Ny rapport: Intensivt læringsforløb har ingen effekt

Det in­ten­si­ve lærings­for­løb Kø­ben­hav­ner­aka­de­miet har in­gen ef­fekt på hver­ken ele­ver­nes fag­li­ge resul­tater el­ler de­res triv­sel, vi­ser en ny rap­port fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­center og Ram­bøll.

Foreløbig effektanalyse

Hver­ken ele­ver­nes re­sul­ta­ter i dansk, ma­te­ma­tik el­ler ele­ver­nes triv­sel på­vir­kes af at del­ta­ge i det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er rul­let ud til fo­re­lø­big 13 kø­ben­havn­ske fol­ke­sko­ler.

Det er blandt ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne i en ny rap­port ud­ar­bej­det af Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter og kon­su­lentvirk­som­he­den Ram­bøll på veg­ne af Bi­ku­ben­fon­den og Eg­mont Fon­den.

Rap­por­ten hand­ler om Kø­ben­hav­nera­ka­de­miets ef­fekt på del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau, triv­sel, fra­vær og ud­dan­nel­ses­pa­rat­heds­vur­de­ring.

Om ef­fek­ten af det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på ele­ver­nes fag­li­ge ni­veau kon­klu­de­rer for­fat­ter­ne i rap­por­ten:

“Vi kan der­med si­ge, at Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et gør så lil­le en fag­lig for­skel for de del­ta­gen­de ele­ver, at vi ik­ke kan må­le den.”

I for­hold til ele­ver­nes triv­sel fin­der un­der­sø­gel­sen hel­ler in­gen ef­fekt.

Med hen­syn til del­ta­ger­nes fra­vær og de­res ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed fin­der rap­por­tens for­fat­te­re små ef­fek­ter – bå­de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve.

Del­ta­ger­ne i Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et har ek­sem­pel­vis hø­je­re ulov­ligt fra­vær end kon­trol­grup­pen, men la­ve­re grad af sy­ge­fra­vær.

Del­ta­ger­ne bli­ver des­u­den i min­dre grad end kon­trol­grup­pen vur­de­ret so­ci­alt pa­ra­te til at ta­ge en ud­dan­nel­se.

Hvad an­går sy­ge­fra­vær og ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed er re­sul­ta­ter­ne dog be­hæf­tet med en vis usik­ker­hed, skri­ver for­fat­ter­ne til rap­por­ten.

Tidligere tal var mere positive

Den nye rap­port er en del af en stør­re ef­fek­tun­der­sø­gel­se af de tre in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et samt af Dren­ge­a­ka­de­mi­et og Plan T, som er fi­nan­si­e­ret af Bi­ku­ben­fon­den og Eg­mont­fon­den.

Om Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et

Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et er et så­kaldt in­ten­sivt læ­rings­for­løb, der er ud­vik­let med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den i et sam­ar­bej­de mel­lem Løk­ke­Fon­den og kon­su­lent­hu­set Im­ple­ment.

For­lø­bet be­står af et 2-ugers in­ten­sivt læ­rings­for­løb i be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret og der­ef­ter to ugent­li­ge, op­føl­gen­de ‘læ[email protected]ære-lektioner’ gen­nem bå­de 8. og 9. klas­se.

Der er der ta­le om et læn­ge­re­va­ren­de læ­rings­for­løb, som først af­slut­tes ved slut­nin­gen af 9. klas­se.

For­lø­bet til­by­des til dren­ge i 8. klas­se, som er fag­ligt ud­for­dre­de i fol­ke­sko­len, men sam­ti­dig er mo­ti­ve­ret til at gø­re en ek­stra ind­sats for at frem­me de­res fag­li­ge ind­læ­ring.

Tid­li­ge­re rap­por­ter har vist me­re loven­de re­sul­ta­ter, men iføl­ge rap­por­tens for­fat­te­re er den ny­e­ste rap­port me­re på­li­de­lig, for­di den byg­ger på bed­re da­ta.

“Re­sul­ta­ter­ne af­vi­ger så­le­des fra de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter i no­ta­tet fra 2018. En for­kla­ring på den­ne for­skel kan for det før­ste væ­re, at vi har fle­re ob­ser­va­tio­ner med i den­ne ana­ly­se. Ved at vi kan in­klu­de­re fle­re ob­ser­va­tio­ner fra fle­re for­løb af KA, har vi me­re styr­ke til at ud­ta­le os om den san­de læ­rings­ef­fekt af ind­sat­sen. Vi må dog fort­sat ta­ge for­be­hold for, at der, selv med da­ta fra fle­re år­gan­ge, er ta­le om en re­la­tivt lil­le stikprø­ve, som van­ske­lig­gør mu­lig­he­den for at dra­ge sik­re kon­klu­sio­ner om en po­ten­ti­el ef­fekt af for­lø­bet,” skri­ver rap­por­tens for­fat­te­re .

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.