Lundbeckfonden hædrer tre flittige forskningstalenter

Tre unge sundhedsvidenskabelige forskere under 30 år modtager Lundbeckfondens ta­lent­pris.

Josefine Stokholm Bækgaard, ph.d.-studerende, cand.med. er den ene af tre modtagere af Lundbeckfondens talentpris 2019
Jo­se­fi­ne Stok­holm Bæk­gaard, ph.d.-studerende, cand​.med. er den ene af tre mod­ta­ge­re af Lund­beck­fon­dens ta­lent­pris 2019 (fo­to Lundbeckfonden)

Lund­beck­fon­den har of­fent­lig­gjort årets ta­lent­pris-mod­ta­ge­re. Pri­ser­ne går til for­ske­re, som har præ­ste­ret sær­lig loven­de forsk­ning in­den for sundhedsvidenskab.

”Der er ta­le om tre me­get loven­de forsk­nings­ta­len­ter, som har im­po­ne­ret med man­ge stær­ke forsk­nings­re­sul­ta­ter i en ung al­der. Men ud over at pu­bli­ce­re flit­tigt og bi­dra­ge med ny vi­den til hver de­res forsk­nings­felt, så vi­ser de og­så ta­lent for in­nova­tion, sam­ar­bej­de og for­mid­ling. De har et stærkt fun­da­ment at byg­ge en spæn­den­de forsk­nings­kar­ri­e­re på,” si­ger forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Jan Egeb­jerg i en pressemeddelelse.

Med hver ta­lent­pris føl­ger 500.000 kr. – 150.000 kr. som per­son­lig hæ­der­spris og 350.000 til pris­mod­ta­ger­nes forskning.

De tre ta­lent­pris­mod­ta­ge­re er:

Jo­se­fi­ne Stok­holm Bæk­gaard, ph.d.-studerende, cand​.med., Rigs­ho­spi­ta­let, Anæ­stesik­li­nik­ken i Ho­ved­Or­to­Cen­tret og Kø­ben­havns Universitet

”Jo­se­fi­ne for­sker i aku­t­be­hand­ling af trau­me­pa­tien­ter med ilt. Hen­des forsk­ning har ledt til, at man i kli­ni­ske for­søg nu er ved at un­der­sø­ge, om der skal æn­dres i an­be­fa­lin­ger­ne af, hvor me­get ilt, der skal bru­ges i akutbehandling.

Jo­se­fi­ne har væ­ret på forsk­nings­op­hold på bå­de Har­vard Me­di­cal School og Avi­cen­ne Ho­spi­tal i Pa­ris, og hun spås en stor kar­ri­e­re som kli­nisk for­sker. Hun er des­u­den en dyg­tig for­mid­ler og har trods sin un­ge al­der al­le­re­de pu­bli­ce­ret et ek­stra­or­di­nært stort an­tal vi­den­ska­be­li­ge artikler.”

Jawad Haider Butt, modtager af Lundbeckfondens talentpris 2019
Jawad Hai­der Butt, re­ser­ve­læ­ge i tur­nus, ph.d.-studerende, cand​.med., mod­ta­ger af Lund­beck­fon­dens ta­lent­pris 2019 (fo­to Lundbeckfonden)

Jawad Hai­der Butt, re­ser­ve­læ­ge i tur­nus, ph.d.-studerende, cand​.med., Rigs­ho­spi­ta­let, Hjer­te­me­di­cinsk Klinik

”Jawad bru­ger på in­nova­tiv og ta­lent­fuld vis avan­ce­re­de sta­ti­sti­ske me­to­der til at ana­ly­se­re kli­ni­ske og re­gi­ster­ba­se­re­de da­ta. Hans forsk­ning har væ­ret med til at for­bed­re den må­de, vi be­hand­ler pa­tien­ter med hjer­te­kar­syg­dom­me. Det sid­ste år af sit ph.d.-studium vil Jawad til­brin­ge hos ver­dens før­en­de hjer­tesvigts­for­sker i Glas­gow. Han be­skri­ves som en usæd­van­ligt ta­lent­fuld og pas­sio­ne­ret for­sker, og han spås en frem­tid som før­en­de dansk hjer­te­læ­ge og in­ter­na­tio­nal hjer­te­for­sker. Jawad har trods sin un­ge al­der pu­bli­ce­ret et usæd­van­ligt stort an­tal vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler i in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te tidsskrifter.”

Jens Veide Andersen, modtager af Lundbeckfondens talentpris 2019
Jens Vel­de An­der­sen, ph.d.-studerende, cand.scient., mod­ta­ger af Lund­beck­fon­dens ta­lent­pris 2019 (fo­to Lundbeckfonden)

Jens Vel­de An­der­sen, ph.d.-studerende, cand.scient., Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet, In­sti­tut for Læ­ge­mid­del­de­sign og Far­mako­lo­gi, Neu­ro­Met Re­search Group

”Jens for­sker i hjer­nens neu­ro­trans­mit­te­re og ener­gi­stof­skif­te ved neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me. Jens har med sin forsk­ning væ­ret med at kort­læg­ge de mo­le­kylæ­re stof­skif­te­for­an­drin­ger som sker i hjer­nen ved ud­vik­ling af Alzhei­mers og Hunting­tons syg­dom. Han be­her­sker en ræk­ke for­skel­li­ge me­to­der og tek­no­lo­gi­er, der kan væ­re med til at iden­ti­fi­ce­re de grund­læg­gen­de me­ka­nis­mer bag syg­dom­me­ne og i sid­ste en­de fø­re til bed­re me­di­cinsk be­hand­ling. Jens be­skri­ves som en ek­stra­or­di­nært ta­lent­fuld, am­bi­tiøs og pas­sio­ne­ret ung neu­ro­for­sker med stor driv­kraft. Han sam­ar­bej­der med de bed­ste for­ske­re på tværs af di­sci­pli­ner i Dan­mark og i ud­lan­det, og han er bl.a. ved at vi­de­reud­dan­ne sig hos ver­dens før­en­de me­ta­bo­lis­me­for­ske­re i New York,” skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer