Annoncespot_img

Forskningsfond justerer uddelingsstrategien

Bestyrelsen i Karen Elise Jensens Fond har defineret nye pejlemærker for sine uddelinger: Fremover går broderparten af uddelingsmidlerne til forskning i én stor folkesygdom, og hvert år udskiftes sygdomskategorien. Samtidig ønsker fonden særligt at tilgodese unge forskere.

Si­den Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk blev for­mand for Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond, har han sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se gen­nem­ført en mar­kant æn­dring i må­den at de­le pen­ge ud på. Det skal blandt an­det væ­re slut med at ”fyl­de hul­ler i drifts­bud­get­ter­ne” på dan­ske ho­spi­ta­ler. (fo­to: SDU).

Den al­me­ne forsk­nings­fond Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond, der de se­ne­re år har ud­delt 25-30 mil­li­o­ner kro­ner om året til især en ræk­ke for­skel­li­ge min­dre forsk­nings­pro­jek­ter på dan­ske ho­spi­ta­ler og uni­ver­si­te­ter, har ud­stuk­ket en ny ud­de­lings­mæs­sig kurs.

Fon­den blev op­ret­tet af Ka­ren Eli­se Jen­sen i 1986, ef­ter at hun seks år for­in­den hav­de mi­stet sin dat­ter Suzan­ne til leukæ­mi. For­må­let med fon­den var at støt­te læ­ge­vi­den­ska­ben, der hav­de gjort en stor ind­sats for at hel­bre­de dat­te­ren, og i sær­de­les­hed at hjæl­pe kom­men­de can­cer- og leukæmipatienter.

Pro­fes­sor, dr​.med. Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk, der har sit dag­li­ge vir­ke som di­rek­tør på Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed un­der Syd­dansk Uni­ver­si­tet, ud­skif­te­de i 2020 en me­nig be­sty­rel­ses­post med for­mands­hver­vet i Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond.

Det har helt sik­kert væ­ret go­de for­mål, vo­res mid­ler er gå­et til, men in­di­mel­lem har vi og­så haft en mi­stan­ke om, at nog­le af pen­ge­ne er ble­vet brugt til at fyl­de hul­ler i driftsbudgetterne

Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond

Og si­den Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk sat­te sig for bor­den­den, har han sam­men med de fi­re øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer gen­nem­ført en mar­kant æn­dring i må­den at de­le pen­ge ud på. Det skal, som han ud­tryk­ker det, blandt an­det væ­re slut med at ”fyl­de hul­ler i drifts­bud­get­ter­ne” på dan­ske hospitaler.

”I rig­tig man­ge år har vi især gi­vet pen­ge til man­ge og re­la­tivt små pro­jek­ter på sy­ge­hu­se­ne i Aar­hus og Aal­borg. Det har helt sik­kert væ­ret go­de for­mål, vo­res mid­ler er gå­et til, men in­di­mel­lem har vi og­så haft en mi­stan­ke om, at nog­le af pen­ge­ne er ble­vet brugt til at fyl­de hul­ler i drifts­bud­get­ter­ne. Der­for har vi haft en god dis­kus­sion i be­sty­rel­sen om, hvor­vidt vi kun­ne fin­de nog­le an­dre om­rå­der at ar­bej­de med. Og ef­ter en snak med Ci­vilsty­rel­sen stod det klart, at det kan vi godt,” for­tæl­ler Mor­ten Klöck­er Grønbæk.

I fon­dens fun­dats står, at den skal gi­ve pen­ge til læ­ge- og sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, bå­de fore­byg­gel­se, di­ag­no­stik og be­hand­ling – og subsi­diært til an­dre god­gø­ren­de formål.

”Vi har haft man­ge bol­de i luf­ten i be­sty­rel­sen og man­ge spæn­den­de dis­kus­sio­ner, in­den vi er nå­et frem til, hvor­dan vi i hen­hold til fun­dat­sen frem­over skal bru­ge fon­dens mid­ler. Det har re­sul­te­ret i to pej­le­mær­ker: Det ene er at støt­te sto­re, be­tyd­nings­ful­de fol­ke­syg­dom­me, for ek­sem­pel lun­ge- og hjer­te­syg­dom­me, hvor vi skif­ter syg­dom­ska­te­go­ri hvert år. Det an­det pej­le­mær­ke er at ha­ve et sær­ligt blik for un­ge for­ske­re,” si­ger Mor­ten Klöck­er Grønbæk.

Vil positionere fonden

Iføl­ge pro­fes­soren ind­led­tes den nye må­de at ar­bej­de på i 2021, hvor fon­den pri­mært støt­te­de forsk­ning i hjer­te­syg­dom­me, og i år er det forsk­nings­pro­jek­ter in­den­for kro­ni­ske lun­ge­syg­dom­me som for ek­sem­pel KOL, der kan sø­ge om fon­dens penge.

”De kom­men­de år vil jeg gæt­te på, at vi fo­ku­se­rer på blandt an­det mu­skel-ske­let­syg­dom­me og men­tal sund­hed. Det vil væ­re næ­sten al­le pen­ge­ne hvert år, der går til den ud­valg­te syg­dom­ska­te­go­ri, bort­set fra at vi sæt­ter et lil­le be­løb af til an­den form for god­gø­ren­de støt­te. I år har vi for ek­sem­pel gi­vet pen­ge til Rø­de Kors og Læ­ger Uden Græn­ser,” op­ly­ser Mor­ten Klöck­er Grønbæk.

Man­ge af de stør­ste fon­de gi­ver ty­pisk sto­re be­vil­lin­ger til dyg­ti­ge for­ske­re med lan­ge cv’er og pu­bli­ka­tions­li­ster på stør­rel­se med Rundetårn

Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond

Når Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond sær­ligt øn­sker at til­go­de­se un­ge for­ske­re, sker det blandt an­det for at ad­skil­le fon­den fra en ræk­ke af de sto­re dan­ske fon­de, der støt­ter sygdomsforskning.

”Man­ge af de stør­ste fon­de gi­ver ty­pisk sto­re be­vil­lin­ger til dyg­ti­ge for­ske­re med lan­ge cv’er og pu­bli­ka­tions­li­ster på stør­rel­se med Run­detårn, og be­vil­lin­ger­ne gi­ver gi­vet­vis of­te po­te. Men de støt­ter sjæl­dent yn­gre for­ske­res go­de ide­er. Vi vil ger­ne for­sø­ge at po­si­tio­ne­re Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond blandt de man­ge an­dre fon­de, og vi me­ner, at vi selv med re­la­tivt små be­løb vir­ke­lig kan gø­re en for­skel for nog­le af dis­se un­ge ge­ni­er. Så nu skri­ver vi spe­ci­fikt i vo­res op­slag, at vi især fo­ku­se­rer på at få go­de ide­er fra un­ge for­ske­re på po­st­doc-ni­veau, der hver kan få mel­lem halvan­den og tre mil­li­o­ner kro­ner til de­res pro­jek­ter,” si­ger Mor­ten Klöck­er Grønbæk.

I gen­nem­snit er der de se­ne­ste fem år ble­vet ud­delt 25 mil­li­o­ner kro­ner om året, ef­ter at fon­den i nog­le år grun­det konjunk­tu­rer­ne var ne­de på 8-10 mil­li­o­ner kro­ner i sam­le­de år­li­ge ud­de­lings­sum­mer. Her i 2022 kom­mer ud­de­lings­be­lø­bet iføl­ge fonds­for­man­den sand­syn­lig­vis op på 30 mil­li­o­ner kroner.

”Men jeg er lidt be­kym­ret for, om af­ka­stet af vo­res in­ve­ste­rin­ger i år bli­ver på et ni­veau, så vi kan fast­hol­de så sto­re ud­de­lin­ger i 2023. Må­ske må vi indstil­le os på at de­le lidt min­dre ud de næ­ste år,” si­ger han.

Bånd til Aage V. Jensens fonde

Hi­sto­risk er der tæt­te fa­mi­liæ­re bånd mel­lem Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond og Aa­ge V. Jen­sens Fon­de med den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond i spidsen.

Ka­ren Eli­se Jen­sen var så­le­des gift med Aa­ge V. Jen­sen, og sam­men fik de tre børn.

Frem til novem­ber 2020 hav­de Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond li­ge­som Aa­ge V. Jen­sens Fon­de adres­se på Kamp­manns­ga­de 1 i Kø­ben­havn hos ad­vo­kat Leif Skov, der gen­nem me­re end 30 år var front­fi­gur i Aa­ge V. Jen­sens Fon­de og blandt an­det i 13 år sad for bor­den­den i be­sty­rel­sen i Aa­ge V. Jen­sen Naturfond.

Og iføl­ge CVR-re­gi­stret hav­de Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond fra novem­ber 2020 og frem til 30. ju­ni i år adres­se hos an­part­s­sel­ska­bet Dansk In­veco på Kamp­manns­ga­de i Kø­ben­havn. Di­rek­tio­nen i Dansk In­veco be­står af ad­vo­kat Sys Rovsing og ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov, der er dat­ter af Leif Skov og sid­ste år blev for­mand for Aa­ge V. Jen­sen Naturfond.

Vi har væ­ret rig­tig godt til­fred­se med, hvor­dan ad­mi­ni­stra­tio­nen fo­re­gik tid­li­ge­re, så skif­tet har ik­ke no­get at gø­re med hver­ken at kap­pe el­ler ska­be bånd

Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond

Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond har nu adres­se hos ad­vo­ka­ter­ne An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord og Sys Rovsing på Po­ul An­kers Ga­de i Kø­ben­havn. Flyt­nin­gen den­ne som­mer er iføl­ge Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk ”en rent prak­tisk for­an­stalt­ning re­la­te­ret til fondsadministrationen”.

”Vi har væ­ret rig­tig godt til­fred­se med, hvor­dan ad­mi­ni­stra­tio­nen fo­re­gik tid­li­ge­re, så skif­tet har ik­ke no­get at gø­re med hver­ken at kap­pe el­ler ska­be bånd. Be­sty­rel­sen be­står af fi­re læ­ger og én jurist, og juri­sten i be­sty­rel­sen var i en lang pe­ri­o­de Met­te Skov, og der­for var det op­portunt, at hen­des fir­ma for et gan­ske lil­le be­løb hånd­te­re­de ad­mi­ni­stra­tio­nen af fon­den. Nu er ad­vo­kat An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord kom­met med i be­sty­rel­sen, og så gi­ver det god me­ning for os, at det er An­ne Bir­git­tes fir­ma, der hånd­te­rer fondsad­mi­ni­stra­tio­nen,” si­ger Mor­ten Klöck­er Grønbæk.

At Mor­ten Klöck­er Grøn­bæk ik­ke selv skal ha­ve no­get med ad­mi­ni­stra­tio­nen at gø­re, be­kom­mer ham vel, til­fø­jer han.

”Det er en kæm­pe let­tel­se for så­dan én som mig, der og­så har an­det at se til end at væ­re fonds­for­mand og som i øv­rigt ik­ke har så me­get for­stand på fondsad­mi­ni­stra­tion, at det er An­ne Bir­git­tes fir­ma, der hånd­te­rer ad­mi­ni­stra­tio­nen,” si­ger Mor­ten Klöck­er Grønbæk.

Bestyrelsen i Karen Elise Jensens Fond

  • For­mand: Di­rek­tør, pro­fes­sor, dr. med. Mor­ten Grøn­bæk, Sta­tens In­sti­tut for Folkesundhed.
  • In­sti­tut­le­der, pro­fes­sor dr​.med. Jør­gen Frøkiær, In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin, Aar­hus Universitet.
  • In­sti­tut­le­der, pro­fes­sor, Ph.d. Sten Ras­mus­sen, In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin, Aal­borg Universitet.
  • Prak­ti­se­ren­de læ­ge Sa­ra Cvetkovski.
  • Ad­vo­kat (H) An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer