KFI-fonden afsætter 150 mio. til købmændene

KFI Erhvervsdrivende Fond har over de seneste tre år uddelt en kvart milliard til landets købmænd. I år har bestyrelsen afsat et rekordbeløb på 150 mio. kr., fremgår det af fon­dens årsregnskab.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ud­del­te sid­ste år 83 mio. kr. til frie dan­ske køb­mand. Fon­den ejer blandt an­det 42 pct. af Da­gro­fa-kon­cer­nen, der står bag dag­lig­va­rekæ­der­ne Me­ny, Spar, Min Køb­mand og Let-Køb.

De se­ne­ste tre år har fon­den i alt ud­delt 250 mio. kr., og for 2018 er der af­sat yder­li­ge­re 150 mio. kr., hvil­ket er det hø­je­ste be­løb, si­den be­sty­rel­sen for fi­re år si­den traf be­slut­ning om at ud­de­le, frem­går det af KFI’s årsberetning.

I 2016 og 2017 blev cir­ka 75 pct. af mid­ler­ne gi­vet som så­kald­te A-ud­de­lin­ger i form af di­rek­te støt­te til in­di­vi­du­el­le købmænd.

”Det kan for ek­sem­pel væ­re til ener­giop­ti­me­ring af køl, frys el­ler be­lys­ning. Ud­de­lin­ger gi­ves og­så i for­bin­del­se med mo­der­ni­se­ring af pro­fi­l­om­rå­der som fisk, de­li­ka­tes­se, ba­ger og cho­ko­la­de. Støt­ten gi­ves for ek­sem­pel i form af ren­te­fri­hed. Der er li­ge­le­des mu­lig­hed for ud­de­ling­er til ud­dan­nel­se, lønt­ilskud i for­bin­del­se med generations­skifter og mentorordninger.”

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond vil i år styr­ke ind­sat­sen for at øge kend­ska­bet til B-ud­de­lin­ger­ne. De ud­de­les til bre­de­re sek­tor­re­la­te­re­de for­mål som ek­sem­pel­vis IT-sy­ste­mer, dankort­ter­mi­na­ler, bygge­programmer til købmands­kæderne, ud­dan­nel­se og mentorordninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer