Lars Rebien Sørensen bliver ny formand for Novo Nordisk Fonden

Sten Schei­bye ud­træ­der af be­sty­rel­ser­ne i No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings A/S. Lars Re­bi­en Sø­ren­sen over­ta­ger beg­ge for­mand­spo­ster pr. 1. juli og Ma­ri­an­ne Phi­lip bli­ver ny næst­for­mand i fon­den.

Lars Rebien Sørensen
Lars Re­bi­en Sø­ren­sen bli­ver fra 1. juli 2018 ny be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den.

No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se har på et mø­de 16. maj indstil­let, at Lars Re­bi­en Sø­ren­sen bli­ver ny be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den med ef­fekt fra 1. juli 2018. Han bli­ver sam­ti­dig for­mand for fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab, No­vo Hol­dings A/S, op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen af­lø­ser på beg­ge for­mand­spo­ster Sten Schei­bye, der ud­træ­der af be­sty­rel­ser­ne.

Sten Schei­bye har væ­ret for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings si­den marts 2013, ef­ter han blev valgt ind i fonds­be­sty­rel­sen i 2012. I hans for­mand­s­pe­ri­o­de er fon­dens ud­delinger vok­set fra 687 mio. kr. i 2013 til 5,8 mia. i 2017, og i alt har fon­den ud­delt 12,9 mia. kr. i de fem år.

”Jeg me­ner, at det er det ret­te tids­punkt at vi­de­re­gi­ve sta­fet­ten. No­vo Nor­disk Fon­den af­slut­ter i år den stra­te­gi, som jeg var med til at de­fi­ne­re i 2013, og som jeg som for­mand har haft det over­ord­ne­de an­svar for. Si­den me­dio 2017 har vi i be­sty­rel­sen ar­bej­det med at de­fi­ne­re en ny fe­mårs­stra­te­gi for fon­den for 2019-2023. Lars Re­bi­en Sø­ren­sen har na­tur­lig­vis væ­ret med i ud­vik­lin­gen af den nye stra­te­gi, som han nu kom­mer til at stå i spid­sen for,” si­ger Sten Schei­bye i pres­se­med­del­el­sen.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­ser­ne for No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings i marts 2017 og blev valgt til næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den i marts 2018.

”No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings har med Sten Schei­bye som for­mand væ­ret igen­nem en fan­ta­stisk ud­vik­ling. Det er et stort an­svar og et pri­vil­e­gi­um at væ­re med til at gen­nem­fø­re fon­dens nye stra­te­gi i de kom­men­de år til gavn for men­ne­skers liv og bæ­re­dyg­tig­he­den i sam­fund­et,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

I for­bin­del­se med for­mands­skif­tet bli­ver Ma­ri­an­ne Phi­lip, part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Kro­mann Re­u­mert, ny næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den per 1. juli. Hun har væ­ret med­lem af fonds­be­sty­rel­sen si­den 2014.

Sam­ti­dig bli­ver Ste­en Ri­is­gaard næst­for­mand i No­vo Hol­dings be­sty­rel­se. Ste­en Ri­is­gaard har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i No­vo Hol­dings si­den 2013.

Per 1. juli 2018 ud­gø­res No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se af føl­gen­de med­lem­mer:

 • Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, for­mand
 • Ma­ri­an­ne Phi­lip, næst­for­mand
 • Lars Fug­ger
 • Li­se­lot­te Høj­gaard
 • Lars Munch
 • Ste­en Ri­is­gaard
 • Mads Grøn, me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant
 • An­ne Ma­rie Kver­neland, me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant
 • Lars Bo Køp­pler, me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant

Per 1. juli 2018 ud­gø­res No­vo Hol­dings’ be­sty­rel­se af føl­gen­de med­lem­mer:

 • Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, for­mand
 • Ste­en Ri­is­gaard, næst­for­mand
 • Je­an-Luc Bu­tel
 • Jep­pe Chri­sti­an­sen
 • Fran­cis Cuss
 • Vi­vi­an­ne Mon­ges

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.