Lars Rebien Sørensen bliver ny formand for Novo Nordisk Fonden

Sten Scheibye udtræder af bestyrelserne i Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings A/S. Lars Rebien Sørensen overtager begge formandsposter pr. 1. juli og Marianne Philip bliver ny næstformand i fonden.

Lars Rebien Sørensen
Lars Re­bi­en Sø­ren­sen bli­ver fra 1. juli 2018 ny be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fonden.

No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se har på et mø­de 16. maj indstil­let, at Lars Re­bi­en Sø­ren­sen bli­ver ny be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den med ef­fekt fra 1. juli 2018. Han bli­ver sam­ti­dig for­mand for fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab, No­vo Hol­dings A/S, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen af­lø­ser på beg­ge for­mand­spo­ster Sten Schei­bye, der ud­træ­der af bestyrelserne.

Sten Schei­bye har væ­ret for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings si­den marts 2013, ef­ter han blev valgt ind i fonds­be­sty­rel­sen i 2012. I hans for­mand­s­pe­ri­o­de er fon­dens ud­delinger vok­set fra 687 mio. kr. i 2013 til 5,8 mia. i 2017, og i alt har fon­den ud­delt 12,9 mia. kr. i de fem år.

”Jeg me­ner, at det er det ret­te tids­punkt at vi­de­re­gi­ve sta­fet­ten. No­vo Nor­disk Fon­den af­slut­ter i år den stra­te­gi, som jeg var med til at de­fi­ne­re i 2013, og som jeg som for­mand har haft det over­ord­ne­de an­svar for. Si­den me­dio 2017 har vi i be­sty­rel­sen ar­bej­det med at de­fi­ne­re en ny fe­mårs­stra­te­gi for fon­den for 2019-2023. Lars Re­bi­en Sø­ren­sen har na­tur­lig­vis væ­ret med i ud­vik­lin­gen af den nye stra­te­gi, som han nu kom­mer til at stå i spid­sen for,” si­ger Sten Schei­bye i pressemeddelelsen.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­ser­ne for No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings i marts 2017 og blev valgt til næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den i marts 2018.

”No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings har med Sten Schei­bye som for­mand væ­ret igen­nem en fan­ta­stisk ud­vik­ling. Det er et stort an­svar og et pri­vil­e­gi­um at væ­re med til at gen­nem­fø­re fon­dens nye stra­te­gi i de kom­men­de år til gavn for men­ne­skers liv og bæ­re­dyg­tig­he­den i sam­fund­et,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

I for­bin­del­se med for­mands­skif­tet bli­ver Ma­ri­an­ne Phi­lip, part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Kro­mann Re­u­mert, ny næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den per 1. juli. Hun har væ­ret med­lem af fonds­be­sty­rel­sen si­den 2014.

Sam­ti­dig bli­ver Ste­en Ri­is­gaard næst­for­mand i No­vo Hol­dings be­sty­rel­se. Ste­en Ri­is­gaard har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i No­vo Hol­dings si­den 2013.

Per 1. juli 2018 ud­gø­res No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se af føl­gen­de medlemmer:

 • Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, formand
 • Ma­ri­an­ne Phi­lip, næstformand
 • Lars Fug­ger
 • Li­se­lot­te Højgaard
 • Lars Munch
 • Ste­en Riisgaard
 • Mads Grøn, medarbejderrepræsentant
 • An­ne Ma­rie Kver­neland, medarbejderrepræsentant
 • Lars Bo Køp­pler, medarbejderrepræsentant

Per 1. juli 2018 ud­gø­res No­vo Hol­dings’ be­sty­rel­se af føl­gen­de medlemmer:

 • Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, formand
 • Ste­en Ri­is­gaard, næstformand
 • Je­an-Luc Butel
 • Jep­pe Christiansen
 • Fran­cis Cuss
 • Vi­vi­an­ne Monges

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer