Annoncespot_img

Novo Nordisk Fonden bevilger 250 mio. kr. til national coronatest

Statens Serum Institut modtager op til 250 mio. kr. fra Novo Nordisk i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for den ny coronavirus.

Covid-19-test
Ini­ti­a­ti­vet vil ar­bej­de med to for­skel­li­ge test. Dels viru­ste­sten, som kan af­gø­re om en per­son har covid-19. Der­u­d­over og­så en an­ti­stof­test, der kan vi­se, om en per­son har dan­net an­ti­stof­fer og så­le­des vi­ser tegn på al­le­re­de at ha­ve haft covid-19 (mo­del­fo­to).

Op mod 20.000 dan­ske­re om da­gen skal kun­ne te­stes for cor­o­navirus. Der­for har No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­get 250 mio. kr. til et na­tio­nalt test­cen­ter for­ank­ret ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­dens be­vil­ling blev be­slut­tet den 27. marts og er gå­et til ind­køb og op­sæt­ning af den nød­ven­di­ge in­fra­struk­tur og som sup­ple­ment til om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med tests.

Det nye na­tio­na­le test­cen­ter får nav­net Test­cen­ter Dan­mark. Det er etab­le­ret i tæt sam­ar­bej­de mel­lem No­vo Nor­disk Fon­den, No­vo Nor­disk A/S, sta­ten, re­gio­ner­ne, det na­tio­na­le be­red­skab og sygehuse.

No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Nor­disk bi­står med rå­d­giv­ning, mand­skab og tek­no­lo­gi, mens bl.a. No­vozy­mes sky­der ud­styr ind i samarbejdet.

”Test­cen­ter Dan­mark er et sær­de­les vig­tigt ini­ti­a­tiv, der vil med­vir­ke til at sik­re, at fle­re men­ne­sker vil kun­ne bli­ve te­stet for den nye cor­o­navirus. Det vil kun­ne ska­be en stør­re tryg­hed og sik­ker­hed for den en­kel­te og de per­so­ner, som man om­gås med, og det vil kun­ne un­der­byg­ge den grad­vi­se genåb­ning af sam­fun­det, her­un­der gen­start af den dan­ske øko­no­mi. Et na­tio­nalt set-up, der kan for­bed­re vo­res ev­ner til at te­ste be­folk­nin­gen i stor ska­la, vil og­så gø­re os bed­re ru­stet til at ta­ck­le ud­for­drin­ger som den­ne i frem­ti­den,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fonden.

Hele Danmark

Bor­ge­re vil kun­ne få fo­re­ta­get test i de hvi­de tel­te, der de se­ne­ste uger er rejst i al­le fem dan­ske re­gio­ner. Tel­te­ne er be­man­det af re­gio­ner­ne og det na­tio­na­le be­red­skab. Al­le test bli­ver der­ef­ter trans­por­te­ret til Test­cen­ter Dan­mark på Sta­tens Se­rum In­sti­tut, hvor de analyseres.

Ini­ti­a­ti­vet vil ar­bej­de med to for­skel­li­ge test. Dels viru­ste­sten, som kan af­gø­re om en per­son har covid-19. Der­u­d­over og­så en an­ti­stof­test, der kan vi­se, om en per­son har dan­net an­ti­stof­fer og så­le­des vi­ser tegn på al­le­re­de at ha­ve haft covid-19.

”Vi har ar­bej­det ben­hårdt på at øge test­ka­pa­ci­te­ten si­den cor­o­navirus be­gynd­te at spre­de sig i Dan­mark. Nu har vi få­et op­byg­get ka­pa­ci­tet, og den skal vi ud­nyt­te til ful­de. På den må­de kan vi sik­re ret­ti­dig be­hand­ling af bor­ge­re smit­tet med covid-19, og så kan vi føl­ge smit­te­ud­vik­lin­gen i sam­fun­det, og an­ven­de den vi­den ak­tivt, når vi grad­vist genåb­ner Dan­mark,” si­ger Sund­heds- og æl­dre­mi­ni­ster Magnus Heunicke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer