Annoncespot_img

Ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden

Tommy Thomsen bliver fra årsskiftet ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden.

Tommy Thomsen
 

Tom­my Thom­sen over­ta­ger pr. 1. ja­nu­ar 2019 po­sten som CEO ef­ter Bent Øster­gaard, der i lø­bet af 2019 går på pen­sion ef­ter 49 år i Lauritzen-gruppen.

Det op­ly­ser Lauritzen Fon­den i en pressemeddelelse. 

”Jeg vil ger­ne tak­ke Bent Øster­gaard for et godt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de og for hans mange­åri­ge ind­sats for Lauritzen-grup­pen. Jeg ser nu frem til at fort­sæt­te det tæt­te og kon­struk­ti­ve sam­ar­bej­de med Tom­my Thom­sen og vo­res nye næst­for­mand Erik G. Han­sen, ” ud­ta­ler Jens Dit­lev Lauritzen, for­mand for Lauritzen Fon­dens bestyrelse.

Tom­my Thom­sen, der har væ­ret med­lem af Lauritzen Fon­dens be­sty­rel­se si­den 2016 og næst­formand si­den 2017, har me­re end 30 års er­fa­ring i den ma­ri­ti­me sek­tor bl.a. fra Ma­ersk, Clip­per og Nor­dic Tan­kers. Han har si­den 2013 væ­ret an­sat som CEO for IFU (Investe­rings­fon­den for Ud­vik­ling­s­lan­de) en stats­lig fond, der rå­d­gi­ver og til­by­der ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal til dan­ske virk­som­he­der, der in­ve­ste­rer og etab­le­rer for­ret­ning i udviklingslande. 

Han er des­u­den be­sty­rel­ses­for­mand i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond og i C.W. Obel A/S samt med­lem af be­sty­rel­sen for PSA International.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer