Annoncespot_img

Merete Eldrup indtræder i Egmont Fondens bestyrelse

Fhv. administrerende direktør for TV2, Merete Eldrup, indtræder i Egmont Fondens bestyrelse.

Merete Eldrup (foto: Roxkwool Fonden)
Me­re­te El­d­rup (fo­to: Roxkwool Fonden)

Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­se har på sit års­mø­de ud­pe­get Me­re­te El­d­rup som nyt bestyrelsesmedlem.

Si­den Me­re­te El­d­rup sid­ste som­mer fra­t­rå­d­te stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i TV2 har hun på­ta­get sig fle­re op­ga­ver som pro­fes­sio­nelt bestyrelsesmedlem.

Med virk­ning fra 1. ja­nu­ar 2020 blev hun for­mand for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se. Hun har des­u­den for ny­lig over­ta­get for­mand­spo­sten i Ro­ck­wool Fon­den ef­ter Lars Nør­by Jo­han­sen. Li­ge som hun for­ven­tes at over­ta­ge for­mand­spo­sten i Nykre­dit a/s og Nykre­dit Re­al­kre­dit a/s i for­bin­del­se med be­sty­rel­ses­kon­sti­tu­e­rin­gen ef­ter årets generalforsamling.

Me­re­te El­d­rup er des­u­den med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia, hvor hun er valgt for valg­grup­pen ’Er­hverv’.

På Eg­mont Fon­dens års­mø­de blev og­så be­sty­rel­ses­for­mand Lars-Jo­han Jarn­hei­mer ge­nud­pe­get til en fi­re-årig pe­ri­o­de. Og næst­for­mand Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen blev ge­nud­pe­get til en to-årig periode.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer