Konference: Dansk Erhverv og EY ser på fremtidens erhvervsfonde

Dansk Erhverv og EY inviterer d. 23. oktober til konference om de nyeste tendenser, udfordringer og regler for erhvervsdrivende fonde.

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) er blandt op­lægs­hol­der­ne, når EY og Dansk Er­hverv den 23. ok­to­ber in­vi­te­rer til fond­s­kon­fe­ren­ce på Bør­sen. Kar­sten Lauritzen vil for­tæl­le om den frem­tidige fonds­be­skat­ning med af­sæt i den kom­men­de rap­port fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets ar­bejds­gruppe om fon­de­nes ad­gang til succession.

Ud­over skat­te­mi­ni­ste­ren vil en ræk­ke eks­per­ter og re­præ­sen­tan­ter fra fon­de gi­ve de­res bud på de se­ne­ste ten­den­ser for er­hvervs­dri­ven­de fon­de in­den for im­pact in­ve­st­ments, CSR, ju­ra, regn­skab og vær­di­en af fon­de­nes uddelinger.

Pro­gram

 • 12.15 – 12.45
  • Re­gi­stre­ring og sandwiches
 • 12.45 – 12.50
  • Vel­komst
   v/ Adm. di­rek­tør i Dansk Er­hverv, Jens Klarskov og Part­ner Ole Ben­dixen, EY
 • 12.50 – 13.10
  • Se­ne­ste ten­den­ser på fonds­om­rå­det – med fo­kus på le­del­sens ansvar
   v/ Execu­ti­ve Di­rector Sus­an­ne Scott Le­vin­sen og Ma­na­ger Mar­tin Po­ul­sen, EY Law
 • 13.10 – 13.30
  • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions fo­kus på im­pact in­ve­st­ments – en nytænk­ning i fon­de­nes må­de at ud­de­le på
   v/ Ma­nag­ing Di­rector Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, Be­st­sel­ler Foundation
 • 13.30 – 13.50
  • God fonds­le­del­se – trans­pa­rens fore­byg­ger myter
   v/ Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, re­præ­sen­te­ret af Part­ner Ma­ri­an­ne Phi­lip, Kro­mann Re­u­mert - for­mand for Ko­mitéen for god Fondsledelse
 • 13.50 - 14.20
  • Eks­pert­pa­nel om ud­for­drin­ger i sam­spil­let mel­lem CSR, kom­mu­ni­ka­tion og regn­skabs­af­læg­gelse i er­hvervs­dri­ven­de fonde
   v/ CSR-chef Mor­ten Le­h­mann, Dansk Er­hverv, Jes­per Høj­berg Chri­sten­sen, Part­ner og be­sty­rel­ses­for­mand i Ne­xtwork og be­sty­rel­ses­med­lem i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond og Part­ner Jør­gen Blom, EY.
 • 14.20 – 14.50
  • Pau­se
 • 14.50 – 15.10
  • Hvor er de er­hvervs­dri­ven­de fon­de på vej hen?
   v/ Di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te, No­vo Nor­disk Fonden
 • 15.10 – 15.30
  • Fonds­be­skat­nin­gen i forandring
   v/ Pro­fes­sor Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, Kø­ben­havns Universitet
 • 15.30 – 15.50
  • Fonds­be­skat­nin­gen i fremtiden
   v/ Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen
 • 15.50 – 16.10
  • Er­hvervs­dri­ven­de fon­des vig­ti­ge rol­le som tand­hjul i den dan­ske vækstmotor
   v/ Er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mikkelsen
 • 16.10 – 16.15
  • Af­run­ding
   v/ Adm. di­rek­tør i Dansk Er­hverv, Jens Klarskov
 • 16.15 - ?
  • Net­værk og forfriskninger

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer