter med i alt 15 mil­li­o­ner kro­ner. Ord­nin­gen fort­sæt­ter i år, hvor fon­den på ny har øre­mær­ket 20 mil­li­o­ner kro­ner til formålet.

Fon­den un­der­stre­ger, at der kan sø­ges til pro­jek­ter i he­le ver­den, og­så i Danmark.

Afgangselever i folkeskolen på bølgen blå

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, som har be­vil­get 11 mil­li­o­ner kro­ner til 13 pro­jek­ter pri­mært in­den for fon­dens tre te­ma­om­rå­der: Ma­ri­ti­me er­hvervspro­jek­ter, ma­ri­tim forsk­ning og frem­me af Det Blå Danmark.

Blandt de er­hvervspro­jek­ter, som har få­et støt­te fra Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, er et fra MiWi­re, som skal ud­vik­le en ap­pli­ka­tion, der til­by­der re­de­ri­kun­der en glo­bal abon­ne­ments­løs­ning med høj da­ta­ha­stig­hed til en me­get kon­kur­ren­ce­dyg­tig pris. Pro­jek­tet er en ud­vi­del­se af et igang­væ­ren­de pro­jekt støt­tet af fon­den i 2018.

På li­sten over støt­te­de al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter står blandt an­dre Dan­ske Re­de­ri­er, som har få­et pen­ge til at ud­ar­bej­de en kort­læg­ning af kvin­der i re­de­ri­er­ne samt en kva­li­ta­tiv un­der­sø­gel­se af kvin­ders kar­ri­e­re­mæs­si­ge mu­lig­he­der og bar­ri­e­rer i bran­chen. Re­sul­ta­tet af un­der­sø­gel­sen vil dan­ne grund­lag for fast­sæt­tel­se af frem­ti­di­ge ind­sats­om­rå­der in­den­for kønsdiversitet.

Et an­det støt­tet pro­jekt er fra For­e­nin­gen Skon­ner­ten Zar, der vil ska­be et sko­le­til­bud til 9. og 10. klas­ses år­gang som en al­ter­na­tiv af­slut­ning på fol­ke­sko­len. Der er ta­le om en slags ef­ter­sko­le for ele­ver, der har brug for nye ud­for­drin­ger og en an­der­le­des sko­le­form end folkeskolen.

Ski­bet har plads til 12 ele­ver pr. år, hvor sko­le­gang kom­bi­ne­res med sejlads og sø­mand­skab om­bord på Skon­ner­ten Zar.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer