DI: Vi skal sikre den næste generation af fondsejede virksomheder

Dansk Industri organiserer mange af datterselskaberne i landets store fonds­koncerner. Der­for har branche­organi­sationen naturligt også taget moder­fondene under sine vinger. I stigende grad tager DI også emner op som vedrører fondenes filantropiske virksomhed. Vi har spurgt direktør i DI, Tine Roed, hvad organi­sa­tionens ambitioner er på fonds­om­rå­det, og hvor hun ser de største udfordringer.

Tine Roed (foto: Hans Søndergaard)
Ti­ne Ro­ed, di­rek­tør i Dansk In­du­stri (fo­to: Hans Søndergaard)

Hvad er bag­grun­den for, at DI har øget fo­kus på fondene?

”DI har al­tid haft fo­kus på de er­hvervs­dri­ven­de fon­des in­ter­es­ser, da vi har man­ge af de fonds­eje­de virk­som­he­der som med­lem­mer. Der­u­d­over ved vi, at go­de ram­me­vil­kår for er­hvervs­dri­vende fon­de har po­si­ti­ve ef­fek­ter for fast­holdelse af arbejds­pladser og skat­te­be­ta­ling­er i Dan­mark, samt for in­nova­tion og forsk­ning som kom­mer os al­le til gavn. Der­for ser DI det som en vig­tig op­ga­ve at del­ta­ge i den of­fent­li­ge de­bat om fon­de, be­kæm­pe myter med fak­ta og på­vir­ke ram­me­vil­kå­re­ne i en po­si­tiv ret­ning, så­vel pro­ak­tivt som re­ak­tivt. Bå­de den of­fent­li­ge de­bat og det re­gu­la­to­ri­ske fo­kus på fon­de­ne er øget de se­ne­ste år, f.eks. med en ny er­hvervs­fonds­lov, an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se og op­mærk­som­hed på de skat­te­mæs­si­ge ram­mer. Så man kan si­ge, at DI’s fo­kus på fon­de­ne er fulgt med udviklingen. ”

Hvad kan DI gø­re for fondene?

”DI an­ser sig som et ta­le­rør for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i den of­fent­li­ge de­bat, hvor vi kan hjæl­pe med at sæt­te en dags­or­den el­ler på­vir­ke en igang­væ­ren­de dags­or­den. DI’s hold­nin­ger har stor vægt, når er­hvervs­li­vets ram­me­vil­kår fast­læg­ges. DI er der­for en vig­tig re­præ­sen­tant for fon­de­nes in­ter­es­ser, når der sker æn­drin­ger i reg­ler og an­be­fa­lin­ger, el­ler når der er be­hov for så­dan­ne æn­drin­ger, uan­set om det re­la­te­rer sig til fon­des stif­tel­se, le­del­se, ka­pi­tal, ud­de­ling­er, regnskabs­aflæggelse, skatte­vilkår el­ler an­det. DI’s fo­kus er na­tur­ligt mest på de er­hvervs­drivende fon­des in­ter­es­ser, men man­ge pro­blem­stil­lin­ger er de sam­me for ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de. Det er klart, at det er DI’s med­lem­mer, der sty­rer DI’s hold­nin­ger. Som fond el­ler fond­se­jet virk­som­hed op­når man der­for kun ind­fly­del­se på DI’s hold­ning, hvis man er med­lem. Men DI’s ar­bej­de for medlem­mernes in­ter­es­ser vil of­te og­så kom­me an­dre fon­de og fonds­ejede virk­som­he­der til go­de, så vi be­trag­ter os langt hen ad vej­en som fon­de­nes re­præ­sen­tant ge­ne­relt i den­ne sam­men­hæng. 
DI hol­der og­så arrange­menter om ak­tu­el­le em­ner for fon­de. Arrange­menterne kan bå­de fun­ge­re som en mu­lig­hed for di­a­log med det po­li­ti­ske sy­stem, pres­se og an­dre ek­ster­ne interes­senter og som prak­tisk in­spira­tion til fon­de­nes in­ter­ne ar­bej­de. Fon­de­nes Dag er vo­res sto­re år­li­ge event, hvor di­a­lo­gen med det po­li­ti­ske sy­stem er en del af for­må­let. Der­u­d­over kan vi ef­ter be­hov af­hol­de se­mi­na­rer om prak­tisk re­le­van­te em­ner, så­som vo­res ny­ligt af­hold­te se­mi­nar om ef­fek­t­må­ling af uddelinger.”

Hvad ser DI som de vig­tig­ste ak­tu­el­le ud­for­drin­ger for de er­hvervs­dri­ven­de fonde?

”Sik­ring af fø­de­kæ­den er en af de helt sto­re ud­for­drin­ger. Hvor­dan sik­rer vi, at Dan­mark er i stand til at ska­be ram­mer­ne for den næ­ste ge­ne­ra­tion af suc­ces­ri­ge fond­se­je­de virk­som­he­der som Carls­berg, Lund­beck, A.P. Møl­ler-Mær­sk, Dan­foss, Grund­fos, No­vo-Nor­disk, Wil­li­am De­mant osv.? Dan­mark har ik­ke set stif­tel­sen af en stør­re dansk er­hvervs­dri­ven­de fond si­den 1990’erne, hvil­ket blandt an­det skyl­des skat­te­reg­ler­ne i for­bin­del­se med over­dra­gel­se af en virk­som­hed til en fond. Gen­nem ar­bej­det i erhvervs­fonds­udvalget var DI med til at sæt­te det­te pro­blem på den po­li­ti­ske dags­or­den til­ba­ge i 2012, og vi har si­den fulgt den poli­tis­ke ud­vik­ling tæt. Det po­li­ti­ske fler­tal er så­dan set på plads – bredt hen over mid­ten af Fol­ke­tin­get. Nu mang­ler blot den en­de­li­ge mo­del, som vi skal ha­ve sik­ret bli­ver tilstræk­kelig attraktiv.”

”En an­den ud­for­dring er fon­de­nes konso­lide­rings­fradrag, der blev kraf­tigt be­skå­ret i 2016 med det fa­mø­se lov­for­slag L71. He­le pro­ces­sen om­kring lov­for­sla­get er no­get, vi skal sik­re ik­ke gen­ta­ger sig. Frem­sat med brug af et for­æl­det da­ta­grund­lag, uden no­gen form for var­sel, med ul­tra­kort hø­rings­frist, 5 ar­bejds­da­ge, og hur­tig ikraft­træ­den. Det var ik­ke kønt. Det lyk­ke­des at få an­nul­le­ret fjer­nel­sen af transpa­rens­reglen og at få politi­kernes er­ken­del­se af, at pro­ces­sen var yderst man­gel­fuld. Men det sto­re ind­hug i konso­lide­rings­fra­draget be­står ind­til vi­de­re. Vi ser frem til den kom­men­de eva­lu­e­ring af reg­ler­ne se­ne­re i år.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer